Motie vreemd aan de agenda: Kinder­bur­ge­meester


24 februari 2022

De gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp
In vergadering bijeen op donderdag 24 februari 2022
Gelet op artikel 43 van het Reglement van Orde van de Gemeenteraad;

Constaterende dat:

 • er al 87 Nederlandse gemeenten een kinderburgemeester hebben, die als ambassadeur voor de kinderen in hun gemeente fungeert;
 • er al een Genootschap voor Kinderburgemeesters bestaat, waarbij aansluiting gezocht kan worden en die de gemeente op een goede manier kan ondersteunen bij de activiteiten van de kinderburgemeester[1];
 • een kinderburgemeester wordt gekozen uit kinderen in een gemeente en dat deze in haar/zijn rol als ambassadeur met de burgemeester mee kan naar bijzondere bijeenkomsten en bezoeken, zoals de intocht van Sinterklaas, koningsdag en de opening van een nieuwe school.
 • de kinderburgemeester daarnaast een eigen agenda uitvoert, namens en samen met de kinderen uit de gemeente;

Overwegende dat:

 • raadsleden op 25 oktober 2021 hebben gevraagd de toen ingediende motie over de kinderburgemeester opnieuw in te dienen na de installatie van de nieuwe burgemeester in onze gemeente;
 • de kinderburgemeester een verlengstuk is van de activiteiten die de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp al richting kinderen vervult, zoals een ronde tafelgesprek en inzet voor faciliteiten voor de jeugd;
 • de gemeenteraad en het college door de plannen en activiteiten van de kinderburgemeester meer kunnen leren over hoe kinderen de gemeente zien en wat zij belangrijk vinden;
 • een kinderburgemeester een brug kan vormen tussen kinderen in de gemeente Pijnacker-Nootdorp en de lokale politiek, kinderen in onze gemeente een stem kan geven en de betrokkenheid en participatie van kinderen met de raad vergroot;
 • door middel van (de verkiezing van) een kinderburgemeester kinderen meer kunnen leren over democratie, participatie, politiek, de gemeente en hun eigen rechten;
 • de nieuwe burgemeester samen met de kinderburgemeester een boegbeeld kan zijn ook voor de jeugd;
 • kinderen de ‘toekomstige’ bewoners en gebruikers van Pijnacker-Nootdorp zijn;
 • kinderen vaak een onbevangen en verfrissende blik op de samenleving hebben;

Roept het college op:

 • samen met scholen te inventariseren of er voldoende belangstelling bestaat voor het organiseren van verkiezingen en het installeren van een kinderburgemeester;
 • om (in samenwerking met de griffie) voor 1 juli 2022 middels een schriftelijk verslag met een terugkoppeling ter bespreking bij de raad terug te komen met haar bevindingen en bij voldoende belangstelling een voorstel voor het instellen van een kinderburgemeester voor te leggen.

Carla van Viegen
Partij voor de Dieren
Pijnacker-Nootdorp

[1] https://kinderburgemeesters.nl/

Toelichting

Wat doet de kinderburgemeester? De kinderburgemeester heeft vooral een ambassadeursfunctie. Hij/zij vertegenwoordigt kinderen in de gemeente Pijnacker-Nootdorp en adviseert de gemeenteraad en/of het college. Zoals de stichting KinderrechtenNU het omschrijft: ‘kinderparticipatie betekent: meedenken, meepraten, meebeslissen, meehelpen en meedoen’. Verder vervult de kinderburgemeester een ceremoniële functie door bijvoorbeeld Sinterklaas welkom te heten of een toespraak te houden bij de Nationale Dodenherdenking. Wie is de kinderburgemeester? Als uitgangspunt geldt dat kinderen die gekozen willen worden als kinderburgemeester, geïnteresseerd zijn in de lokale politiek en gemotiveerd zijn om op te komen voor de belangen van kinderen. Daarnaast kunnen bijvoorbeeld de volgende criteria gelden:

 • de kinderburgemeester zit in groep 7 of 8 van een basisschool of de 1e of 2e van de middelbare school in de gemeente;
 • de kinderburgemeester woont in de gemeente;
 • de kinderburgemeester heeft toestemming van zijn/haar ouder(s) en/of verzorger(s).


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement: Privacy en arbeidsmigranten

Lees verder

Motie: Plan reductie overstorten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!