Versterking ecologie en natuur buiten­ge­bieden en kernen


26 september 2018

Motie

Versterking ecologie en natuur buitengebieden en kernen

Agendapunt :

Onderwerp : Ontwerpbestemmingsplan Ruimte voor ruimte-ontwikkelingen

Glastuinbouwgebied Pijnacker-West

Gemeenteraad Pijnacker-Nootdorp, in vergadering bijeen op 26 september 2018 ter behandeling van bovengenoemd onderwerp;

Gelet op artikel 36 van het Reglement van Orde van de Raad;

constaterende dat:

  • In het beleidsdocument ‘Natuur op de kaart’ de beoogde versterking van ecologie en natuur en het realiseren van een hoge biodiversiteit en de beleving ervan beschreven staat;
  • hierin noodzaak van het robuuster worden en de versterking van het natuurnetwerk tussen buitengebied en de kernen benadrukt wordt;
  • in ‘Natuur op de kaart’ eveneens een 'ruime (eco) groenzone langs de Zuideindseweg voorzien is;
  • deze ecologische zone al een (bescheiden) vervanger voor een ruimere zone langs de Komkommerweg was, die ondanks eerdere planning niet doorging;
  • het voorliggende voorstel afbreuk doet aan de ecologische zone aan de Zuideindseweg;

overwegende dat:

  • - de natuur het al zo moeilijk heeft en het gemeentelijke beleid is om de natuur en ecologische zones te versterken;

verzoekt het College:

  • bij ruimtelijke ontwikkelingen (reconstructies, nieuwbouw, ruimte voor ruimte regelingen, vergunningverlening e.d.) de versterking van de ecologie en natuur in de buitengebieden en (tussen) de kernen te bewerkstelligen en als het niet anders mogelijk is kwalitatief te compenseren;

en gaat over tot de orde van de dag.

Carla van Viegen Partij voor de Dieren


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

In beeld brengen Artikel 1 Grondwet

Lees verder

Amendement Ontwerpbestemmingsplan Groenzoom, deelgebied Klapwijkseknoop e.o.

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!