In beeld brengen Artikel 1 Grondwet


28 juni 2018

Motie

In beeld brengen Artikel 1 Grondwet

Agendapunt :

Onderwerp : Kadernota 2019

Gemeenteraad Pijnacker-Nootdorp, in vergadering bijeen op 28 juni 2018 ter behandeling van bovengenoemd onderwerp;

Gelet op artikel 44 van het Reglement van Orde van de Raad;

constaterende dat:

  • er nog steeds verdeeldheid is in de samenleving en discriminatie nog steeds een actueel onderwerp is;

overwegende dat:

  • artikel 1 van de Grondwet het fundament vormt van onze pluriforme democratische rechtsstaat;
  • het van belang is dat artikel 1 van de Grondwet voor onze inwoners bekend en zichtbaar is en de bewustwording wordt vergroot;
  • aan de bekendheid, zichtbaarheid en bewustwording van artikel 1 van de Grondwet mede bijgedragen kan worden door de tekst van het artikel op belangrijke plaatsen in de samenleving zichtbaar te maken;
  • bij de Grondwetbank in de Tweede Kamer en in het provinciehuis van Zuid-Holland artikel 1 van de grondwet duidelijk in beeld is gebracht;

Vraagt het college:

  • de mogelijkheid te onderzoeken of er plaats is, op of rond het gemeentehuis waar, net als in de Grondwetbank van de Tweede Kamer en het Zuid-Hollandse provinciehuis, artikel 1 van de Grondwet in beeld gebracht kan worden;

Carla van Viegen Partij voor de Dieren


Status

Ingediend

Voor

Tegen