Oordeel raads­ver­ga­dering 16 december 2021


16 december 2021

4a. Onderzoeksrapport rekenkamer Ondermijning

Beeldvormende vraag: Hoe zit het nu met het programma Weerbare Sierteeltsector; moet je daar wel of niet een veilingterrein voor hebben?

Oordeel: Het rapport van de Rekenkamer is een duidelijk verhaal. Bedankt voor het grondige onderzoek, inclusief observaties ter plaatse. Ik ben onder de indruk van de diepgang van het rapport. Concreet, specifiek en geen wollige taal, zo lees ik een rapport graag. Het rapport laat overtuigend zien dat er blinde vlekken zijn qua ondermijning in onze gemeente en dat is zorgelijk. Het gebeurt kennelijk onder onze neus, zonder dat we het door hebben. Een eye-opener voor mij was de gelegenheidsstructuur die de internationale glastuinbouw biedt qua drugstransporten. Weer een extra argument om in te zetten op een eiwittransitie in de glastuinbouw en deze sector alleen voedsel voor lokaal en regionaal gebruik te laten produceren. Wat betreft de aanbevelingen die ter besluitvorming voorliggen, staat onze fractie hierachter, mits er ook onverminderd blijft worden ingezet op preventie. Over de geheime ingekomen stukken kan ik alleen maar zeggen dat ik het dieptriest vind dat zo’n situatie zich in onze gemeente kan afspelen en dat dit voorbeeld het rekenkamerrapport bevestigd.

4b. Beleidsnota Huisvesting Arbeidsmigranten

Beeldvormende vragen: Hartelijk dank voor de duidelijke beantwoording op de meeste van mijn vragen. De vraag over meer info over het initiatief voor het realiseren van de 400 plekken staat wat mij betreft nog open, maar gezien ook uw antwoord op de vraag van Trots hierover, bewaren we dat dan maar tot een later moment. Bij de nieuw te bouwen locaties (p. 10) geeft u aan ‘Vooralsnog wordt voorgestaan om dit type huisvesting tijdelijk toe te staan. Gedacht wordt daarbij aan een termijn van 15 jaar’, maar dat vind ik nergens terug in nota. Waar gaat u dat vastleggen?

Oordeel: Het liefst zou onze fractie zien dat arbeidsmigratie niet nodig was. Regionalisering van productie en diensten als uitgangspunt en de arbeid in Nederland goedkoper maken, zouden maken dat deze nota overbodig was. Helaas kosten dit soort structurele oplossingen veel tijd en hebben we vandaag de dag te maken met veel arbeidsmigranten die in een kwetsbare positie verkeren. De Partij voor de Dieren wil de positie van deze werknemers versterken. De voorliggende nota is een goede start, maar gaat wat ons betreft nog niet ver genoeg. Als ik ergens ga werken, zou ik niet een kamer met een vreemde willen delen. Waarom dat dan wel vragen van arbeidsmigranten (artikel 5.4.2 lid III)? Wat onze fractie betreft krijgen arbeidsmigranten in ieder geval recht op een slaapkamer die ze niet hoeven te delen. Ook is het wat ons betreft uitgesloten dat commerciële bedrijven tegelijkertijd werkgever en huisbaas zijn van arbeidsmigranten. Deze uitsluiting lezen we niet terug in de nota. Zo’n dubbelrol levert wat onze fractie betreft te allen tijde een te grote afhankelijkheidsrelatie op. Wij overwegen op beide punten, dus de eigen slaapkamer en het ontkoppelen van de rollen werkgever en huisbaas, een amendement, omdat dit substantiële wijzigingen zijn die het beste voor de zienswijze procedure opgenomen kunnen worden in de nota.

4c. Wijziging programma Centrumlijn en gevolgen grondexploitatie

Oordeel: Het aangepaste plan betekent meer groen, minder verharding, de parkeerplaatsen uit het zicht (dus niet meer op het maaiveld), natuurinclusief bouwen, meer sociale huur en meer betaalbare woningen. Extra kosten worden opgevangen binnen het grondbedrijf en gaan niet van de algemene reserve af en de Rijkssubsidie is inmiddels toegekend. Onze fractie zal dus – uiteraard - voor deze wijziging van het programma stemmen.

