Amen­dement inven­ta­ri­satie dieren­welzijn in 2015


15 oktober 2014

AMENDEMENT

Agendapunt : 2A

Onderwerp : Collegeprogramma 2014/2018

De gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp, in vergadering bijeen op 15 oktober 2014 ter behandeling van bovengenoemd onderwerp,

Gelet op artikel 35 uit het Regelement van Orde van de gemeenteraad,


besluit:

In het ontwerpbesluit Collegeprogramma 2014-2018 na tekst:

“in te stemmen met het Collegeprogramma 2014 – 2018 en de daarin opgenomen speerpunten en afspraken.”

de punt te vervangen door een komma én de volgende tekst toe te voegen:

“met dien verstande dat in de tabel onder ‘3.8.2. Veilige gemeente om in te wonen, werken en recreëren’ (Programma 8 Leefbaar, Veilig en duurzaam) bij de opgave ‘Uitzoeken hoe het staat met het welzijn van dieren binnen onze gemeente en een visie op dierenwelzijn te presenteren’ in de kolom onder ‘planning’ het jaartal 2016 te vervangen door 2015.

Toelichting

Het huidige voorstel heeft als resultaat dat in 2016 een inventarisatie heeft plaatsgevonden. Er wordt in dit geval 2 jaar lang niets gedaan aan de verbetering van het dierenwelzijn in onze gemeente. Het ambitieniveau mag wat betreft dit speerpunt omhoog. Daarom wordt dit amendement ingediend.

A.H.K. van Viegen


Status

Verworpen

Voor

PvdDEAGLPvdA

Tegen

VVDCDAD66GBEATrotsLPNLL

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer