Beeld­vor­mende vragen Veror­dening kwijt­schelding gemeen­te­lijke belas­tingen


Indiendatum: 4 jan. 2023

Vragen

1a. Over art. 1 lid 5: Dit vind ik een lastig leesbaar lid; Kunt u in andere bewoording uitleggen wat hier staat?

1b. Maken we hier gebruik van alle ruimte die de landelijke wet- en regelgeving biedt om zo veel
mogelijk ondernemers met zeer weinig inkomen in staat te stellen om kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen aan te vragen? Zo nee, welke ruimte is er nog en wat zou dit naar schatting kosten?

Antwoord Voor ondernemers geldt binnen de landelijke wet- en regelgeving dat kwijtschelding alleen mogelijk is

door middel van een saneringsakkoord van alle schuldeisers. In artikel 1, vijfde lid wordt voorgesteld om, voor de niet-zakelijke belastingen (de afvalstoffen- en rioolheffing van de woning) een verzoek om kwijtschelding van een ondernemer volgens dezelfde kwijtscheldingregels te behandelen, als iemand in loondienst of in een uitkeringssituatie. In de praktijk blijkt dat er ondernemers zijn die een dusdanig laag inkomen hebben, dat zij rond het bijstandsniveau uitkomen. Om deze ondernemers tegemoet te komen wordt het genoemde artikel voorgesteld.

2. Over art. 2 lid 1 en art 4. lid 2: Binnen welke tijdvakken moet de (eerste of tweede) aanvraag voor kwijtschelding voor een bepaald kalenderjaar gedaan worden? Met andere woorden, vanaf welk moment in de tijd ten opzichte van het betreffende kalenderjaar wordt een aanvraag niet meer in behandeling genomen, omdat het te laat is ingediend? En waarom is dit niet expliciet in de verordening opgenomen?

Antwoord Een verzoek om kwijtschelding kan altijd worden ingediend. Hier geldt geen termijn voor. De termijn genoemd in artikel 2 betreft de beslistermijn. Deze is gelijk aan de beslistermijn voor de bezwaarafhandeling binnen de gemeentelijke belastingheffing namelijk:
- op een verzoek om kwijtschelding wordt binnen het kalenderjaar waarin het is ontvangen beslist;
- op een verzoek dat is ingediend in de laatste zes weken van het kalenderjaar wordt binnen twaalf weken beslist.
De voorgestelde tekst in het besluit is gelijk aan de tekst in artikel 236 van de Gemeentewet. In artikel 3, tweede lid is opgenomen dat aanvullende gegevens, na een schriftelijk verzoek, binnen twee weken moeten worden verstrekt. In artikel 4, eerste lid is opgenomen dat een verzoek om kwijtschelding niet in behandeling wordt genomen, als aan het verzoek om aanvullende gegevens niet wordt voldaan. In artikel 4, tweede lid is opgenomen dat, indien de aanvullende gegevens na het besluit van artikel 4, eerste lid alsnog worden verstrekt, er eerst een nieuw verzoek moet worden ingediend. Het is namelijk niet mogelijk om twee maal op hetzelfde verzoek om kwijtschelding te beslissen.

3. Over art. 2 lid 3: Wat is de in art. 2 lid 1 genoemde beslissingsperiode waarnaar in dit lid 3 verwezen wordt?

Antwoord In artikel 2, derde lid is opgenomen dat de beslistermijn van artikel 2, eerste lid (zie antwoord op vraag 2) wordt verlengd met de periode waarin op de gevraagde aanvullende gegevens is gewacht.

Indiendatum: 4 jan. 2023
Antwoorddatum: 9 jan. 2023

Antwoorden staan bij de vragen.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Kapvergunning 40 bomen Koningin Julianastraat

Lees verder

Beeldvormende vragen Handhavingsuitvoeringsplan BOA's 2023

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!