Motie: Klimaat­fonds


10 november 2020

De Raad van de gemeente Pijnacker-Nootdorp;
in vergadering bijeen op dinsdag 10 november 2020;
gelet op artikel 44 van het Reglement van Orde van de Raad van Pijnacker- Nootdorp 2016;
gelezen het voorstel over de Begroting 2021;

constaterende dat:

 • college en raad het er over eens zijn dat er grote uitdagingen voor ons liggen om de fysieke leefomgeving aan te passen aan de negatieve gevolgen van klimaatverandering, zoals langere periodes van droogte en hitte afgewisseld met intensievere regenval;
 • er op dit gebied weliswaar eerste stappen gezet worden in de vorm van voorbeeldprojecten zoals klimaatbestendig Klapwijk, maar de bulk van de opgave nog voor ons ligt;
 • voor de uitvoering van deze aanpassingen een taak ligt bij iedereen: inwoners, bedrijven, organisaties en overheid en we het alleen redden als gezamenlijke inspanning;
 • de gemeente eindverantwoordelijkheid is voor het goed functioneren van de fysieke leefomgeving en daarom een trekkersrol op zich moet nemen vanaf 2021;

overwegende dat:

 • dit naast verdere vergroening en extra wateropvangcapaciteit in het openbare gebied, een bredere aanpak vereist die ook het privaat eigendom aangaat;
 • aanpassingen aan de fysieke omgeving die bijdragen aan het tegengaan van de negatieve gevolgen van klimaatverandering zeer divers zijn in omvang en impact;
 • het realiseren deze aanpassingen zich goed leent voor participatie;
 • een relatief kleine investering nu om schade tegen te gaan, een gigantische investering in de toekomst kan voorkomen, zodra de schade een feit is;
 • de financiële positie van Pijnacker-Nootdorp zich op dit moment dankzij de Eneco-gelden goed leent voor een eenmalige investering op dit gebied;
 • de gemeente inwoners, bedrijven en organisaties (o.a. via een duurzaamheidslening) al stimuleert om initiatieven te ontplooien om de negatieve gevolgen van klimaatverandering in Pijnacker-Nootdorp tegen te gaan;
 • een extra financiële impuls tot het nemen van dergelijke maatregelen wenselijk is;

Verzoekt het College:

 • de instelling van een gemeentelijk klimaatfonds nader te onderzoeken, van waaruit inwoners, bedrijven en organisaties een financiële tegemoetkoming kunnen krijgen voor hun ‘klimaatinvesteringen’, waarbij een adviesraad met deskundige leden wordt ingesteld om de ingediende voorstellen te toetsen;
 • de gemeenteraad voor 1 mei 2021 te berichten over de uitkomst van het onderzoek;

en gaat over tot de orde van de dag.

Carla van Viegen
Partij voor de Dieren (PvdD)


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Mag het licht uit?

Lees verder

Amendement: Zienswijze Avalex

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!