In beeld brengen Artikel 1 Grondwet


28 juni 2018

Motie

In beeld brengen Artikel 1 Grondwet

Agendapunt :

Onderwerp : Kadernota 2019

Gemeenteraad Pijnacker-Nootdorp, in vergadering bijeen op 28 juni 2018 ter behandeling van bovengenoemd onderwerp;

Gelet op artikel 44 van het Reglement van Orde van de Raad;

constaterende dat:

  • er nog steeds verdeeldheid is in de samenleving en discriminatie nog steeds een actueel onderwerp is;

overwegende dat:

  • artikel 1 van de Grondwet het fundament vormt van onze pluriforme democratische rechtsstaat;
  • het van belang is dat artikel 1 van de Grondwet voor onze inwoners bekend en zichtbaar is en de bewustwording wordt vergroot;
  • aan de bekendheid, zichtbaarheid en bewustwording van artikel 1 van de Grondwet mede bijgedragen kan worden door de tekst van het artikel op belangrijke plaatsen in de samenleving zichtbaar te maken;
  • bij de Grondwetbank in de Tweede Kamer en in het provinciehuis van Zuid-Holland artikel 1 van de grondwet duidelijk in beeld is gebracht;

Vraagt het college:

  • de mogelijkheid te onderzoeken of er plaats is, op of rond het gemeentehuis waar, net als in de Grondwetbank van de Tweede Kamer en het Zuid-Hollandse provinciehuis, artikel 1 van de Grondwet in beeld gebracht kan worden;

Carla van Viegen Partij voor de Dieren


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Contact vertegenwoordiging paardeneigenaren gemeentelijk paardenbeleid

Lees verder

Versterking ecologie en natuur buitengebieden en kernen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!