Amen­dement: toevoeging ecolo­gisch advies als bijlage Omge­vings­visie


25 november 2021

De Raad van de gemeente Pijnacker-Nootdorp;
in vergadering bijeen op 25 november 2021;
gelet op artikel 43 van het Reglement van Orde van de Raad van Pijnacker- Nootdorp 2016;
gelezen het voorstel over de omgevingsvisie Pijnacker-Nootdorp;

Besluit:

Beslispunt 2 als volgt aan te passen:

de omgevingsvisie Pijnacker-Nootdorp 2050 ‘Verbonden met elkaar’ en het bijbehorende planMER (inclusief addendum) vast te stellen, met inachtneming van de volgende wijziging:

als bijlage aan de Omgevingsvisie wordt toegevoegd: aanvullend ecologisch advies van Tauw over de Omgevingsvisie (Omgevingsvisie 2050 en planMER Pijnacker Nootdorp Aanvullende vragen van raadsfracties over het thema natuur aanvulling thema natuur).

Toelichting

De fracties van de Partij voor de Dieren, Eerlijk Alternatief, Progressief Pijnacker-Nootdorp, D66 en het CDA hebben een aanvullend ecologisch advies over de Omgevingsvisie laten opstellen door Advies- en Ingenieursbureau Tauw. Dit advies biedt goede handvatten voor de verdere uitwerking van de Omgevingsvisie. Door het advies als bijlage toe te voegen aan de Omgevingsvisie, worden de aanbevelingen van het advies beter geborgd.

Carla van Viegen
Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Antihoutstook

Lees verder

Amendement: Groene bufferzone Delfgauw

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!