5a. Vaststellen bestemmingsplan Hart van Nootdorp

Oordeel: De toelichting van de wethouder twee weken geleden over hoe omgegaan zal worden met de aanwezige dieren tijdens de sloop- en bouwwerkzaamheden maakte ons blij. Er wordt een gespecialiseerd bureau ingehuurd om de vleermuizen te helpen verhuizen en hun vliegroutes te markeren. Ook zal voldoende rekening gehouden worden met broedende vogels. Hopelijk wordt deze werkwijze de nieuwe norm in onze gemeente.
Het project Hart van Nootdorp heeft al sinds de keuze voor herbouw van de Jan Jansenhal op de huidige locatie onze steun. Het is een prima voorbeeld van hoe extra woningen voor jongeren en ouderen en verhoging van ecologische waarde van het binnenstedelijk groen op een inbreilocatie hand in hand kunnen gaan. De meeste bezwaren van omwonenden zijn opgelost in deze definitieve versie van het bestemmingsplan en qua verkeersveiligheid hebben we vertrouwen in de gekozen oplossingen. Onze fractie zal dus opnieuw voor dit plan stemmen.

5b. Voorontwerpbestemmingsplan Vrijenban

Oordeel: De Partij voor de Dieren is kritisch over het huidige plan, vanwege opoffering van groen, wat volgens
het college geen groen is omdat het bestemd is voor glastuinbouw. Maar voor ons is het wel degelijk groen met ecologische waarde. Er mag dan wel een kas worden neergezet, maar geen tuinder die dat daar nog gaat doen, maar dat terzijde. De Noordeindseweg is de verbindingsroute voor vleermuizen, vogels en dag- en nachtvlinders. Vogels nemen zaden mee en daardoor is deze verbinding ook voor planten belangrijk. De Zuid- en de Noordpolder worden hierdoor ecologisch verbonden. Momenteel wordt een quickscan flora en fauna en een stikstofberekening uitgevoerd zo staat in de stukken. Deze ontvangen we graag zodra het door het college ontvangen is. Graag een reactie. Daarnaast is het huidige plan een onomkeerbare verandering in de lintenvisie. Richtlijnen zijn juist dat natuur en mens op de juiste manier verbonden blijven in de lintenvisie. Voor ons is ook de
cultuurhistorische structuur belangrijk, door de oude boerenerven, open percelen en wateren wordt ook de biodiversiteit in stand gehouden. Door daar zorgvuldig mee om te gaan wordt de biodiversiteit verbeterd. Dit is ook geheel in lijn met de Lintenvisie van Bosch Slabbers, die is opgesteld in opdracht van de gemeente Pijnacker-Nootdorp en als staand beleid is aangenomen. Het genoemde voorstel past ook goed in het ontwerp Nieuwe Kooltuin van Jos van de Lindenloof in opdracht van de vier tuinders van de Kooltuin. Er zou dus aansluiting gevonden kunnen worden met woningbouw in dit huidige glastuinbouwgebied. We hebben ook moeite met de woningbouw vanwege de zeer nabije kas, die mogelijk vanwege geluid en licht overlast kan geven voor de nieuwe bewoners. De wethouder zou nog terugkomen op geluids- en lichthinder en overlast door laagfrequent geluid vanuit de nabijgelegen kassen. Graag een reactie van de wethouder.
We zijn zeer geïnteresseerd in het plan van mevrouw van Os, die samen met mevrouw van Leeuwen een alternatief bouwplan heeft bedacht en vragen het college dit mee te nemen bij de verdere uitwerking. Hierin is namelijk meer nagedacht over de toekomstige houdbaarheid en ecologische verbindingen zijn veel beter ingepland. We hebben contact gehad met de indieners van het alternatieve bouwplan en zij stellen voor een afspraak te maken om samen met raadsleden het gebied daadwerkelijk te bekijken en daardoor een beter beeld te krijgen van hun plan en ook beter inzicht te krijgen in de zichtlijnen, die zij voorstellen. Graag hoor ik of daar interesse voor is bij andere
fracties. Samengevat: Het huidige plan gaat ten koste van de groene ruimte en ecologische en landschappelijke cultuurhistorische waarde en daar hebben we moeite mee. Wel kunnen we voor nu instemmen met het besluit voor het vrijgeven voor inspraak en vooroverleg van het voorontwerpbestemmingsplan Vrijenban II. En we hopen op een beter plan in de volgende fase.

Annemieke Hulsbergen
Raadslid Partij voor de Dieren
Pijnacker-Nootdorp

Interessant voor jou

Beeldvorming decembercyclus en Najaarsnota 2021

Lees verder

Oordeel Raadsvergadering Ontwerp bestemmingsplan Balij Bieslandse Bos

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Annemieke Hulsbergen

Nootdorper Annemieke Hulsbergen is raadslid van buiten de raad en zet zich in voor dierenwelzijn, een groene gemeente en duurzame energie.