Schrif­te­lijke vervolg­vragen over infor­ma­tienota ‘Stand van zaken actie­punten uitvoe­ringsplan Dieren­wel­zijn’


Indiendatum: 21 dec. 2021

Vragen

1. Ten aanzien van ‘Onderzoek aanbrengen uitklimstrips voor amfibieën’ geeft u aan dat de oplossing voor het tegengaan van verdrinking/verhongering van amfibieën die vast komen te zitten in putten in bestaande wijken bestaat uit het zo snel mogelijk herinrichten en klimaatbestendig maken van deze wijken, waarmee de traditionele straatkolken worden vervangen. Uiteraard juichen we deze structurele oplossing toe, maar klopt het dat ‘zo snel mogelijk’ in deze context nog vele jaren kan duren voor een deel van de bestaande wijken? Zo ja, hoe gaat u in de tussentijd dierenleed bij straatkolken voorkomen?

2. Ten aanzien van ‘Onderzoek ganzenproblematiek in overleg met Staatsbosbeheer’ geeft u aan dat de vangactie op initiatief van de Provincie Zuid Holland eenmalig bij wijze van pilot in onze gemeente heeft plaatsgevonden.
Wat was de reden dat voor een dergelijk ingrijpende en ondiervriendelijke maatregel is gekozen? Hoe, wanneer en door wie gaat deze pilot geëvalueerd worden? Graag ontvangen we de uitkomst van de evaluatie.

3. Ten aanzien van ‘Onderzoek ganzenproblematiek in overleg met Staatsbosbeheer’ geeft u aan dat de gevangen ganzen uiteindelijk zijn overgedragen aan een poelier. Om welke soorten ganzen en om hoeveel ganzen per soort ging dit? Zijn daadwerkelijk alle ganzen aan de poelier geleverd?

4. Op welke wijze zijn de ganzen gedood en door wie?

5. In de Nota Dierenwelzijn van onze gemeente staat “Dierenwelzijn betekent dat dieren geen honger, dorst of pijn lijden. Dat dieren beschermd worden tegen stress en ziektes. En dat ze soorteigen gedrag kunnen vertonen.” Ook staat in deze nota “Wij bestrijden in principe niet tenzij dit ‘gevaar’ oplevert voor de volksgezondheid.” Bent u met ons van mening van de ‘vang en dood’ pilot met Staatsbosbeheer niet in lijn is met het huidige dierenwelzijnsbeleid in onze gemeente, omdat dit leidt tot stress en pijn bij de ganzen en omdat de ganzen geen gevaar opleveren voor de volksgezondheid? Zo nee, kunt u beargumenteren waarom niet?

6. Naast het schudden of prikken van ganzeneieren zijn er nog veel meer preventieve maatregelen en niet-dodelijke middelen mogelijk tegen ganzenoverlast1. Welke van deze meer diervriendelijke maatregelen heeft u al onderzocht of uitgeprobeerd als alternatief voor het wegvangen en doden van ganzen?

Annemieke Hulsbergen
Partij voor de Dieren
Pijnacker-Nootdorp

https://www.bij12.nl/onderwerp...

Indiendatum: 21 dec. 2021
Antwoorddatum: 27 jan. 2022

Klik hier voor de antwoorden.

Interessant voor jou

Beeldvormende vragen Decembercyclus 2021

Lees verder

Schriftelijke vragen Fietsplan 2022

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Annemieke Hulsbergen

Nootdorper Annemieke Hulsbergen is raadslid van buiten de raad en zet zich in voor dierenwelzijn, een groene gemeente en duurzame energie.