Amen­dement: ziens­wijze ontwerp­be­groting 2020 regionaal reini­gings­be­drijf Avalex


31 mei 2019

AMENDEMENT

De Raad van de gemeente Pijnacker-Nootdorp;

in vergadering bijeen op 9 mei 2019;

gelet op artikel 43 van het Reglement van Orde van de Raad van Pijnacker- Nootdorp 2016.

gelezen het voorstel over de zienswijze ontwerpbegroting 2020 regionaal reinigingsbedrijf Avalex;

Besluit:

de bijgaande zienswijze over de begroting 2020 van het Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex vast te met dien verstande dat de volgende tekst wordt toegevoegd voor de laatste alinea:

“Ten slotte verzoeken wij u aan onze Raad na de eerstvolgende vergadering van het

algemeen bestuur, waarin de begroting 2020 wordt vastgesteld, een schriftelijke

terugkoppeling te geven op welke wijze onze zienswijze is verwerkt in de begroting.”

Toelichting

De auditcommissie heeft aanbevolen om bij alle zienswijzen een schriftelijke terugkoppeling te vragen op hoe de zienswijze is verwerkt in de begroting. In deze zienswijze is het verzoek om de schriftelijke terugkoppeling niet opgenomen. We vinden deze aanbeveling belangrijk, vandaar dit amendement.

Carla van Viegen Manuela Bijl Anne Volkers

Partij voor de Dieren Eerlijk Alternatief CDA


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement: zienswijze ontwerpbegroting 2020 Omgevingsdienst Haaglanden

Lees verder

Amendement: zienswijze ontwerpbegroting 2020 Omgevingsdienst Haaglanden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!