AMEN­DEMENT Ontwerp­be­stem­mingsplan de Steg


29 juni 2020

AMENDEMENT

De Raad van de gemeente Pijnacker-Nootdorp; in vergadering bijeen op 25 juni 2020; gelet op artikel 43 van het Reglement van Orde van de Raad van Pijnacker- Nootdorp 2016; gelezen het voorstel over het ontwerpbestemmingsplan De Scheg;

Besluit: beslispunt 1 aan te vullen: met dien verstande dat in de Nota van Beantwoording inspraak- en vooroverlegreacties De Scheg 2020’, inspraakreactie 33, antwoord d. op pagina 83 wordt aangevuld met de volgende tekst (in te voegen na het huidige antwoord):

‘Het huidige groen wordt zoveel mogelijk behouden en als dat niet kan, wordt getracht dit elders in onze gemeente te compenseren. Er worden maatregelen getroffen om de negatieve effecten voor de aanwezige natuur en wilde dieren te compenseren; de negatieve effecten in het gebied zelf worden zoveel mogelijk gereduceerd. Werkzaamheden worden daarom zodanig gepland dat aanwezige wilde dieren hiervan minimaal last zullen hebben; er wordt rekening gehouden met het broedseizoen (bv. niet-storende belichting voor vleermuizen). In de nieuw aan te leggen wijk wordt veel groen aangelegd en zal natuurinclusief gebouwd worden, waardoor een groot deel van de reeds aanwezige dieren in het gebied kan blijven wonen en de biodiversiteit mogelijk zelfs wordt versterkt.’

Toelichting Dit amendement heeft tot doel om expliciet te maken richting onze inwoners dat er goed is nagedacht over hoe met de aanwezige flora en fauna om te gaan. Tegelijkertijd wordt er niets afgedaan aan het juridisch aspect dat de gronden bestemd zijn voor een ander doeleinde. Wel laten we hiermee zien dat de gemeente verder kijkt dan een papieren werkelijkheid. Bovenstaande is in lijn met het bestaande beleid ten aanzien van dierenwelzijn en het beeldkwaliteitsplan. Er wordt geen nieuw beleid geïntroduceerd en ook geen nieuwe acties of ambities. Bestaande zaken worden slechts expliciet gemaakt. Dit komt het imago van de gemeente ten goede en stelt inwoners gerust. Tevens draagt het positief bij aan de biodiversiteit in onze gemeente.

Annemieke Hulsbergen Partij voor de Dieren
Jolanda van Leeuwen Eerlijk Alternatief


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement Zienswijze Ontwerpbegroting 2021 Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden

Lees verder

Motie: Mag het licht uit?

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Annemieke Hulsbergen

Nootdorper Annemieke Hulsbergen is raadslid van buiten de raad en zet zich in voor dierenwelzijn, een groene gemeente en duurzame energie.