Beeld­vor­mende vragen Decem­ber­cyclus 2021


Indiendatum: 2 dec. 2021

Vragen

b. Vaststellen bestemmingsplan Hart van Nootdorp, inclusief presentatie verkeerskundige uitleg

Nota van beantwoording zienswijzen

Vraag 1:

p.10. “Voor wat betreft de telling van het aantal parkeerplaatsen in het verkeersonderzoek kan opgemerkt worden dat de tekst op zich niet onjuist is. Er is geen toestemming verleend, omdat er geen verzoek is ingediend bij VVE Mercato.
Haalt u deze tekst over geen toestemming verlenen wel weg uit de eindversie van het bestemmingsplan?

Vraag 2:

p.10. “Indiener doelt met zijn verwijzing naar de afstand van 26,5 meter op de impressie die op de visiekaart van de gebiedsvisie staat. Echter de verbeelding en de regels van het bestemmingsplan zijn bindend.
Hoe kan het dat er zo’n groot verschil zit tussen de visiekaart en de verbeelding?

Vraag 3:

p.12. “Ook vreest indiener dat auto’s op trottoirs zullen worden geparkeerd waardoor mensen die gebruik maken van een rollator of scootmobiel problemen zullen ondervinden.”
Klopt het dat hierop wel gehandhaafd zal gaan worden door BOAs als dit vaak gebeurt?

Vraag 4:

p.22. “een grote bodem- en grondwaterverontreiniging met PAK in de Hagelaan geconstateerd
Wat is de vermoedelijke oorzaak van deze PAK verontreiniging?

Bijlage 9. Soortgericht ecologisch onderzoek

Vraag 5:

p. 12. “Binnen deelgebied 1 zijn 2 zomerverblijfplaatsen van ruige dwergvleermuizen vastgesteld. Deze verblijfplaatsen bevinden zich in de muur van de Jan Janssen sporthal. Bij het uitvoeren van de werkzaamheden (sloopwerkzaamheden) zullen de verblijfplaatsen worden beschadigd of vernield.

p. 14. “Binnen deelgebied 2 is een (mogelijk) essentiële vliegroute van gewone dwergvleermuizen, laatvliegers en ruige dwergvleermuizen vastgesteld. Deze vliegroute bevindt zich bij/langs te verwijderen groenstructuren (zie afbeelding 4). Bij het uitvoeren van de werkzaamheden (kap- en rooiwerkzaamheden) zal de vliegroute worden beschadigd of vernield.

Hoe gaat u dit exact oplossen voor de aanwezige vleermuizen op een diervriendelijke manier?

Vraag 6:

p.20. “Indien de werkzaamheden niet voor het broedseizoen van 2022 worden uitgevoerd, wordt aangeraden om voorafgaand aan de werkzaamheden een inspectie uit te voeren, om eventueel aanwezige – zwaarder beschermde - nesten op te sporen.
Is dit van toepassing en zo ja gaat u dit doen en informeert u de raad dan over de uitkomst?

f. Wijziging programma Centrumlijn en gevolgen grondexploitatie

In bijlage 3 staat dat de mobiliteitshub ook als groen geteld zou kunnen worden. Kunt u dit uitleggen, het is immers een stenen gebouw?

g. Beleidsnota Huisvesting Arbeidsmigranten

p.9. Artikel a en art. c II lijken in tegenspraak te kunnen zijn in sommige situaties –> Welk artikel is dan leidend en moet dat er niet expliciet bij komen in de nota?

p.9. Bij verkameren mag toch in principe iedereen die dat wil een kamer huren? Van tevoren weet je dus niet wie erin komt. Hoe weegt u dit bij een aanvraag, ook met het oog op de 50 meter afstand eis. Geldt die altijd bij verkameren of alleen voor arbeidsmigranten?

