Oordeel raads­ver­ga­dering Nota parkeer­normen en Gemeen­telijk Riole­ringsplan


17 februari 2022

5c. Nota parkeernormen

Hoe minder parkeerplaatsen in het straatbeeld, hoe beter. Overal waar auto’s staan of rijden, kunnen geen kinderen spelen en kan geen groen opbloeien. Verlaging van de parkeernorm voor sociale huurwoningen ten bate van groenvoorzieningen zoals nu voorgesteld juichen we uiteraard toe. We zijn van mening dat ook de andere normen nog eens goed onder de loep genomen moeten worden en lager kunnen. We beraden ons nog op ons eindoordeel over deze nota.

5d. Gemeentelijk Rioleringsplan 2022-2025

Vorige week hebben we als raad een presentatie gezien over waterkwaliteit en dat het daarmee nog niet best gesteld is in onze gemeente. Wist u dat na de glastuinbouw en de landbouw, de riooloverstorten de grootste veroorzakers zijn van een slechte waterkwaliteit? Niet zo gek als je bedenkt dat we onze eigen mest op die manier in het oppervlaktewater lozen. Alle partijen lijken het er wel over eens te zijn dat we van deze vorm van milieuvervuiling af moeten. Enkele ‘performance indicators’ van de NAD zijn immers:

  • A2. Geen schoon water in het riool (‘rioolvreemd water’).
  • A3. Overstorten van rioolwater naar het oppervlaktewater zo veel mogelijk beperken.

Maar in Pijnacker-Nootdorp verdwijnt er de komende vier jaar geen enkele overstort. Nee, er komt er zelfs 1 extra bij. Ik ontken niet dat deze overstort een probleem gaat oplossen met rioolwater op straat. Ik constateer wel dat er geen enkel, milieuvriendelijk alternatief overwogen is, zoals een gescheiden rioolstelsel aanleggen of een extra buffer voor regenwater.

Overstorten zijn inherent aan een gemengd stelsel. Dat wil zeggen een riool waarin vuil water en regenwater gemengd afgevoerd worden. Zodra er een flink bui valt, kan zo’n gemengd riool het niet meer aan een treedt de overstort in werking. Komende vier jaar wordt er van de 29 kilometer aan gemengd riool slechts 3 kilometer vervangen door gescheiden riool. Als we meer doen, is er sprake van kapitaal vernietiging zegt het college. Als we niet meer doen, is er sprake van ecosysteem vernietiging is dan mijn reactie daarop. Jammer dat dit aspect nog steeds niet wordt meegenomen in de business case. Op de korte termijn kan de rioolheffing omlaag en is bijna iedereen blij, maar op de lange termijn gaan we de prijs van deze keuzes alsnog betalen. Onze fractie zou dat graag anders zien.

Ook maakt onze fractie zich zorgen over het gebruik van plastic onderdelen in het riool en het relinen van de betonnen buizen met een kunststof coating. Het effect hiervan op het milieu is niet onderzocht, maar ondertussen wordt het wel toegepast. Ik zie een parallel met kunstgrasvelden, waarbij ook pas na decennia bekend werd wat de effecten daarvan op het milieu waren. Maar het is zo’n lekkere goedkope oplossing he … nu nog wel.

Om te kunnen instemmen met dit plan, zijn er wat onze fractie betreft twee randvoorwaarden:

  1. Er komt een concreet en bindend plan met een tijd-activiteiten tabel en kwantitatieve doelstelling voor het vervangen van het gemengd stelsel en het reduceren van lozingen van vuil water door overstorten en nooduitlaten in onze gemeente;
  2. Er komt een onderzoek naar het milieueffect van het gebruik van plastics als onderdeel van het riool.

Ik hoor graag of het college hier een toezegging op kan doen, zo niet dan komen we volgende week met twee moties.

Annemieke Hulsbergen
Raadslid Partij voor de Dieren
Pijnacker-Nootdorp

Interessant voor jou

Oordeel Raadsvergadering Ontwerp bestemmingsplan Balij Bieslandse Bos

Lees verder

Besluitvorming Ontwerp bestemmingsplan Balij Bieslandse Bos

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Annemieke Hulsbergen

Nootdorper Annemieke Hulsbergen is raadslid van buiten de raad en zet zich in voor dierenwelzijn, een groene gemeente en duurzame energie.