Discri­mi­natie- en LHBTI­beleid


11 november 2019

De Raad van de gemeente Pijnacker-Nootdorp;

in vergadering bijeen op donderdag 5 november 2019;

gelet op artikel 44 van het Reglement van Orde van de Raad van Pijnacker- Nootdorp 2016

gelezen het voorstel over de Begroting 2019;

Constaterende dat:

 • in het Hoofdlijnenakkoord 2018-2022 is opgenomen dat de gemeente investeert in het tegengaan van discriminatie;
 • dit vraagt zowel om het leggen van verbindingen met organisaties, scholen en sportverenigingen, als ook om het monitoren of de wettelijke taak goed wordt uitgevoerd;
 • uit cijfers van de CBS-veiligheidsmonitor blijkt dat LHBTI’s zich vaker onveilig voelen ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­dan heteroseksuelen, ook in de eigen buurt;
 • geweld tegen en discriminatie van LHBTI’s nog steeds voorkomt;(1)
 • in 2018 53 Regenbooggemeenten een intentieverklaring getekend hebben met het ministerie van OCW en Pijnacker-Nootdorp dat niet heeft gedaan;
 • Movisie een handreiking Duurzaam aandacht voor LHBT-burgers in uw gemeente (2) en een ‘regenbooggids voor gemeenten (3) heeft opgesteld;

Overwegende dat:

 • in het Hoofdlijnenakkoord is afgesproken dat de raad het college opdracht geeft om op korte termijn inzicht te geven in hoe het beleid nu wordt uitgevoerd;
 • het tegengaan van discriminatie eraan bijdraagt dat iedereen in onze gemeente kan meedoen;
 • in het Hoofdlijnenakkoord is weergegeven dat iedereen moet kunnen meedoen en dat de gender- en LHBTI gelijkheid in onze gemeente extra aandacht verdient;
 • de handreikingen van Movisie een goede leidraad is om gemeentelijk beleid te gaan ontwikkelen;

Verzoekt het college:

 • voor 1 april 2020 een nota op te stellen waarin inzicht wordt gegeven in de uitvoering van het gemeentelijke discriminatiebeleid en waarbij de uitvoering van de Verordening inrichting antidiscriminatievoorziening gemeente Pijnacker-Nootdorp van 28 mei 2010 en daarbij het gevoerde LHBTI beleid wordt betrokken;

Verzoekt de Raad:

 • de Nota uiterlijk in mei 2020 te bespreken in de Raad;

En gaat over tot de orde van de dag.

Carla van Viegen

Partij voor de Dieren

1 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/lhbti-emancipatie/bestrijden-geweld-en-discriminatie-tegen-lhbtis

2 https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2018-09/Handreiking-LHBT-Duurzaam-aandacht-voor-LHBT-burgers-in-uw-gemeente.pdf

3 https://www.movsie.nl/sites/movisie.nl/files/2018-08/Regenbooggids-voor-gemeenten.pdf


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie vreemd aan de agenda wildopvang Delft

Lees verder

Amendement Zienswijze Ontwerpbegroting 2021 GGD en VT Haaglanden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!