Motie: Plan reductie over­storten


24 februari 2022

De gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp
In vergadering bijeen op donderdag 24 februari 2022
Gelet op artikel 43 van het Reglement van Orde van de Gemeenteraad;
Gezien het voorstel van het College van Burgemeesters en wethouders tot vaststelling van het Gemeentelijk Rioleringsplan 2022-2025;

Constaterende dat:

 • Lozing van vuil rioolwater op het oppervlaktewater via overstorten in de top drie van oorzaken van een slechte waterkwaliteit in onze regio staat volgens het waterschap;
 • Overstorten een onderdeel zijn van een gemengd rioolstelsel, waarbij hemelwater en vuil rioolwater samen worden gebracht in het rioolstelsel alvorens te worden afgevoerd naar een waterzuiveringsinstallatie, en overstorten in werking treden bij zware regenval;
 • Er 12 overstorten zijn in onze gemeente en er een 13de gaat worden gerealiseerd volgens het voorliggend plan;
 • De gemeente Pijnacker-Nootdorp aangesloten is bij het samenwerkingsverband Netwerk (afval)Waterketen Delfland (NAD);
 • Enkele doelstellingen uitgedrukt in ‘performance indicators’ van de NAD zijn: A2. Geen schoon water in het riool (‘rioolvreemd water’) en A3. Overstorten van rioolwater naar het oppervlaktewater zo veel mogelijk beperken;
 • De gemeente Pijnacker-Nootdorp deze doelstellingen ook onderschrijft;
 • Er in het voorliggende Gemeentelijk Rioleringsplan 2022-2025 geen concrete acties zijn beschreven om de (lozingen via) overstorten te verminderen de komende vier 4 jaar;
 • Er in het voorliggende Gemeentelijk Rioleringsplan 2022-2025 geen concrete langere termijn plannen zijn opgenomen om de (lozingen via) overstorten te verminderen;

Overwegende dat:

 • Zware regenval toeneemt ten gevolge van klimaatverandering en daarmee de lozingen via de overstorten dus ook;
 • Stilstand dus feitelijk achteruitgang betekent wat de lozingen via overstorten betreft, niets doen haaks staat op doelstelling A3 van het NAD en er dus ook al komende vier jaar acties moeten worden ondernomen om de hoeveelheid door overstorten geloosd water omlaag te brengen;
 • De gemeente verplicht is bij elke grootschalige herinrichting het gemengd rioolstelsel te ontkoppelen, zodat hemelwater niet meer naar de waterzuiveringsinstallatie wordt afgevoerd;
 • Een overstort na ontkoppelen van een gemengd riool doorgaans niet meer nodig is en verwijderd kan worden;
 • De afschrijvingsdata van het bestaande gemengde rioolstelsel bekend zijn;
 • Hiermee alle data al voorhanden is die nodig is om een concreet meerjaren-actieplan voor het afbouwen van de hoeveelheid riooloverstorten in onze gemeente op te stellen;

Van mening dat:

 • Er een directe relatie bestaat tussen enerzijds vervuiling van het oppervlaktewater met o.a. nitraat (stikstof) uit vuil rioolwater dat via de overstorten geloosd wordt en anderzijds de beperkte biodiversiteit in onze gemeente;
 • Een investering in verbetering van het riool op dit punt een directe bijdrage kan leveren aan natuurdoelstellingen en een gezonde leefomgeving voor onze inwoners;
 • Inzicht voor de raad in de bestaande plannen voor het reduceren van de lengte van het gemengd riool en het afbouwen van de hoeveelheid (lozingen door) overstorten van meerwaarde is bij toekomstige beslissingen ten aanzien van ruimtelijke ordening en natuurbeleid.

Roept het college op:

 • Een concreet meerjarenplan met een tijd-activiteiten tabel, een kostenbegroting en kwantitatieve doelstellingen voor het vervangen van het gemengd rioolstelsel en het reduceren van (lozingen van vuil water door) overstorten in onze gemeente op te stellen;
 • Dit plan voor 2023 aan de gemeenteraad op te leveren.

Annemieke Hulsbergen
Partij voor de Dieren
Pijnacker-Noordorp


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie vreemd aan de agenda: Kinderburgemeester

Lees verder

Motie: Onderzoek kunststof in het riool

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Annemieke Hulsbergen

Nootdorper Annemieke Hulsbergen is raadslid van buiten de raad en zet zich in voor dierenwelzijn, een groene gemeente en duurzame energie.