Amen­dement Ziens­wijze Ontwerp­be­groting 2021 GGD en VT Haag­landen


28 mei 2020

Amendement

De Raad van de gemeente Pijnacker-Nootdorp; in vergadering bijeen op 28 mei 2020; gelet op artikel 43 van het Reglement van Orde van de Raad van Pijnacker- Nootdorp 2016; gelezen het voorstel over de zienswijze op de ontwerpbegroting 2021 van de GGD en VT Haaglanden;

Besluit:

1. In de tekst bij het eerste streepje op pagina 1, de eerste zin als volgt aan te passen:

Wij constateren dat de discussie rond de harmonisatie van de overhead, waar wij al in onze zienswijzen in 2018 en 2019 om vroegen, nog steeds niet is afgerond.

2. Bij het onderdeel ‘algemeen’ op de tweede pagina een derde streepje in te voegen met daarachter de volgende tekst:

In onze zienswijze op de ontwerpbegroting 2020 hebben wij u gevraagd een onderzoek te doen naar de mogelijkheid van het instellen van eigen weerstandsvermogen en dit te betrekken bij de evaluatie van de systematiek “begroting is rekening”. Graag zouden wij de uitkomsten van deze evaluatie en de onderbouwing en de afweging van het besluit om geen eigen weerstandvermogen in te stellen, terug zien in de begroting 2021.

3. In het onderdeel in de zienswijze dat alleen betrekking heeft VT op pagina 3, voor de alinea over DUVO middelen, de volgende alinea toe te voegen:

Het onderdeel over privacybescherming in paragraaf 2.2.3 over de bedrijfsvoering van VT is nog niet ingevuld. Hierdoor kunnen wij dit onderdeel van de begroting niet controleren. Gezien de grote financiële en maatschappelijke risico’s die samen kunnen hangen met dit onderwerp, zou dat wel wenselijk geweest zijn. Wij vertrouwen er voor nu op dat u in de definitieve versie van de begroting 2021 een passende invulling aan deze paragraaf geeft, analoog aan paragraaf 2.2.2, en in het vervolg geen oningevulde paragrafen opneemt in uw ontwerpbegrotingen.

Toelichting

Dit amendement heeft tot doel om de concept zienswijze aan te scherpen.

Annemieke Hulsbergen Fractie PvdD
Cock Weerheim Fractie CU/SGP
Marjan Schellingerhoudt Fractie CDA
Marieke van Bijnen Fractie PPN
Ben Glaser Fractie EA


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Discriminatie- en LHBTIbeleid

Lees verder

Amendement Zienswijze Ontwerpbegroting 2021 Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Annemieke Hulsbergen

Nootdorper Annemieke Hulsbergen is raadslid van buiten de raad en zet zich in voor dierenwelzijn, een groene gemeente en duurzame energie.