Uitbreiding m2 groen per woning


18 oktober 2018

Motie

Uitbreiding m2 groen per woning

Agendapunt : 4C

Onderwerp : Beleids – en beheerplan openbaar groen 2019 - 2022

Gemeenteraad Pijnacker-Nootdorp, in vergadering bijeen op 18 oktober 2018 ter behandeling van bovengenoemd onderwerp;

Gelet op artikel 44 van het Reglement van Orde van de Raad;

Constaterende dat:

  • het huidige aantal vierkante meters groen per woning in Pijnacker-Nootdorp 30 m2 is;
  • in veel gemeenten het aantal vierkante meters groen veel hoger is dan in Pijnacker-Nootdorp[1][2];

Overwegende dat:

  • in het beleidsplan diverse argumenten beschreven staan waarom openbaar groen van belang is voor zowel ecologie als economie, zoals biodiversiteit, gezondheid, milieu, klimaatadaptatie, voorkomen hittestress, verhoging WOZ waarde, economisch vestigingsklimaat;
  • het groene imago van onze gemeente hoog in het vaandel staat en belangrijk wordt gevonden door inwoners;
  • het daarom nodig is om het aantal vierkante meters groen per inwoner te vergroten;

Verzoeken het college

  • te onderzoeken waar het groen in onze gemeente kan worden uitgebreid en de gemeenteraad hierover schriftelijk te berichten voor 1 mei 2019;

en gaat over tot de orde van de dag;

Carla van Viegen Partij voor de Dieren

Manuela Bijl Eerlijk Alternatief

[1]http://themasites.pbl.nl/balansvandeleefomgeving/jaargang-2010/intensivering-verstedelijking-leefomgevingskwaliteit-en-woonwensen/beleidsevaluatie-stedelijke-leefomgevingskwaliteit/beleidsdossier-rood-groen-balans-stedelijke-netwerken/beschikbaarheid-groen-in-de-buurt

[2]https://www.wur.nl/nl/nieuws/Heerlen-Emmen-en-Lelystad-groenste-steden-van-Nederland.htm


Status

Ingediend

Voor

Tegen