Beeld­vor­mende vragen Gemeen­te­lijke finan­ciële Veror­dening


Indiendatum: 30 sep. 2021

5c. Kwijtschelding gemeentelijke belastingen voor pensioen gerechtigden

Vraag 1: In de brief van de minister staat: “Echter, met het oog op de mens achter de onderneming kunnen gemeenten en waterschappen ervoor kiezen om kleine ondernemers of zelfstandigen voor de kwijtschelding gelijk te behandelen als particulieren.” Gebeurt dit al in onze gemeente?

Vraag 2: Zodra het mogelijk wordt om het toegestaan eigen vermogen met 2000 euro ter verhogen, kunt u de raad hiervan dan meteen op de hoogte stellen?

5d. Nota waardering en afschrijving activa 2021

Vraag 1: Kunt u het volgende aanpassen in het document (eerste nummer is het bladnummer waarop het staat, tweede nummer is de aangehouden paginanummering in het document):

p. 6/2 & 21/17: duurzaam verstrekken van subsidie

Vraag 2: p.7/3: “Als blijkt dat het toegekend investeringsbudget met meer dan €50.000 is overschreden, dan zal het college de gemeenteraad bij het eerstvolgende P&C-product informeren en de gemeenteraad eventueel vragen een aanvullend budget toe te kennen.

Wanneer wordt de raad wel/niet gevraagd om aanvullend budget toe te kennen? En waar komt het aanvullend budget vandaan bij een overschrijding waar de raad niet gevraagd wordt?

Vraag 3: p.8/4: Er staat: “Dit kan tot gevolg hebben dat aan het eind van de economische levensduur nog een boekwaarde resteert.

Gebeurt dat wel eens in praktijk? En hoe los je dat dan op?

Vraag 4: p.12/8: Er staat: “Wanneer er onvoldoende vrij vermogen is om een dergelijke voorziening te treffen is het niet langer acceptabel om het achterstallig onderhoud (financieel en daadwerkelijk herstel) in te lopen binnen vier jaar.”

Wat betekent dit nu precies? Dat je er niets meer aan doet / de voorziening vervalt als er geen geld is?

Vraag 5: p.16/12: art. 63 lid 3 versus p.11/7: “De rentelasten gedurende de periode van investeren worden niet geactiveerd maar komen direct ten laste van de exploitatie en daarmee dus niet ten laste van het investeringsbudget zelf.

Waarom is deze keuze om rentelasten nooit te activeren gemaakt?

Vraag 6: p. 17/13: bijlage 2: “kosten voor onderzoek en ontwikkeling worden niet geactiveerd.” Als O&O onderdeel is van een voorbereiding van een bouwproject, dan worden ze als deel van een geheel wel geactiveerd. Dit lijkt dus in tegenspraak met deze stellige definitie in bijlage 2, klopt dat?

Vraag 7: p. 17/13: Aanleg kunstgras sportveld, toplaag: 12 jaar --> hoe verhoudt zich deze afschrijftermijn tot de technische levensduur die soms korter is?

5e. Nota rente en treasury 2021

Vraag 1: Klopt het dat we nog geen eigen rente nota hadden in Pijnacker-Nootdorp?

Vraag 2: p. 5: Er staat: “In de praktijk komen drie methoden van de renteomslag voor: 1. in de renteomslag wordt ook de berekende rente over de eigen (interne) financieringsmiddelen verwerkt; 2. alleen de werkelijk betaalde rente wordt verwerkt in de renteomslag; 3. renteomslag gebaseerd op de marktrente.” Voor welke methode(n) kiezen we in Pijnacker-Nootdorp: Combinatie van 2 en 3?

Vraag 3: Wat is de (rekenkundige) relatie tussen de omslagrente en de rekenrente?

Vraag 4: p.7: Ik begrijp uit de nota dat er standaard gekozen wordt om alle lopende leningen met verschillende rentes uit te middelen tot 1 rentepercentage. Echter bij “2.4.7 Rente bij besluitvorming over nieuwe investeringen” wordt dit niet gedaan. Het lijkt me vreemd om bij besluitvorming uit te gaan van de werkelijke rente en zodra de lening afgesloten is weer te gaan middelen. Of heb ik dit niet goed begrepen?

Vraag 5: p.17: Volgens de tabel is de vervanger van de ‘algemeen directeur’ de ‘directeur’.

Wie wordt/worden bedoeld met laatstgenoemde functionaris?

Vraag 6: p.19: “Rentetoerekening t.a.v. leges en tarieven: Het gehanteerde percentage rente voor de berekening van de kostendekkendheid wordt bepaald door de totale toe te rekenen rente (inclusief de bespaarde rente op het eigen vermogen), afgezet tegen de begrote boekwaarde van de activa die integraal gefinancierd wordt;” Is dit andere ‘bespaarde rente’ dan de bespaarde rente genoemd op p.5 die niet toegepast wordt in Pijnacker-Nootdorp?

