Uitbreiding m2 groen per woning


18 oktober 2018

Motie

Uitbreiding m2 groen per woning

Agendapunt : 4C

Onderwerp : Beleids – en beheerplan openbaar groen 2019 - 2022

Gemeenteraad Pijnacker-Nootdorp, in vergadering bijeen op 18 oktober 2018 ter behandeling van bovengenoemd onderwerp;

Gelet op artikel 44 van het Reglement van Orde van de Raad;

Constaterende dat:

  • het huidige aantal vierkante meters groen per woning in Pijnacker-Nootdorp 30 m2 is;
  • in veel gemeenten het aantal vierkante meters groen veel hoger is dan in Pijnacker-Nootdorp[1][2];

Overwegende dat:

  • in het beleidsplan diverse argumenten beschreven staan waarom openbaar groen van belang is voor zowel ecologie als economie, zoals biodiversiteit, gezondheid, milieu, klimaatadaptatie, voorkomen hittestress, verhoging WOZ waarde, economisch vestigingsklimaat;
  • het groene imago van onze gemeente hoog in het vaandel staat en belangrijk wordt gevonden door inwoners;
  • het daarom nodig is om het aantal vierkante meters groen per inwoner te vergroten;

Verzoeken het college

  • te onderzoeken waar het groen in onze gemeente kan worden uitgebreid en de gemeenteraad hierover schriftelijk te berichten voor 1 mei 2019;

en gaat over tot de orde van de dag;

Carla van Viegen Partij voor de Dieren

Manuela Bijl Eerlijk Alternatief

[1]http://themasites.pbl.nl/balansvandeleefomgeving/jaargang-2010/intensivering-verstedelijking-leefomgevingskwaliteit-en-woonwensen/beleidsevaluatie-stedelijke-leefomgevingskwaliteit/beleidsdossier-rood-groen-balans-stedelijke-netwerken/beschikbaarheid-groen-in-de-buurt

[2]https://www.wur.nl/nl/nieuws/Heerlen-Emmen-en-Lelystad-groenste-steden-van-Nederland.htm


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Ecologisch openbaar groenbeheer

Lees verder

Subsidieaanvraag verbetering ruiterpaden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!