Inbreng oordeel­vor­mende Raads­ver­ga­dering Pijnacker-Nootdorp 11 april 2019


15 april 2019

1 Opening en vaststellen van de agenda

Gevraagd om punten 4b en 4c ook beeldvormend te bespreken. Dat was akkoord.

4b. Zienswijze ontwerpbegroting 2020 MRDH

In 2021 wordt binnen het BDU fonds een tekort begroot van circa 50 miljoen euro. Je zou verwacht dat hiervoor leningen moeten worden afgesloten, maar als ik de begroting goed begrijp, denken ze dat dat niet nodig is want 'kosten ijlen na'. Op p. 56 komen ze alsnog op circa 18 miljoen in de min uit in 2021, maar de financieringsbehoefte voor overbesteding op p. 36 staat op nul voor alle jaren. Mijn vraag aan de wethouder is: Zie ik iets over het hoofd en zo nee is dit een gangbare keuze in een begroting?

Antwoord: kosten worden gealloceerd in die jaren maar niet uitgegeven. Liquiditeit komt niet in gevaar.

4c. Zienswijze ontwerp- beleidsnota Risicomanagement en weerstandsvermogen MRDH

Maximaal drie jaar achtereen is overbesteding toestaan, omdat dit wettelijk is toegelaten, maar ik vind het vreemd dat hier helemaal geen limiet (in euro of %) aan gehangen is. Dat is wel erg vrij en daarmee alsnog een risico. Wat is de mening van de wethouder financiën hierover?

Antwoord: de eis om de begroting over 4 jaar sluitend te hebben, maakt dat dit risico weggenomen wordt.

4d. Speelruimteplan 2019-2022

Onze fractie is blij met het voorliggende speelruimteplan. Nut en noodzaak van natuurspeelplaatsen worden onderkend en er wordt ingezet op de realisatie van meer natuurspeelplaatsen. Ook de voorgestelde watertappunten en outdoor work-outs juichen we toe, want het stimuleren van een gezonde leefstijl vinden wij belangrijk. Het plan zou helemaal perfect zijn als niet-duurzame ondergronden als kunstgras en rubber alleen nog daar toegepast worden waar dat voor de toegankelijkheid (van minder valide kinderen) noodzakelijk is en nergens anders meer. We zien echter aan de cijfers dat de gemeente in praktijk in het merendeel van de gevallen al voor de natuurlijke ondergronden zand en boomschors kiest. 71% van de huidige ondergronden bestaat hieruit volgens het plan. We hopen dit percentage verder te zien stijgen in de komende jaren. Uiteraard vanuit het duurzaamheidsoogpunt, maar ook omdat natuurlijke ondergronden veel minder heet worden en de speeltuintjes hierdoor speelbaar blijven in de zomer. In dit kader verwijs ik graag nog even naar de prima beantwoording van onze technische vragen over hittestress. Wij zullen voor dit plan stemmen.

4e. Voorontwerpbestemmingsplan Verzamelplan 2019/2020

In dit Verzamelplan worden een aantal 'ruimte voor ruimte' projecten mogelijk gemaakt. De meeste ervan juichen we toe, maar een klein aantal juist niet. In essentie komt het erop neer dan wanneer de woningen gebouwd worden op dezelfde plek als waar de bedrijfspanden worden afgebroken, het project vaak een vooruitgang is voor de omgeving. Op de plek waar bebouwing stond komt minder bebouwing terug en er wordt extra groen gerealiseerd. Prachtig! Minder mooi wordt het wanneer de woningen op een andere plek dan het eerdere bedrijfspand gerealiseerd worden en een hap nemen uit de groene ruimte. Dit zien we gebeuren bij de 7 woningen met oprijlaan aan de Oude Leedeweg 5, die vanwege een nabije hoogspanningskabel niet op de plek van het huidige bedrijfspand kunnen worden gezet, en bij de 'natuurwoning' aan de Keulseweg 36. In beide gevallen wordt een poging gedaan om de woningen in te passen door het gebruik van natuurlijke elementen, maar het blijft het neerzetten van woningen midden in een weiland. Ik wil graag van het college weten waarom zij dit type ruil toestaan.

Keulseweg 36
Vorige week heb ik gevraagd hoe een educatief centrum in de vorm van een paardenbedrijf de realisatie van dit bouwplan kan beïnvloeden. Ik heb hier nog geen antwoord op gehad. Dit bouwplan is laat aan het Verzamelplan toegevoegd. Mijn indruk is dat het er nogal overhaast bijgestopt is. Het gevaar hiervan is dat bij goedkeuring van dit Verzamelplan, waarbij een verklaring van geen bedenkingen niet vereist is, men gelijk mag gaan bouwen op eigen risico. Dat lijkt in dit geval niet verstandig. Mijn voorstel is om voor dit bouwplan wel een verklaring van geen bedenkingen van toepassing te laten zijn en die nu nog niet af te geven. Graag hoor ik de reactie van de wethouder op dit voorstel.

Casaschool
We onderschrijven nog steeds het belang van de uitbreiding van de Casaschool, zodat onderbouw en bovenbouw kunnen worden samengevoegd. Dit komt de leerlingen sterk ten goede. We nemen ook de zorgen van de omwonende ten aanzien van de verkeersdrukte serieus. Sterker nog, we denken dat ze gelijk hebben dat het te druk wordt met auto's op haal- en brengmomenten. En nu hebben we een dilemma. Vorige week is geopperd om dit bouwplan uit het Verzamelplan te halen en als apart onderwerp te behandelen. Wij zullen een eventueel amendement op dit punt steunen. Als de verkeersafwikkeling namelijk op geen enkele wijze goed te regelen is, en daar lijkt het nu op, zou ook een geheel andere locatie voor de school overwogen moeten kunnen worden.

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Annemieke Hulsbergen

Nootdorper Annemieke Hulsbergen is raadslid van buiten de raad en zet zich in voor dierenwelzijn, een groene gemeente en duurzame energie.