p.10. Gangbare (beleids)eisen aan de woningen zoals gasloos, natuurinclusief, klimaatadaptief, welstand (passend in het landschap), etc. –> Waar en hoe is dat voor deze nieuwbouwvorm in het glastuinbouwgebied geborgd?

p.10. Welke status heeft deze nieuwbouw als het na zeg 20 jaar de herstructurering toch in de weg blijkt te staan in het glastuinbouwgebied? Moet het dan alsnog gesloopt worden door de eigenaar voor eigen rekening en risico?

p.19. “Naast de enquête hebben we ook een concreet initiatief voor het realiseren van 400 plekken, vanuit de drie ondernemers binnen onze glastuinbouw gekregen.” à Graag meer info hierover.

i. Najaarsnota

p.5. Het verwachte positieve resultaat op de jaarrekening 2021 is nu 423.000 euro, maar wordt uiteindelijk bijna 2 miljoen als de stelpost Enecogelden niet wordt uitgegeven toch?

p.6. ‘1. Onbenut budget voor flexibele schil bouwvergunningen = 100k’ op pagina 6 versus ‘Het budget voor flexibele inzet wordt dit jaar niet volledig benut en valt binnen dit taakveld vrij voor € 50.000 (voordeel).’ op pagina 18. Gaat het hier om hetzelfde? Zo ja, waarom verschilt het bedrag dan?

p.14. ‘Checklist eisen woningbouw bij nieuwe ontwikkelingen’ à komt dat nog?

p.15. ‘Verkenning mogelijkheden doelgroepenverordening’ à komt dat nog?

p.16. Waarom is ‘Start voorbereiding ontwikkeling Oranjepark’ oranje gekleurd in het stoplichtmodel? Welke risico’s zijn er?

p.18. ‘Er zijn hogere baten uit de verkoop van snippergroen (€ 294.500 voordeel)’. Dit klinkt als heel veel verkocht snippergroen. à Om hoeveel locaties en hoeveel m2 gaat dit?

p.47 anti-discriminatie: ‘Wij verwachten in november een notitie aan de raad aan te bieden met activiteiten om het huidige beleid aan te vullen.’ à komt dat nog?

Annemieke Hulsbergen
Raadslid Partij voor de Dieren
Pijnacker-Nootdorp

Indiendatum: 2 dec. 2021
Antwoorddatum: 14 dec. 2021

Wijziging programma Centrumlijn

In bijlage 3 staat dat de mobiliteitshub ook als groen geteld zou kunnen worden. Kunt u dit uitleggen, het is immers een stenen gebouw?
Antwoord

In bijlage 3 staat dat de hub ook als verharding of groen zou kunnen worden opgenomen. Onze berekening is gebaseerd op de raamwerkverkaveling in de stedenbouwkundige visie waar de mobiliteitshub als gebouw is getekend. De ontwikkelaar kan ervoor kiezen de parkeervoorziening volledig of gedeeltelijk ondergronds uit te voeren. In dat geval kan het vrijkomende maaiveld groen en/of grijs worden ingericht (of rood doordat meer ruimte ontstaat voor woningbouw). Bij de bovengrondse oplossing kan het dak overigens geheel of gedeeltelijk groen worden uitgevoerd, het wordt echter gerekend als uitgeefbare grond (rood).

Ontwerp-beleidsnota huisvesting arbeidsmigranten

Vraag
Artikel a en art. c II op pagina 9 lijken in tegenspraak te kunnen zijn in sommige situaties. Welk artikel is
dan leidend en moet dat er niet expliciet bij komen in de nota?
Antwoord

De genoemde artikelen zijn niet met elkaar in tegenspraak. Artikel a gaat over de benutting van leegstaande panden waarbij woningen en bedrijfspanden op bedrijfsterreinen en bedrijfsgebouwen of kassen in de glastuinbouwgebieden zijn uitgezonderd. Artikel c II gaat over de mogelijkheid van aanwending van een (bedrijfs)woning boven de NHG-grens in het buitengebied.
Vraag

Pagina 9. Bij verkameren mag toch in principe iedereen die dat wil een kamer huren? Van tevoren weet je dus niet wie erin komt. Hoe weegt u dit bij een aanvraag, ook met het oog op de 50 meter afstand eis. Geldt die altijd bij verkameren of alleen voor arbeidsmigranten?
Antwoord

In het ontwerp van de Beleidsregels Woningvoorraad (die in januari ter besluitvorming aan uw raad wordt aangeboden) staat in het kader van de leefbaarheidstoets de voorwaarde opgenomen dat bij een nieuwe vergunningaanvraag getoetst wordt of zich binnen een straal van 50 meter vanaf de erfgrens geen woning bevindt die reeds is verkamerd. Het maakt hierbij dus niet uit welke doelgroep in de woning komt. Het vaststellen van de eerste herziening van de Huisvestingsverordening en de daarbij geldende Beleidsregels staan voor de raadsvergaderingen in januari gepland.
Vraag

Pagina 10. Gangbare (beleids)eisen aan de woningen zoals gasloos, natuurinclusief, klimaatadaptief, welstand (passend in het landschap), etc. Waar en hoe is dat voor deze nieuwbouwvorm in het glastuinbouwgebied geborgd?
Antwoord

Dit ligt in feite buiten het bereik van deze nota. Woningen moet voldoen aan allerlei wettelijke eisen zoals bijvoorbeeld vastgelegd in het Bouwbesluit. Dat bevat eisen over constructies, daglicht, etc. Sinds 1 juli 2018 moeten woningen inderdaad gasloos worden gerealiseerd. Deze verplichting staat los van de nu voorliggende nota. In deze nota is vooral gefocust onder welke voorwaarden en waar we huisvesting voor de arbeidsmigranten willen toelaten. De Omgevingsvisie beschrijft ambities op het gebied van natuurinclusief en klimaatadaptief bouwen. Dat is nog niet altijd geheel juridisch afdwingbaar. Bij een eventueel initiatief nemen we deze ambities uiteraard wel mee in de afweging.
Vraag

Pagina 10. Welke status heeft deze nieuwbouw als het na zeg 20 jaar de herstructurering toch in de weg blijkt te staan in het glastuinbouwgebied? Moet het dan alsnog gesloopt worden door de eigenaar voor eigen rekening en risico?
Antwoord

Vooralsnog wordt voorgestaan om dit type huisvesting tijdelijk toe te staan. Gedacht wordt daarbij aan
een termijn van 15 jaar. Daarna zullen we opnieuw moeten bezien of deze huisvesting nog langer noodzakelijk en wenselijk is of niet. Dan zal waarschijnlijk ook een beter inzicht bestaan over de herstructureringsontwikkelingen in dat betreffende glastuinbouwgebied. Als de conclusie dan is dat de bebouwing niet langer noodzakelijk en wenselijk is dan wel de herstructurering belemmert, is het zeer waarschijnlijk dat geen toestemming worden verleend voor een aanvullende termijn en zal het gebouw op rekening en risico van de initiatiefnemer moeten worden verwijderd.
Vraag

Pagina 19. “Naast de enquête hebben we ook een concreet initiatief voor het realiseren van 400 plekken, vanuit de drie ondernemers binnen onze glastuinbouw gekregen.” Graag meer informatie hierover.
Antwoord

Drie glastuinbouwondernemers uit Pijnacker West willen in samenwerking met een uitzender gezamenlijk huisvesting realiseren voor arbeidsmigranten die bij hen werkzaam zijn.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen beleidsdocument inkoop- en aanbestedingsbeleid

Lees verder

Schriftelijke vervolgvragen over informatienota ‘Stand van zaken actiepunten uitvoeringsplan Dierenwelzijn’

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Annemieke Hulsbergen

Nootdorper Annemieke Hulsbergen is raadslid van buiten de raad en zet zich in voor dierenwelzijn, een groene gemeente en duurzame energie.