5f. Nota reserves en voorzieningen 2021-2024

Vraag 1a. Kunt u een inhoudelijke onderbouwing geven voor het voorstel voor het opheffen van alle bestemmingsreserves (m.u.v. afschrijvingen) onder de €50.000: Wat is het doel hiervan en welk probleem lost het op?

Vraag 1b. Klopt het dat dit voorstel bij toekomstige projecten anders dan een bouwproject (reserve voor kapitaallasten) automatisch een looptijd van max. 1 jaar bij een budget van €50.000 geeft (tenzij je in jaar 1 niets uitgeeft). Immers zodra de reserve onder de €50.000 zakt, wordt die het jaar erop opgeheven, is het voorstel toch?

Vraag 1c. Wat als de raad een project van €50.000 langer wil laten lopen dan 1 jaar, hoe kun je het kostenverloop dan nog monitoren in de P&C cyclus?

Vraag 2. Begrijpen wij goed dat u voorstelt om de projecten ‘Particuliere initiatieven’ en ‘Hier past een boom’ te beëindigen met als enige argument dat er minder dan €50.000 in de reserve zit? Zo nee, waar vinden wij de volledige argumentatie per project?

Vraag 3. Klopt het dat reserves met inkomensfunctie niet voorkomen in de financiën van onze gemeente en de andere vier types wel?

Vraag 4. p. 6: Negatieve reserves: “het college kan een niet begroot bedrag aan de algemene reserve onttrekken, indien deze onttrekking het gevolg is van een tijdelijke aanvulling van een bestemmingsreserve die anders een negatief saldo vertoont.”

--> tijdelijk in welke zin (ook gegeven de financiële verordening Art 13, lid 7 waarin de meest voor de hand liggende situaties beschreven lijken te staan )?

Vraag 5. p. 6: Reserve Bedrijfsvoering: “Indien bij de jaarrekening een voordelig resultaat op de salarislasten wordt gerealiseerd wordt 10% van het overschot op de afdeling Ontwikkeling en 50% van het overig overschot toegevoegd aan deze reserve. De bedrijfsvoering gerelateerde onttrekkingen zijn eveneens een bevoegdheid van het college.”

Wat is het idee hierachter en hoe is dit nu onder de oude nota geregeld?

5g. Financiële verordening

Tekstuele aanpassingen die nog gewenst zijn:

[Art.2, lid 4, budget (enkelvoud i.p.v. meervoud)]
[Art 13, lid 7a, staat nog ‘krediet’ i.p.v. budget.]
[Art 13, lid 8: aanpassen: nota rente en treasury].
[art 16, lid 1, tweede zin aanpassen, is nog oude tekst]
[p. 11. Art. 10. kredieten (2x) nog vervangen door budgetten]

Vraag 1. Art 13, lid 5. Dit leest als een minimum bedrag van €50.000 om een reserve te kunnen instellen, maar dat is heel wat anders dan de reserve opheffen als het bedrag daaronder komt zoals in de nota reserves en voorzieningen wordt voorgesteld. Dus wat wordt met dit artikel precies bedoeld?

Vraag 2. Art 13, lid 6 en 7. Zijn deze teksten niet overlappend? Wat is het verschil?

Vraag 3. Art 14. Waarom is besloten om geen nota kostprijsberekening meer op te stellen?

Vraag 4. Art 20, lid 2. Wat wordt in deze context bedoeld met ‘de kwaliteit van het milieu’?

Vraag 5. p. 13, toelichting op Art. 23. Er staat: “Daar de begroting, jaarstukken en nota’s openbare stukken zijn, kan vermelding van bepaalde in de verordening vereiste informatie de belangen van de gemeente schaden. Deze gegevens neemt men vanzelfsprekend niet herkenbaar op in de begroting, jaarstukken en openbare nota’s.” Hoe bereikt deze informatie de raad dan wel in dit geval? Bij Art. 24 staat deze zin ook, maar daar hebben we de geheime financiële rapportage projecten en grond exploitaties voor.

Vraag 6. p. 14, toelichting op Art. 25, ‘de functionele raadscommissie’. Welke is/zijn dat?

5h. Verordening gemeentegarantie geldleningen 2021

Vragen over vervallen van de incidentele vergoeding voor de garantstelling:

  1. Kunt u de kosten voor de gemeente in het raadsvoorstel (p.3 “De kosten hiervan zijn echter gelet op het geringe aantal aanvragen te overzien.”) kwantificeren qua ordegrootte?
  2. Maakten we in het verleden winst op de vergoeding die voor de garantstelling betaald werd of was het alleen kostendekkend?

Annemieke Hulsbergen
Raadslid Partij voor de Dieren
Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vervolgvragen Opvang van Afghanen

Lees verder

Schriftelijke vragen maaibeleid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Annemieke Hulsbergen

Nootdorper Annemieke Hulsbergen is raadslid van buiten de raad en zet zich in voor dierenwelzijn, een groene gemeente en duurzame energie.