Kinder­pardon


20 december 2018

Motie

Agendapunt :

Onderwerp : Kinderpardon

Gemeenteraad Pijnacker-Nootdorp, in vergadering bijeen op 20 december 2018 ter behandeling van bovengenoemd onderwerp;

Gelet op artikel 44 van het Reglement van Orde van de Raad;

Constaterende dat:

  • - het voor in de gemeenschap gewortelde kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland verblijven van groot belang is dat zij hier mogen blijven, omdat het thuis van deze kinderen in Nederland ligt;
  • het meewerkcriterium van het Kinderpardon zo strikt wordt toegepast dat bijna geen enkel geworteld kind nog een Kinderpardon kan krijgen;

Overwegende dat:

  • - het uitzetten van deze gewortelde kinderen naar landen die voor hen vreemd zijn de lokale gemeenschap kan ontwrichten en de ontwikkeling van deze kinderen geweld aandoet;

verzoekt het college:

  • bij de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid te pleiten voor een oplossing voor deze groep kinderen, bijvoorbeeld door versoepeling van het meewerkcriterium van het Kinderpardon;

en gaat over tot de orde van de dag;

Carla van Viegen Partij voor de Dieren


Status

Ingediend

Voor

Tegen