Ecolo­gisch openbaar groen­beheer


18 oktober 2018

Motie

Ecologisch openbaar groenbeheer

Agendapunt : 4C

Onderwerp : Beleids- en beheerplan openbaar groen 2019 - 2022

Gemeenteraad Pijnacker-Nootdorp, in vergadering bijeen op 18 oktober 2018 ter behandeling van bovengenoemd onderwerp;

Gelet op artikel 44 van het Reglement van Orde van de Raad;

Constaterende dat:

  • ook bij ecologisch beheer er tijdens het broedseizoen openbaar gemeentelijk groen wordt gemaaid en gesnoeid en er niet-gefaseerd wordt gemaaid;

Overwegende dat:

  • de schouw tijdens het broedseizoen niet zorgvuldig genoeg wordt uitgevoerd, waardoor dieren onnodig worden gedood;
  • het onwenselijk is dat broedende dieren en dieren met jongen ernstig verstoord worden bij het maaien en snoeien tijdens het broedseizoen;
  • bij gefaseerd maaienniet de gehele vegetatie wordt gemaaid, maar een deel ongemaaid blijft, wat weer later wordt gemaaid, waardoor foerageer- en schuilmogelijkheden overblijven voor kleine dieren in de vegetatie en bijen meer profijt hebben van nog bloeiende bloemen en dit ten goede komt van het vergroten van de biodiversiteit en de natuur;

Verzoeken het college

  • bij ecologisch beheer standaard gefaseerd maaien toe te passen en niet te maaien en snoeien tijdens het broedseizoen daar waar de veiligheid niet in het geding is;
  • het hoogheemraadschap op te roepen in het bestek/keur op te nemen dat er gefaseerd wordt gemaaid en niet wordt gemaaid in het broedseizoen langs sloten en oevers, daar waar het schap hiervoor verantwoordelijkheid heeft in onze gemeente;

en gaat over tot de orde van de dag;

Carla van Viegen Partij voor de Dieren

bij gefaseerd maaien niet de gehele vegetatie wordt gemaaid, maar een deel ongemaaid blijft, wat weer later wordt gemaaid, waardoor foerageer- en schuilmogelijkheden overblijven voor kleine dieren in de vegetatie en bijen meer profijt hebben van nog bloeiende bloemen en dit ten goede komt van het vergroten van de biodiversiteit en de natuur;


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Versterking ecologie en natuur buitengebieden en kernen

Lees verder

Uitbreiding m2 groen per woning

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!