Subsi­die­aan­vraag verbe­tering ruiter­paden


6 november 2018

Motie

Subsidieaanvraag verbetering ruiterpaden

Agendapunt : 4B

Onderwerp : Begroting 2019 - 2022

Gemeenteraad Pijnacker-Nootdorp, in vergadering bijeen op 6 november 2018 ter behandeling van bovengenoemd onderwerp;

Gelet op artikel 44 van het Reglement van Orde van de Raad;

Constaterende dat:

  • de provincie Zuid-Holland in totaal 3 miljoen euro subsidie ter beschikking stelt om de kwaliteit van ruiterpaden te verbeteren en ontbrekende schakels binnen het ruiterroutenetwerk in Zuid-Holland te verbinden;[1]
  • de kwaliteit van de ruiterpaden in onze gemeente verbetering behoeft, omdat deze vaak van onvoldoende kwaliteit zijn en daardoor slecht of niet berijdbaar zijn;
  • er ontbrekende schakels tussen ruiterroutes in onze gemeente zijn;

Overwegende dat:

  • tijdens een door de gemeente georganiseerde bijeenkomst met pension- en manegehouders in onze gemeente in april 2018 is gebleken dat er veel behoefte is aan veilige en kwalitatief goede ruiterpaden en ruiterpadverbindingen vanaf pensionstallen/maneges naar de beschikbare ruiterroutes in onze gemeente;
  • kwalitatief goede ruiterpaden de veiligheid en het welzijn van mens en dier vergroten;
  • voldoende goede en veilige ruiterpaden in onze gemeente bijdragen aan verbetering van de infrastructuur door gescheiden verkeersstromen;
  • daarmee de overlast tussen verkeersdeelnemers/recreanten wordt verminderd;

Roept het college op;

  • een goed onderbouwde subsidieaanvraag in te dienen bij de provincie Zuid-Holland voor verbetering van de ruiterpaden en ruiterpadverbindingen in onze gemeente;

en gaat over tot de orde van de dag;

Carla van Viegen Partij voor de Dieren

[1]https://www.zuid-holland.nl/@21436/ruiterpaden/


Status

Ingediend

Voor

Tegen