Amen­dement: ziens­wijze ontwerp­be­groting 2020 Omge­vings­dienst Haag­landen


31 mei 2019

AMENDEMENT

De Raad van de gemeente Pijnacker-Nootdorp;

in vergadering bijeen op 9 mei 2019;

gelet op artikel 43 van het Reglement van Orde van de Raad van Pijnacker- Nootdorp 2016.

gelezen het voorstel over de zienswijze ontwerpbegroting 2020 Omgevingsdienst Haaglanden;

Besluit:

beslispunt 1. de bijgaande zienswijzebrief aan het bestuur van de Omgevingsdienst Haaglanden over de begroting 2020 van de Omgevingsdienst Haaglanden vast te stellen, met dien verstande dat de volgende tekst: de zienswijze vast te stellen met dien verstande dat de volgende tekst:

“Door landelijke wetgeving (asbest, omgevingsrecht, duurzaamheid en klimaat) is er sprake van het overdragen van taken aan de ODH. In de ontwerpbegroting 2020 wordt aangegeven dat overgedragen taken (bijvoorbeeld vanuit het Rijk) meer eisen dan bleek bij de overdracht. Wij zijn van oordeel dat bij de overdracht van taken in principe als uitgangspunt moet worden aangehouden dat het ambitieniveau en de diepgang van taakuitvoering moet worden aangepast aan de overgedragen financiële middelen. Dekking van eventuele extra inspanningen dient gevonden te worden binnen de eigen bedrijfsvoering en in eerste instantie niet via de eventuele inzet van extra financiële middelen van de deelnemers.”

wordt gewijzigd in:

“Door landelijke wetgeving (asbest, omgevingsrecht, duurzaamheid en klimaat) is er sprake van het overdragen van taken aan de ODH. In de ontwerpbegroting 2020 wordt aangegeven dat overgedragen taken (bijvoorbeeld vanuit het Rijk) meer eisen dan bleek bij de overdracht. Wij zijn van oordeel dat bij de overdracht van taken in principe als uitgangspunt moet worden aangehouden dat het ambitieniveau en de diepgang van taakuitvoering moet worden aangepast aan de overgedragen financiële middelen. Dekking van eventuele extra inspanningen dient in principegevonden te worden binnen de eigen bedrijfsvoering.

Gelet op de duurzaamheidsambities van de gemeente Pijnacker-Nootdorp verzoeken wij u om de Raad actief en tijdig te informeren als blijkt dat de nieuwe taken niet naar behoren kunnen worden uitgevoerd.”

Toelichting

De ODH kan via toezicht en handhaving van de gemeentelijke verantwoordelijkheden op het gebied van de Wet Milieubeheer (en Activiteitbesluit) een belangrijke bijdrage leveren aan de duurzaamheidsdoelstellingen, die we als gemeenteraad in het Hoofdlijnenakkoord hebben gesteld, zoals de ambitie van energieneutraliteit van onze gemeente in 2050. De ODH heeft een aantal rijkstaken overgedragen gekregen om te gaan uitvoeren voor gemeenten, zoals toezicht en handhaving op energiebesparing bij bedrijven en andere duurzaamheidsregels. De ODH heeft aangegeven dat de overgedragen taken meer eisen dan dat bleek bij de overdracht van de taken. Hierdoor kan het gebeuren dat deze taken in de knel komen en niet naar behoren kunnen worden uitgevoerd. Gelet op de geschetste ambities is het van belang dat de gemeenteraad tijdig en actief hiervan op de hoogte wordt gesteld, zodat indien nodig tijdig maatregelen getroffen kunnen worden.

Carla van Viegen Saskia Kleewein

Partij voor de Dieren Progressief Pijnacker-Nootdorp


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie parkeren minder validen

Lees verder

Amendement: zienswijze ontwerpbegroting 2020 regionaal reinigingsbedrijf Avalex

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!