Motie: Anti­hout­stook


25 november 2021

De Raad van de gemeente Pijnacker-Nootdorp;
in vergadering bijeen op 25 november 2021;
gelet op artikel 44 van het Reglement van Orde van de Raad van Pijnacker-Nootdorp 2016;
gelezen het voorstel over het Energietransitieplan 2021;

constaterende dat:

- In het Energietransitieplan 2021 staat ‘Dit zijn houtstookkachels. Houtstook achten wij als niet duurzaam en niet wenselijk. We streven ernaar om dit aandeel te minimaliseren.’;
- onze gemeente het Schone Lucht Akkoord heeft ondertekend;
- in het Uitvoeringsprogramma Energietransitie 2022-2023 (met doorkijk 2027) geen acties benoemd staan om houtstook(kachels) te ontmoedigen in onze gemeente;
- met de stijgende gasprijzen mensen eerder geneigd zijn te investeren in alternatieven en nu al een landelijk stijging van 25% in de verkoop van houtkachels optreedt;

overwegende dat:

- bij het stoken van hout verschillende schadelijke, vaak kankerverwekkende, stoffen vrijkomen die slecht zijn voor het milieu, de volksgezondheid én het klimaat;
- bij houtstook veel fijnstof uitgestoten wordt, die ernstige gezondheidsklachten bij kinderen, ouderen én longpatiënten kan veroorzaken;
- de CO2-uitstoot van houtstook twee keer zo groot is als bij verwarming door gas en daarmee nog minder duurzaam dan stoken op gas;
- houtstook plaatselijk voor een grote verslechtering van de luchtkwaliteit zorgt en daarmee veel overlast veroorzaakt;

van mening dat:

- het streven naar het minimaliseren van houtstook, zoals beschreven in het Energietransitieplan 2021, vraag om actie en maatregelen op korte termijn;
- zonder aanvullende maatregelen vervuiling van het milieu en gezondheidsklachten alleen maar verder zullen toenemen;

verzoekt het college:

- in de wijkaanpakken expliciet aandacht te besteden aan niet alleen gasloos, maar ook houtloos verwarmen van woningen;
- te onderzoeken hoe overlast door houtrook geconstateerd, naar de bron herleid en aangepakt kan worden, hiervoor onder andere de ‘toolkit houtrook'1 te gebruiken en de raad over de uitkomsten van dit onderzoek te informeren in het voorjaar van 2022;

En gaat over tot de orde van de dag.

Annemieke Hulsbergen
Partij voor de Dieren

1 https://www.rivm.nl/toolkit-ho...


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Donkerte gebieden zo donker mogelijk

Lees verder

Amendement: toevoeging ecologisch advies als bijlage Omgevingsvisie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Annemieke Hulsbergen

Nootdorper Annemieke Hulsbergen is raadslid van buiten de raad en zet zich in voor dierenwelzijn, een groene gemeente en duurzame energie.