Amen­dement Ontwerp­be­stem­mingsplan Groenzoom, deel­gebied Klap­wijk­seknoop e.o.


27 september 2018

Amendement

Agendapunt : 4h

Onderwerp : Ontwerpbestemmingsplan Groenzoom, deelgebied Klapwijkseknoop e.o.

Gemeenteraad Pijnacker-Nootdorp, in vergadering bijeen op 27 september 2018 ter behandeling van bovengenoemd onderwerp,

gelet op artikel 43 van het Reglement van Orde van de Raad, gezien het voorstel van het College om het Ontwerpbestemmingsplan Groenzoom, deelgebied Klapwijkseknoop e.o. vast te stellen,

de volgende tekst:

Artikel 6 Agrarisch met waarden – Landschaps- en natuurwaarden

6.1 Bestemmingsomschrijving De voor ‘Agrarisch met waarden – Landschaps- en natuurwaarden’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

b. behoud, herstel en ontwikkeling van de landschaps- en natuurwaarden in het algemeen en in het bijzonder voor:

1. landschappelijk open gebied;

2. weidevogels;

Te wijzigen in:

Artikel 6 Agrarisch met waarden – Landschaps- en natuurwaarden

6.1 Bestemmingsomschrijving De voor ‘Agrarisch met waarden – Landschaps- en natuurwaarden’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

b. behoud, herstel en ontwikkeling van de landschaps- en natuurwaarden in het algemeen en in het bijzonder voor:

1. landschappelijk open gebied;

2. weidevogels en ganzen;

en het ontwerpbestemmingsplan Groenzoom, deelgebied Klapwijkseknoop e.o. hiermee in overeenstemming te brengen.

Toelichting

Ganzen zijn beschermde dieren ingevolge landelijke en internationale wetgeving. In de jaren 50 van de vorige eeuw waren ganzen bijna uitgestorven. Vanwege de explosieve groei van de intensieve landbouw is dit veranderd. Weidevogels verdwenen en ganzen en zwanenpopulaties namen toe. Maar zij zijn net als weidevogels wettelijk beschermd en horen bij de waarden van het landschap en de natuur. De teruggang van de weidevogels is hoofdzakelijk te wijten aan de intensivering van de landbouw met een monotoon en insectarm agrarisch landschap van Engels raaigras. Het beleid is nu steeds meer gericht om het agrarische landschap bloem- en kruidenrijker te maken, het waterpeil te verhogen en met minder mest- en gifgebruik. Hierdoor kan het natuurlijk evenwicht herstellen en kunnen zowel weidevogels als ganzen behouden, hersteld en ontwikkeld worden ten behoeve van de landschaps- en natuurwaarden.

Carla van Viegen Partij voor de Dieren


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Versterking ecologie en natuur buitengebieden en kernen

Lees verder

Versterking ecologie en natuur buitengebieden en kernen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!