Inbreng Verga­dering Raad PN Oordeel­vorming 07-02-2019


9 februari 2019

4b Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving

Hartelijk dank aan het College voor de heldere beantwoording van mijn schriftelijke vragen. Onze fractie vindt handhaving van dierenwelzijn-, natuur- en milieuregels van groot belang. Ik begrijp uit de antwoorden dat u ook op het gebied van handhaving, derden vanuit de flexibele schil inhuurt wanneer er meer capaciteit nodig blijkt. De afweging tussen de borging van kennis bij vaste krachten en de voordelen van flexibele inhuur zult u vast weloverwogen gemaakt hebben dus daar leg ik me bij neer. Het belangrijkste voor onze fractie is dat er wel voldoende gehandhaafd wordt. De burgemeester zei vorige vergadering dat overtreders ‘nog niet jarig zijn’. Ik wil even verifiëren bij de burgemeester of dat betekent dat gesnapte overtreders dan altijdhun illegale acties geheel teniet moeten maken, alle aangerichte schade aan de omgeving moeten herstellen en een bestuurlijke boete krijgen?

[antwoord: nee zo werkt het niet]

Ten aanzien van de splitsing van vooroverleg en vergunningsverlening maak ik uit de antwoorden op dat het College niet weet wat het voordeel of de reden zou kunnen zijn om dat door 2 verschillende personen te laten doen. Ik kan me voorstellen dat dit te maken heeft met het niet kunnen doen van toezeggingen in het vooroverleg die dan verzilverd worden bij dezelfde ambtenaar tijdens de daadwerkelijke aanvraag. Indien het voorkomen hiervan op een andere wijze geborgd is in het proces, dan ben ik het ermee eens dat het efficiënter en klantvriendelijker is om deze splitsing in personen niet te maken. Graag een reactie van het College hierop.

[antwoord: er worden geen beloftes gedaan in het vooroverleg en er wordt een 4 ogen principe gehanteerd]

Tot slot ben ik wel enigszins teleurgesteld over het antwoord op mijn laatste vraag. U stelt in de aanbiedingsnota dat het wenselijk is te overleggen met de Raad over vast te stellen doelen en indicatoren, maar in praktijk mogen we alleen achteraf iets vinden over de rapportages in 2020. Kunnen we misschien tot het compromis komen dat de rapportages in 2020 niet alleen op de lijst van ingekomen stukken komen, maar ook geagendeerd worden in een oordeelsvormende Raadsvergadering om met u te bespreken?

[antwoord: u kunt de agendacommissie verzoeken om het stuk te agenderen]

4c Startnotitie Omgevingsvisie

Wij vinden dit een goede aanpak en zullen instemmen.

4d Startnotitie Energietransitie

Deze startnotitie vormt het startpunt van de belangrijkste taak die wij als Raad en College de komende decennia te vervullen hebben. De werkelijke aanleiding om zo snel als mogelijk energieneutraal te gaan leven, ligt immers niet in een aantal beleidsstukken, maar in het gegeven dat de hoeveelheid fossiele energie eindig is en de aardse ecosystemen ook. Als we doorgaan op de huidige wijze warmt de aarde zo ver op dat we eindigen met een onleefbare planeet voor de generaties na ons. Dat gegeven mis ik in de startnotie, maar is hopelijk wel duidelijk voor alle aanwezigen hier. Ik roep iedereen op deze lange termijn kosten ook in ogenschouw te nemen wanneer we binnenkort met elkaar vaststellen wat ‘haalbaar en betaalbaar is’, want de situatie is urgent. We hebben 3 aardbollen nodig als we doorgaan met wat we nu doen en we hebben er maar één….

