Amen­dement speerpunt gezonde leef­om­geving


15 oktober 2014

AMENDEMENT

Agendapunt : 2A

Onderwerp : Collegeprogramma 2014/2018

De gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp, in vergadering bijeen op 15 oktober 2014 ter behandeling van bovengenoemd onderwerp,

Gelet op artikel 35 uit het Regelement van Orde van de gemeenteraad,


besluit:

In het ontwerpbesluit Collegeprogramma 2014-2018 na tekst:

“in te stemmen met het Collegeprogramma 2014 – 2018 en de daarin opgenomen speerpunten en afspraken.”

de punt te vervangen door een komma én de volgende tekst toe te voegen:

“met dien verstande dat aan de speerpunten op pagina 4 een speerpunt 13 wordt toegevoegd bij de ambitie ‘Veilig en natuurlijk ruimtegebruik’ dat luidt: “nadere uitwerking gezonde leefomgeving.

Toelichting

Een gezonde leefomgeving is van groot belang voor de mensen en dieren die in onze gemeente wonen. Dit betreft een schone lucht, schoon water een schone bodem en groen en natuur. Diverse onderzoeken tonen aan dat een gezonde leefomgeving bijdraagt aan de verlaging van ziektekosten. Het is bovendien bevorderlijk voor sport en beweging en de biodiversiteit. Dat alles komt de gezondheid en vitaliteit van inwoners nu en straks ten goede.

De Wet Publieke Gezondheid geeft bovendien aan het College van Burgemeester en Wethouders de wettelijke taakstelling om te zorgen voor het bewaken van gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen en het bijdragen aan opzet, uitvoering en afstemming van preventieprogramma’s, met inbegrip van programma’s voor de gezondheidsbevordering,

We vinden het van een dermate groot belang dat het opgenomen zou moeten worden als speerpunt van dit collegeprogramma

A.H.K. van Viegen


Status

Voor

PvdDGLEAPvdA

Tegen

CDAGBD66VVDCU/SGPTrotsLokaalLiberaal

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer