Beeld­vor­mende vragen Aard­gasvrij Klapwijk en Voor­ont­werp­be­stem­mingsplan Ackers­woude


Indiendatum: 9 sep. 2021

5b. Aardgasvrij Klapwijk warmtebedrijf inclusief presentatie

1. In de aanbiedingsnota staat over de business case aardgasvrij Klapwijk zoals opgenomen in de subsidieaanvraag: “De basis voor de business-case is de aanvraag van de bijdrage. In deze aanvraag zijn diverse aannames gedaan, die geverifieerd moeten worden.” Welke aannames zijn dit concreet?

2. In de aanbiedingsnota staat: “Tevens willen wij een vertegenwoordiging van de bewoners betrekken bij deze verkenning en het maken van samenwerkingsafspraken.” “Binnen deze groep is het initiatief ontstaan om een vereniging op te zetten, die de belangen van alle bewoners behartigt, de gesprekpartner is en mogelijk kan deelnemen aan een samenwerkingsvorm (kwaliteitsaandeel). De overige bewoners vragen vooral om duidelijkheid.” “De vereniging kan mogelijk deelnemen aan de samenwerking met het warmtebedrijf (kwaliteitsaandeel). Het is echter nog onzeker of hier voldoende draagvlak voor is.”
2a: Hoe gaan de bewoners nu precies betrokken worden bij de verkenning? Via de nieuwe vereniging? Zo ja, hoe weet u of deze representatief is voor de meerderheid? Zo nee, hoe worden de bewoners dan betrokken?
2b. Heeft u ook andere concrete plannen om de inwoners meer betrokken en enthousiaster te maken in dit project? Zo ja, welke?
2c. Gezien het ingediende bezwaar, maken bepaalde inwoners zich veel zorgen en willen specifiekere informatie. Hoe gaat u hun zorgen wegnemen en aan deze wens tegemoet komen?

3. In de aanbiedingsnota staat: “De resultaten hiervan zullen wij, voordat wij een definitief besluit nemen over het sluiten van een overeenkomst of het deelnemen in een rechtspersoon, ter instemming aan uw raad voorleggen.” Wat betekent het dat de raad t.z.t. instemt met de resultaten? Bij geen instemming van de raad gaat het niet door?

5f. Voorontwerpbestemmingsplan Ackerswoude 2021

1. In de toelichting staat op pagina 10: “Dit bestemmingsplan betreft een conserverend bestemmingsplan. Dit houdt globaal in dat de bestaande situatie of de bestaande planologische situatie als zodanig wordt vastgelegd.” Iets verder staat “hierbij worden vigerende rechten gerespecteerd” Van een bewoner hebben wij begrepen dat er een kavelpaspoort bij aanschaf is uitgegeven. In hoeverre komt de inhoud van dat paspoort nog overeen met het voorliggende ontwerpbestemmingsplan?

2. De kaart over ecologische zones op pagina 31 van de toelichting is erg onduidelijk.
2a: Kunt u een kaart invoegen in het plan waarop de zones beter zichtbaar zijn?
2b: Klopt het dat een deel van de ecologische zones onderling niet verbonden is?
2c: Kan er geïnventariseerd worden wat de kwaliteit van de huidige ecologische zones is en of de situering en onderlinge verbondenheid nog verder geoptimaliseerd kan worden? En indien dit mogelijk is, kan dit in het bestemmingsplan worden opgenomen?

3. Op pagina 31 van de toelichting wordt ingegaan op nog te nemen maatregelen tegen sluipverkeer via de Monnikenweg.
3a: Wat wordt nu precies mogelijk gemaakt met dit bestemmingsplan ten aanzien hiervan?
3b: Wordt er bij het nog uit te voeren onderzoek (met verkeerstellingen) ook aandacht besteed aan de veiligheid? In het bijzonder wat de reistijden en overige omstandigheden zijn in de situatie waarbij veel mensen de wijk tegelijk zouden moeten verlaten bij een ramp, of de situatie waarbij hulpdiensten snel ter plaatse moeten zijn midden in de wijk?

Annemieke Hulsbergen
Raadslid Partij voor de Dieren
Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Interessant voor jou

Technische vragen Beheerplan Oevers 2021 - 2024

Lees verder

Schriftelijke vervolgvragen Gemeentelijke ontheffing assimilatieverlichting

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Annemieke Hulsbergen

Nootdorper Annemieke Hulsbergen is raadslid van buiten de raad en zet zich in voor dierenwelzijn, een groene gemeente en duurzame energie.