Oordeel Raads­ver­ga­dering Ontwerp bestem­mingsplan Balij Bies­landse Bos


17 februari 2022

Laakweg 24

De eigenaar van de woning Laakweg 24 in Nootdorp heeft van Staatsbosbeheer 300m2 grond aangekocht wat de bestemming ‘Recreatieve doeleinden Bos en Natuurgebied’ heeft. De eigenaar wil deze grond qua inrichting bij de tuin voegen en de bestemming veranderen in ‘Wonen’ en heeft dit besproken met de wethouder met de vraag of de aangekochte grond wijziging van bestemming kan krijgen om een garage te kunnen bouwen. De wethouder heeft volgens onze informatie aangegeven dat de gemeente bezig is met een actualisering van het bestemmingsplan en dat het wordt meegenomen als het in procedure gaat.

Echter het bestemmingsplan is nog niet gewijzigd en de garage staat er al… illegaal neergezet en ook zonder bouwvergunning. Het is een zeer ruime garage geworden: vier grote deuren in de breedte en ook hoog en diep.

Ondanks dat er geen vergunning is aangevraagd en het in strijd is met het bestemmingsplan is er niet door de gemeente gehandhaafd, terwijl het in strijd met alle bestemmingsplanregels dat er een gebouw van zo’n 7x20 meter is, is neergezet. Het feit dat er een wijziging van het bestemmingsplan in voorbereiding is en het is opgenomen in het voorontwerp bestemmingsplan, doet daar niet aan af. Ook als later die procedure rond de aanpassing van het bestemmingsplan is stilgezet, is dat geen aanleiding voor de gemeente geweest om handhavend op te treden. Waarom is er niet handhavend opgetreden?

Bestemmingsplannen hebben als functie om alle burgers dezelfde zekerheid en helderheid te bieden. Wat voor de één geldt, geldt dus ook voor de ander. Maar dat betekent dus ook dat de gemeente handhavend moet optreden als er gebouwd wordt in strijd met het geldende bestemmingsplan. Al is het maar om andere burgers ertoe te bewegen zich aan die regels te houden en geen precedent te scheppen en te voorkomen dat slecht gedrag wordt beloond.
Het gaat hier bovendien om een natuurlijke omgeving met bestemming ‘Recreatieve doeleinden Bos en Natuurgebied’ nota bene in het beschermde groene buitengebied waar illegaal een garage is gebouwd.

De bestemming “Bos en natuurgebied” is toch niet voor niets toegekend? Onze gemeente heeft het staande en harde beleid om niet te bouwen in het groen! Het gaat hier om de uitholling van het groen! Door niet te handhaven als het overduidelijk in strijd is met het bestemmingsplan en zonder enige argumentatie wordt afbreuk gedaan aan de groene leefomgeving en dat vinden we onacceptabel!
Een wijziging, en dus bouwen, gaat pas in op het moment van finale besluitvorming door de gemeenteraad. En dat is nog niet gebeurd! We willen dat de gemeente als nog gaat handhaven! We zullen een amendement indienen om Laakweg 24 uit het ontwerpbestemmingsplan te halen.

Bieslandseweg 2

Dan Bieslandseweg 2 het paardencentrum.

Dit is gekocht door een investeerder, die in Engeland woont en meerdere investeringen doet. Hij werkt als partner bij een financiële investeringsorganisatie, die begeleiding biedt bij aan- en verkoop van ondernemingen en ruime ervaring heeft met het begeleiden van koop- en verkoop transacties. Daarnaast investeert deze persoon ook privé, zoals in het paardencentrum.

De wethouder gaf aan dat de eigenaar, die in Engeland woont, graag wil verblijven op het paardencentrum als hij in Nederland is.

We vinden het een oneigenlijk argument om twee bedrijfswoningen toe te staan. Dan wordt de bedrijfswoning toegestaan vanwege de huidige eigenaar. Het is te verwachten dat de investeerder het centrum weer gaat verkopen. We vinden dat een bedrijfswoning moet losstaan van een bepaalde eigenaar en bij de aard van het pand hoort, in dit geval is de bedrijfswoning nodig om toezicht te houden op de veiligheid en welzijn van de aanwezige dieren. In dit geval vragen we u ook nog eens de Wilgenweg 32 te bekijken, want ook hier zou een bedrijfswoning nodig zijn vanwege de dieren die daar gehuisvest zijn, los van de huidige eigenaar en zijn of haar woonadres.

We zullen een amendement indienen om één bedrijfswoning toe te staan op de Bieslandseweg 2.

Stiltegoed

Het Stiltegoed betreft bouwen in het groen en daar is de PvdD geen voorstander van, los van de goede bedoelingen van de initiatiefnemers. Hierbij wil ik het laten voorzitten.

Carla van Viegen
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Pijnacker-Nootdorp

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!