Amen­dement Ziens­wijze Ontwerp­be­groting 2021 Servi­ce­bureau Jeugdhulp Haag­landen


28 mei 2020

AMENDEMENT

De Raad van de gemeente Pijnacker-Nootdorp; in vergadering bijeen op 28 mei 2020; gelet op artikel 43 van het Reglement van Orde van de Raad van Pijnacker- Nootdorp 2016; gelezen het voorstel over de zienswijze op de ontwerpbegroting 2021 van het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden;

Besluit:

Na de vierde alinea in de concept-zienswijze de volgende nieuwe alinea in te voegen:

De risicoparagraaf zoals opgenomen in de ontwerpbegroting 2021 geeft ons onvoldoende inzicht in de omvang en ernst van de geïnventariseerde risico’s. Wij verzoeken u een beter onderbouwde risicoparagraaf in de begroting 2021 op te nemen, zodat wij in het vervolg niet meer onverwacht met uitgaven, zoals hierboven beschreven, geconfronteerd worden. Meer specifiek zouden wij graag een onderscheid zien van de risico’s die geheel buiten de invloedsfeer van uw organisatie liggen en de risico’s die samenhangen met uw eigen bedrijfsvoering. De risico’s die samenhangen met uw eigen bedrijfsvoering zouden wij graag per risico gekwantificeerd zien in een bedrag en een kans. Wij gaan ervan uit dat u dit verzoek budgetneutraal kunt realiseren. Wij stellen ons voor dat uw financiële afdeling dit rapport kan opstellen.

Toelichting:

De auditcommissie van de Gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft de raad geadviseerd om in zijn zienswijze op de ontwerpbegroting 2021 te verzoeken om een beter onderbouwde risicoparagraaf in de begroting 2021 van de gemeenschappelijke regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden. Met bovenstaande aanvulling op de zienswijze neemt de raad dit advies over en specificeert welke aanvullende informatie in de risicoparagraaf zij nodig heeft om haar controlerende taak beter te kunnen uitvoeren.

Annemieke Hulsbergen Fractie PvdD
Marjan Schellingerhoudt Fractie CDA
Sylvia Markerink Fractie D66
Bianca van Petegem Fractie GBPN
Cock Weerheim Fractie CU/SGP
Jan-Willem Maas Fractie PPN
Harald van Zielst Trots
Edo Haitsma Fractie VVD


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement Zienswijze Ontwerpbegroting 2021 GGD en VT Haaglanden

Lees verder

AMENDEMENT Ontwerpbestemmingsplan de Steg

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Annemieke Hulsbergen

Nootdorper Annemieke Hulsbergen is raadslid van buiten de raad en zet zich in voor dierenwelzijn, een groene gemeente en duurzame energie.