Bijdrage IKC Huis­ves­tingsplan Pijnacker


29 mei 2020

Beeld en oordeelsvorming:

Aan de orde is het Integraal Kindcentrum Huisvestingsplan Pijnacker. Allereerst een vraag.

Hoe zit het met de groei van het aantal schoolkinderen buiten Pijnacker-Nootdorp? In hoeverre is de gemeente verplicht voor uitbreiding van huisvesting te zorgen ingeval er veel kinderen van buiten de gemeente naar school gaan in onze gemeente (zoals bijvoorbeeld de Casaschool die een regionale functie heeft)?

Dat brengt met zich mee dat in dat geval veel kinderen met de auto worden gebracht en dus meer autoverkeer rondom de school. We vragen expliciet aandacht voor de verkeersveiligheid rond de scholen en de toegangswegen naar de scholen.

Voorgesteld wordt om de doorlooptijd van het proces te beperken om in afwijking van de Nota ruimtelijke ordeningsbeleid, de vaststelling en terinzagelegging van een voorontwerpbestemmingsplan in dit geval over te slaan. Dat scheelt ca. 4 maanden in het bestemmingsplanproces. Een voorontwerpbestemmingsplan ter inzage leggen is geen wettelijke verplichting en de gewenste inspraak wordt nu op een andere wijze – te weten via het participatietraject - vormgegeven. Het verplichte vooroverleg met partners zal op een andere wijze worden gedaan. Hoe wordt hieraan precies inhoud gegeven?

Randvoorwaarde voor de realisatie voor de Partij voor de Dieren is dat er een goed verkeersplan wordt ontwikkeld en er voldoende draagvlak is van de omwonenden.

Besluitvorming 28 mei 2020

De Partij voor de Dieren kan instemmen met IKC Huisvestingsplan Pijnacker. We vinden het een verbetering t.o.v. het vorige plan. Wel vragen we aandacht voor een veilige verkeersafwikkeling, maar dat heeft de wethouder al toegezegd. Voor ons is dit de beste locatie uit alle gegeven opties. Onze reactie op het amendement van de VVD: financiële reservering voor toekomstige IKC’s vinden we op dit moment nog niet aan de orde en we verwachten dat de wethouder met een goed onderbouwd plan zal komen als dat in de toekomst nodig blijkt. De VVD-motie hebben we mede ondertekend en steunen we.

In de toekomstige Omgevingswet vervalt het voorontwerpbestemmingsplan, wat zal worden vervangen door een participatietraject. Daarom kunnen we ook instemmen met het overslaan van het voorontwerpbestemmingsplan, wat wordt vervangen door een zorgvuldig participatietraject. Het is een mooie testcase om te ervaren hoe dit werkt. We vragen het college dan ook om dit participatietraject goed te evalueren!

Interessant voor jou

Inbreng beeld- en oordeelvormende raadsvergadering 20 mei 2020

Lees verder

Inbreng Raad Oordeelvorming Hart van Nootdorp

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!