Discri­mi­natie- en LHBTI­beleid


11 november 2019

De Raad van de gemeente Pijnacker-Nootdorp;

in vergadering bijeen op donderdag 5 november 2019;

gelet op artikel 44 van het Reglement van Orde van de Raad van Pijnacker- Nootdorp 2016

gelezen het voorstel over de Begroting 2019;

Constaterende dat:

 • in het Hoofdlijnenakkoord 2018-2022 is opgenomen dat de gemeente investeert in het tegengaan van discriminatie;
 • dit vraagt zowel om het leggen van verbindingen met organisaties, scholen en sportverenigingen, als ook om het monitoren of de wettelijke taak goed wordt uitgevoerd;
 • uit cijfers van de CBS-veiligheidsmonitor blijkt dat LHBTI’s zich vaker onveilig voelen ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­dan heteroseksuelen, ook in de eigen buurt;
 • geweld tegen en discriminatie van LHBTI’s nog steeds voorkomt;(1)
 • in 2018 53 Regenbooggemeenten een intentieverklaring getekend hebben met het ministerie van OCW en Pijnacker-Nootdorp dat niet heeft gedaan;
 • Movisie een handreiking Duurzaam aandacht voor LHBT-burgers in uw gemeente (2) en een ‘regenbooggids voor gemeenten (3) heeft opgesteld;

Overwegende dat:

 • in het Hoofdlijnenakkoord is afgesproken dat de raad het college opdracht geeft om op korte termijn inzicht te geven in hoe het beleid nu wordt uitgevoerd;
 • het tegengaan van discriminatie eraan bijdraagt dat iedereen in onze gemeente kan meedoen;
 • in het Hoofdlijnenakkoord is weergegeven dat iedereen moet kunnen meedoen en dat de gender- en LHBTI gelijkheid in onze gemeente extra aandacht verdient;
 • de handreikingen van Movisie een goede leidraad is om gemeentelijk beleid te gaan ontwikkelen;

Verzoekt het college:

 • voor 1 april 2020 een nota op te stellen waarin inzicht wordt gegeven in de uitvoering van het gemeentelijke discriminatiebeleid en waarbij de uitvoering van de Verordening inrichting antidiscriminatievoorziening gemeente Pijnacker-Nootdorp van 28 mei 2010 en daarbij het gevoerde LHBTI beleid wordt betrokken;

Verzoekt de Raad:

 • de Nota uiterlijk in mei 2020 te bespreken in de Raad;

En gaat over tot de orde van de dag.

Carla van Viegen

Partij voor de Dieren

1 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/lhbti-emancipatie/bestrijden-geweld-en-discriminatie-tegen-lhbtis

2 https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2018-09/Handreiking-LHBT-Duurzaam-aandacht-voor-LHBT-burgers-in-uw-gemeente.pdf

3 https://www.movsie.nl/sites/movisie.nl/files/2018-08/Regenbooggids-voor-gemeenten.pdf


Status

Ingediend

Voor

Tegen