Besluit­vorming Ontwerp bestem­mingsplan Balij Bies­landse Bos


24 februari 2022

Laakweg 24

Voorgesteld wordt om een perceel Laakweg 24 in Nootdorp te wijzigen van bestemming ‘Recreatieve doeleinden Bos en Natuurgebied’ zonder bouwvlak naar ‘wonen’. Op dit perceel is illegaal en zonder de vereiste omgevingsvergunning een grote garage gebouwd. De gemeente heeft in 2018 aangegeven te gaan handhaven, omdat het in strijd is met de bepalingen in artikel 2.1 van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht. Op basis van artikel 12 van de Gemeentewet is de gemeente verplicht om te handhaven en de eigenaar kan in de toekomst worden aangeschreven om de illegale situatie te beëindigen. Vervolgens heeft de gemeente niet aan deze verplichting voldaan. Wij zijn van mening dat de gemeente moet handhaven en zeker niet fout gedrag door het illegaal bouwen van een garage, te belonen met legaliseren, terwijl dit willens en wetens is gedaan in strijd met de regels.

De wethouder heeft aangegeven dat de garage niet vergunningsplichtig is, terwijl eerder door de gemeente is aangegeven dat een omgevingsvergunning vereist is.

Het feit dat er al een voorontwerpbestemmingsplanprocedure is gestart, doet daar niet aan af. Juridisch gezien begint een bestemmingsplanwijziging pas bij het ontwerp-bestemmingsplan

Door niet te handhaven schept de gemeente een precedent en bevordert het ook niet de naleving van de regels door andere burgers.

Bovendien gaat het hier om een natuurlijke omgeving met bestemming ‘Recreatieve doeleinden Bos en Natuurgebied’ in het beschermde groene buitengebied, waarbij het gemeentelijke beleid is om niet te bouwen in de groene ruimte. Het bestemmingsplan vermeldt dat de natuur daar in stand gehouden en ontwikkeld moet worden.

Samengevat: je moet niet iets recht maken wat krom is en we willen dat er gehandhaafd wordt, zoals ook wettelijk verplicht is gesteld.

Bieslandseweg 2

Een bedrijfswoning is in het geval van de Bieslandseweg 2 bedoeld dat er continu iemand aanwezig is in verband met de veiligheid, welzijn en zorg voor de daar aanwezige dieren. Eén bedrijfswoning is derhalve voldoende.

Onder een bedrijfswoning wordt in dit geval verstaan: ‘een woning in of bij een gebouw of op of bij een terrein, die hoort bij en functioneel gebonden is aan een bedrijf, instelling of voorziening in dat gebouw of op dat terrein’

De argumentatie dat de eigenaar, die in het buitenland woont, ook daar af en toe wil verblijven, is niet steekhoudend, omdat een bedrijfswoning gekoppeld is aan de functie van het gebouw en niet aan de wensen van de eigenaar.

Stiltegoed

Het Stiltegoed betreft bouwen in het groen en daar is de PvdD geen voorstander van, los van de goede bedoelingen van de initiatiefnemers. Hierbij wil ik het laten voorzitten.

Carla van Viegen
Partij voor de Dieren
Pijnacker-Nootdorp

Interessant voor jou

Oordeel raadsvergadering Nota parkeernormen en Gemeentelijk Rioleringsplan

Lees verder

Bijdrage eindverslagverkenner Pijnacker-Nootdorp

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!