Motie: onderzoek wensen jongeren


8 juli 2021

De gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp
In vergadering bijeen op donderdag 8 juli 2021
Gelet op artikel 43 van het Reglement van Orde van de Gemeenteraad;
Gezien het voorstel van het College van Burgemeesters en wethouders tot vaststelling van de Kadernota 2021

Constaterende dat:

• De gemeente Pijnacker-Nootdorp staat voor de normen en waarden van een inclusieve gemeente;
• Vanuit de gedachte “iedereen doet mee” de inrichting van de buitenruimte aandacht vraagt voor elke leeftijdscategorie vallende onder de term “jeugd”, dus ook de categorie 12-18 jaar;
• Naast de uitkomsten van het door de gemeenteraad georganiseerde rondetafelgesprek met een aantal jongeren in mei jl., naar aanleiding van de gemeentelijke impactanalyse corona, meerdere initiatiefnemers pleiten voor het versterken van outdoor speel- en ontmoetingsvoorzieningen en/of een skatepark;

Overwegende dat:

• Dat voor psychisch welbevinden bewegen, buiten zijn en een plek waar je elkaar kunt ontmoeten belangrijke elementen zijn voorjeugdigen en jongvolwassenen;
• De Corona maatregelen een belangrijke impact heeft gehad in het bijzonder op deze doelgroep;
• Het belangrijk is de dialoog met jongeren voort te zetten met oog voor een strategie om hen die gewoonlijk niet aan tafel zitten in de dialoog te betrekken;
• Het rijk de problematiek van het geestelijk en lichamelijk welbevinden van jongeren onderkent en daar geld voor beschikbaar heeft gesteld;

Van oordeel dat:

• Juist in de fase van het opheffen van de beperkende maatregelen om verspreiding van het Covid virus tegen te gaan er maatregelen nodig zijn om de negatieve effecten van de voorafgaande periode te ondervangen;
• Een redelijk beeld bestaat wat belangrijke elementen zijn in het bevorderen van het welbevinden van de doelgroep;
• Het o.a. belangrijk is dit te bezien vanuit het perspectief van het Beheerplan Spelen;

Verzoekt het college:

• In gesprek met de doelgroep nader te bespreken of het versterken van outdoor speel- en ontmoetingsvoorzieningen en/of een skatepark een breed draagvlak heeft;
• Bij draagvlak, met een voorstel te komen dat bij de begroting 2022 kan worden afgewogen en dit verwerken in het Beheerplan Spelen 2022-2026.

Carla van Viegen P.P.A. van den Heuij J.W. Maas N. Graafland
PvdD VVD Progressief PN EA


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement: Transformatiegebied wonen Rijskade Groene Wijdte

Lees verder

Motie: Financiën onderhoud recreatiegebied De Balij

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!