In eerdere informatiebijeenkomsten en vorige week in de beeldvorming zijn een aantal belangrijke dingen gezegd over deze startnotitie die ik graag nog even met u doorneem:

-Het streven is zo snel mogelijk energieneutraal te zijn in Pijnacker-Nootdorp, uiterlijk in 2050, maar zo mogelijk eerder. Die laatste toevoeging komt onvoldoende naar voren in de startnotitie, maar wordt wel gedragen door het College heb ik begrepen. Kan de wethouder dit nogmaals bevestigen?;

-In het op te stellen Energietransitieplan zullen ook tussentijdse doelen geformuleerd worden, zodat de voortgang kwantitatief gemonitord kan worden. Dit is vorige week tijdens de beeldvorming uitgesproken door het college;

-De ambities van Pijnacker-Nootdorp worden niet alleen bepaald door het aanstaande Klimaatakkoord en het maatregelenpakket van het Rijk. Onze gemeente heeft eigen ambities die verder reiken, zoals bijvoorbeeld een energieneutrale glastuinbouwsector in 2040. Kan de wethouder dit nogmaals bevestigen?

Tot slot heb ik nog kritische noot over de aanbiedingsnota. Hierin staat:

We willen voorstellen om de raad op regelmatige basis te betrekken bij het proces door onder andere informatienota’s, het organiseren van themavonden en/of middels een klankbordgroep.

Dit vind ik onvoldoende. Onze fractie wil al in een vroeg stadium betrokken worden bij de te bepalen richtingen en ik kan me voorstellen dat dit ook voor de rest van de Raad geldt.

Zeker bij de keuze voor de energiemix moet de Raad een grote rol hebben. Ik wil op voorhand het belang van besparing benadrukken. Een derde van onze energiebehoefte kan hiermee al ingevuld worden hebben we gehoord tijdens de informatiebijeenkomst. Verder wil ik melden dat onze fractie tegen de peperdure grootschalige provinciale warmterotonde Leiden over Oost is. Met de uitbreiding van het warmtenet Leiden over Oost wordt restwarmte uit het Rotterdamse havengebied afgevangen en via een pijpleiding vervoerd naar bedrijven in Zuid-Holland. Dat klinkt misschien duurzaam, maar is het niet. Want de restwarmte komt vrij tijdens afvalverbranding en olieraffinage en dit zijn de industrieën die erg belastend zijn voor milieu en klimaat. Door de aanleg van het warmtenet in de provincie Zuid-Holland wordt een perverse prikkel gegeven om de fossiele industrie in stand te houden en wordt een klimaatneutrale toekomst hierdoor juist belemmerd. Ook wordt restwarmte gebruikt van de afvalverbrandingsinstallatie AVR , die veel afval uit het buitenland importeert om aan energie voorziening te kunnen voldoen. Hiermee lopen we het risico het afvalputje van Europa te worden qua vuilverbranding en dat is zeker niet duurzaam. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van verbranding van biomassa, Hiervoor wordt massaal hout gekapt in onder andere Amerika en Canada en wordt geïmporteerd naar Nederland. Dat is eveneens niet duurzaam. Zo bereiken we niet de energieneutraliteit die we ons ten doel hebben gesteld. De Partij voor de Dieren wil af van de fossiele restwarmte en de restwarmte uit afvalverbranding en de verbranding van biomassa en enkel inzetten op echt duurzame energie, om de doelen van energieneutraliteit, die we ons als gemeente hebben gesteld, te halen.

Vooralsnog vindt de Partij voor de Dieren aardwarmte een aanvaarbaar alternatief voor fossiele energievoorziening, mits de veiligheid ervan is geborgd en continu wordt gemonitord. Het Staatstoezicht op de Mijnen vervult hierbij een belangrijke deskundige veiligheidstaak, die we nauw moeten betrekken bij deze vorm van energievoorziening.

Kan het College aangeven hoe de Raad gedurende dit hele proces betrokken blijft en invloed kan uitoefenen, ook t.a.v. mogelijke aansluiting op de provinciale warmterotonde en de ontwikkeling van aardwarmte als energievoorziening?

Dit is cruciaal voor onze fractie om te kunnen instemmen met de startnotitie, want zoals ik aan het begin al zei, het realiseren van de energietransitie naar echt duurzame energie als zonne- en windenenergie, zonder fossiele brandstoffen en energieneutraliteit is een zeer belangrijke taak die wij als Raad en College hebben om onze aarde leefbaar te houden voor mens en dier, voor nu en in de toekomst!

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Annemieke Hulsbergen

Nootdorper Annemieke Hulsbergen is raadslid van buiten de raad en zet zich in voor dierenwelzijn, een groene gemeente en duurzame energie.