Contact verte­gen­woor­diging paar­den­ei­ge­naren gemeen­telijk paar­den­beleid


22 februari 2018

Motie

Contact vertegenwoordiging paardeneigenaren gemeentelijk paardenbeleid

Agendapunt : 4H

Onderwerp : Nota Uitnodigende Ruimtelijke Ordening en Standaardregels Ruimtelijke

Ordening

Gemeenteraad Pijnacker-Nootdorp, in vergadering bijeen op 22 februari 2018 ter behandeling van bovengenoemd onderwerp;

Gelet op artikel 44 van het Reglement van Orde van de Raad;

Constaterende dat:

  • - vanuit het Hoofdlijnenakkoord 2014-2018 ‘In contact samen doen’ is afgesproken dat de gemeente van inwoners wil horen wat zij zelf al doen, hebben gedaan, nog kunnen en willen gaan doen; samen met hen problemen en oplossingen verkennen en wat de gevolgen voor hen zijn. Waar gaten vallen of blinde vlekken zitten, spant de gemeente zich in om met inwoners de zaak alsnog in beweging te krijgen. De gemeente stelt zich steeds als partner op. De gemeente vult haar rol per onderwerp in rekening houdend met de behoeften en inzet van inwoners, de wettelijke taken en bevoegdheden en de financiële mogelijkheden van de gemeente;

Overwegende dat:

  • - een belangrijke doelgroep in onze gemeente bestaat uit paardenliefhebbers (paardeneigenaren, zowel particulier, maatschappelijk als ondernemend);
  • - het van belang is om bij de verdere uitwerking van het paardenbeleid in overleg te treden met een vertegenwoordiging van die doelgroep in het kader van ‘in contact, samen doen’;

verzoekt het College:

  • bij de verdere uitwerking van de uinodigende strategie t.a.v. het paardenbeleid overleg te plegen met een vertegenwoordiging van paardeneigenaren in onze gemeente;

en gaat over tot de orde van de dag.

Carla van Viegen Partij voor de Dieren


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement financiële vergoeding opgevangen in het wild levende dieren uit Pijnacker-Nootdorp

Lees verder

In beeld brengen Artikel 1 Grondwet

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!