Amen­dement uitwerking gezonde leef­om­geving


15 oktober 2014

AMENDEMENT

Agendapunt : 2A

Onderwerp : Collegeprogramma 2014/2018

De Gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp, in vergadering bijeen op 15 oktober 2014 ter behandeling van bovengenoemd onderwerp,

Gelet op artikel 35 uit het Reglement van Orde van de gemeenteraad,


besluit:

In het ontwerpbesluit Collegeprogramma 2014-2018 na tekst:

“in te stemmen met het Collegeprogramma 2014 – 2018 en de daarin opgenomen speerpunten en afspraken.”

de punt te vervangen door een komma én de volgende tekst toe te voegen:

“met dien verstande dat aan de tabel onder ‘3.8.1 Hoogwaardige woon- en leefomgeving’ (programma 8 Leefbaar, Veilig en duurzaam) de volgende rij wordt toegevoegd:

Ambitie: Gezonde woonomgeving en schone lucht, bodem en water

Opgave: Gezondere leefomgeving met meer groen en biodiversiteit in de wijken met verbindingen naar het buitengebied (maaibeleid en technisch groen op bedrijventerreinen)

Rol gemeente: Regisserend'

Planning: 2015-2017

Toelichting

In het Hoofdlijnenakkoord is als speerpunt benoemd het belang een gezonde woonomgeving:

“De zorg voor een schone lucht en bodem en in verband daarmee groen in de wijken blijft aandacht vragen.

Groen in de wijken, met verbindingen naar het buitengebied, werkt tegen fijnstof. Het is bovendien bevorderlijk voor sport en beweging en biodiversiteit. Dat alles komt de gezondheid en vitaliteit van inwoners nu en straks ten goede. Heel concreet willen we kijken naar extra mogelijkheden met maaibeleid en technisch groen op bedrijventerreinen. Ook streven we naar een ecologisch doordachte inrichting en beheer van het buitengebied. Wellicht kunnen we braakliggende gronden met tijdelijk groen invullen.”

De Wet Publieke Gezondheid geeft bovendien aan het College van Burgemeester en Wethouders de wettelijke taakstelling om te zorgen voor het bewaken van gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen en het bijdragen aan opzet, uitvoering en afstemming van preventieprogramma’s, met inbegrip van programma’s voor de gezondheidsbevordering,

Ontwikkeling van groen in de buitengebieden is nader uitgewerkt in het collegeprogramma, echter het speerpunt groen in de wijken in het kader van een gezonde woonomgeving wordt niet benoemd. Om deze omissie te herstellen wordt dit amendement ingediend.

A.H.K. van Viegen


Status

Verworpen

Voor

PvdDLPNPvdAGLEALL

Tegen

CDAVVDD66GBCU/SGPTrots

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer