Motie: Financiën onderhoud recre­a­tie­gebied De Balij


8 juli 2021

Toelichting:

Uit de Kadernota bleek dat er een financieel tekort is voor het beheer van natuur- en recreatiegebied De Balij, dat eigendom was van de provincie, maar een aantal jaren geleden is overgenomen door SBB. Er was overeengekomen dat de provincie zou zorgdragen voor budgetten voor beheer en onderhoud. Het natuur- en recreatiegebied De Balij is weliswaar geen eigendom is van de gemeente Pijnacker-Nootdorp, maar ligt wel voor het grootste deel binnen onze gemeentegrenzen. De druk op de natuur- en recreatiegebieden in onze gemeente neemt toe. Het gebied is van groot belang voor de gezondheid en het welbevinden van onze inwoners, zeker in deze onzekere tijd van corona, om dicht bij huis in de natuur tot rust te kunnen komen en te kunnen bewegen en sporten. Onvoldoende onderhoud werkt de (gemeentelijke) natuur- en recreatiedoelstellingen tegen. Goed onderhoud is een randvoorwaarde om het gebied optimaal voor dergelijke recreatie te kunnen gebruiken. Goed beheer draagt daarnaast ook in belangrijke mate bij aan het vergroten en in stand houden van de biodiversiteit.

Staatsbosbeheer als eigenaar en beheerder van recreatiegebied de Balij schiet als direct verantwoordelijke partij om financiële redenen tekort in het onderhoud, maar ook de provincie voldoet niet aan de gesloten overeenkomst met SBB om te zorgen voor voldoende budget voor beheer en onderhoud. Daarnaast heeft de Provincie Zuid-Holland een provinciale taak op het gebied van natuur en recreatie om te zorgen voor kwalitatief goede natuur- en recreatiegebieden. Een oplossing tussen deze partijen zonder interventie lijkt lastig en daarom is het van belang dat de gemeente Pijnacker-Nootdorp als directe benadeelde zich maximaal zou moeten inspannen om de huidige, onwenselijke situatie te verbeteren.

Daarom verzoeken we het college in onze motie om in gesprek te gaan met Staatsbosbeheer en de Provincie Zuid-Holland om tot een goede en duurzame oplossing voor deze situatie te komen en voor 28 februari 2022 de raad op te hoogte te stellen van de gevonden oplossing(en) en daar waar besluitvorming van de raad noodzakelijk is, dit tijdig voor te leggen, zodat het in de kadernota van 2022 kan worden afgewogen.

De Motie:

De gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp
In vergadering bijeen op donderdag 8 juli 2021
Gelet op artikel 43 van het Reglement van Orde van de Gemeenteraad
Gezien het voorstel van het College van Burgemeesters en wethouders tot vaststelling van de Kadernota 2021;

Constaterende dat:

• recreatiegebied de Balij weliswaar geen eigendom is van de Gemeente Pijnacker-Nootdorp, maar wel voor het grootste deel binnen onze gemeentegrenzen ligt;
• het onderhoud van recreatiegebied de Balij onvoldoende is, omdat Staatsbosbeheer hiervoor over onvoldoende financiële middelen zegt te beschikken;
• de Provincie Zuid-Holland hier als voormalig eigenaar tekortschiet door onvoldoende financiële middelen ter beschikking te stellen;

Overwegende dat:

• onvoldoende onderhoud (gemeentelijke) natuur- en recreatiedoelstellingen tegenwerkt;
• de druk op de natuur- en recreatiegebieden in onze gemeente steeds meer toeneemt;
• recreatiegebied de Balij van belang is voor de gezondheid van onze inwoners, zeker in deze onzekere tijd van corona, om dicht bij huis in de natuur tot rust te kunnen komen en te kunnen sporten;
• goed onderhoud een randvoorwaarde is om het gebied optimaal voor dergelijke recreatie te kunnen
gebruiken;
• goed onderhoud ook in belangrijke mate bijdraagt aan vergroten en in stand houden van biodiversiteit;

Van oordeel dat:

• Staatsbosbeheer als eigenaar van recreatiegebied de Balij als direct verantwoordelijke partij om financiële redenen tekortschiet in het onderhoud;
• de provincie Zuid-Holland als voormalige eigenaar de verantwoordelijkheid draagt voor een goede
overdracht van het beheer aan de nieuwe eigenaar met voldoende financiële middelen;
• de Provincie Zuid-Holland een provinciale taak heeft op het gebied van natuur en recreatie om te zorgen voor kwalitatief goede natuur- en recreatiegebieden en borging dat de gebieden goed onderhouden blijft;
• een oplossing tussen deze partijen zonder interventie lastig blijkt;
• de gemeente Pijnacker-Nootdorp als directe benadeelde zich maximaal zou moeten inspannen om de
huidige, onwenselijke situatie te veranderen;

Verzoekt het college:

• in gesprek met Staatsbosbeheer en de Provincie Zuid-Holland te gaan om tot een goede en duurzame
oplossing voor deze situatie te komen;
• voor 28 februari 2022 de raad op te hoogte te stellen van de gevonden oplossing(en) en daar waar
besluitvorming van de raad noodzakelijk is, dit tijdig voor te leggen, zodat het in de kadernota van 2022 kan worden afgewogen.

Carla van Viegen
Partij voor de Dieren


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: onderzoek wensen jongeren

Lees verder

Motie: Structurele financiële ondersteuning Wildopvang

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!