Beeld­vor­mende vragen Hand­ha­vings­uit­voe­ringsplan BOA's 2023


Indiendatum: 4 jan. 2023

Vragen

1. Hoe wordt de handhaving op het gebied van de volgende onderwerpen uitgevoerd:
a) ruimtelijke ordening
b) handhaving in het buitengebied
c) rond waterkwaliteit
d) ‘hotspotbeleid’

Antwoord
a) Ruimtelijke ordening wordt niet door de boa’s, maar door de toezichthouders bouw en wonen uitgevoerd.
b) Handhaving in het buitengebied wordt grotendeels door de groene BOA’s van Staatsbosbeheer uitgevoerd. Hierin wordt samengewerkt met de domein 1 BOA’s van de gemeente. Echter, hebben de gemeentelijke BOA’s niet de domein 2 bevoegdheden zoals de BOA’s van Staatsbosbeheer.
c) Handhaving rond waterkwaliteit kan alleen worden uitgevoerd door domein 2 BOA’s van het waterschap en Staatsbosbeheer. De gemeentelijke domein 1 BOA’s kunnen hier wel een signalerende rol in spelen.
d) Het doel is om de BOA’s op basis van informatie die bij ons en de politie binnenkomt gericht in te zetten op hotspotlocaties. Bijvoorbeeld op de gebieden van (jeugd)overlast en afvalbijplaatsingen. In het geval van (jeugd)overlast wordt er gestuurd op basis van politie-informatie, informatie vanuit het jongerenwerk en (jeugd)overlastmeldingen die bij onszelf binnenkomen. De hotspots voor afvalbijplaatsingen zijn ook bij ons bekend op basis van meldingen en worden regelmatig gecontroleerd.

2. Hebben de BOA’s ook een signaleringstaak op het gebied van het herkennen van dierverwaarlozing en dierenmishandeling?

Antwoord Ja, de BOA’s hebben ook een signalerende taak op het gebied van het herkennen van dierverwaarlozing en dierenmishandeling. De BOA’s hebben echter geen wettelijke taak en kunnen dus niet zelf handhavend optreden tegen dierverwaarlozing en dierenmishandeling. Daarom hebben de BOA’s een goede samenwerking met de dierenpolitie en staan zij ook in contact met de Dierenbescherming.

3. Er zou een voorlichtingsmiddag komen door de politie voor de BOA’s over het herkennen van dierenverwaarlozing en dierenmishandeling. Heeft dit al plaats gevonden en zo nee, wanneer gaat dit plaatsvinden?

Antwoord Op dit moment zijn we in afwachting van de uitbreiding van de vaste BOA-formatie. Tot die tijd worden er extra BOA’s ingehuurd. Het is het meest efficiënt als een dergelijke voorlichtingsmiddag wordt georganiseerd op het moment dat het BOA-team op volledige sterkte is met vaste formatie. Daarom wordt er pas een voorlichtingsmiddag georganiseerd op het moment dat de vaste BOA-formatie op volledige sterkte is.

4. Is bekend hoe het komt dat BOA’s minder zichtbaar zijn?

Antwoord In het Handhavingsuitvoeringsplan wordt aangegeven dat Pijnacker-Nootdorp 17,6% scoort op zichtbaarheid in de buurt van de gemeentelijke handhavers. Het landelijke gemiddelde is 29,9%. De huidige BOA-formatie in Pijnacker-Nootdorp is sinds twee jaar 6 fte. De ervaring op basis van een gemiddelde landelijke benchmark is dat idealiter de boa-formatie voor een gemeente van de grootte van Pijnacker-Nootdorp 14 fte zou moeten zijn. De beperkte boa-formatie is een aannemelijke verklaring dat de BOA’s in Pijnacker-Nootdorp als minder zichtbaar worden ervaren door onze inwoners en ondernemers.

5. De Venen Centrum en het Buitengebied van Nootdorp vallen negatief op als het gaat om criminaliteit. Vraag: Om welke vormen van criminaliteit gaat het dan?

Antwoord In de Leefbaarheidsmonitor 2021 is inwoners de vraag voorgelegd hoe zij het leefbaarheidsaspect criminaliteit beoordelen. Dit gaat om criminaliteit in zijn algemeenheid en er is niet gevraagd naar specifieke vormen van criminaliteit. Daarnaast is deze informatie dus subjectief, omdat het is gebaseerd op het gevoel van inwoners. Uit dit onderzoek bleek dat De Venen en het Buitengebied van Nootdorp negatief opvielen.

6. Wordt er door de gemeentelijke BOA’s ook samengewerkt met BOA’s van de waterschappen en provincie? Zo ja, hoe wordt deze samenwerking vorm gegeven en zo nee, waarom niet?

Antwoord Daar waar handhavend opgetreden moet worden en de gemeentelijke (domein 1) BOA’s zelf geen bevoegdheden hebben, is er contact met de BOA’s van de provincie en het waterschap.

7. Op welke gebieden is specifiek de gemeente bevoegd op het gebied van toezicht en handhaving Wet Natuurbescherming? Worden hiervoor ook BOA’s ingezet en zo nee, door wie wordt het dan uitgevoerd?

Antwoord Toezicht en handhaving op het gebied van de Wet natuurbescherming kan alleen worden uitgevoerd door domein 2 BOA’s. De (domein 1) BOA’s van de gemeente hebben geen bevoegdheden op dit gebied.

Indiendatum: 4 jan. 2023
Antwoorddatum: 9 jan. 2023

De antwoorden staan bij de vragen.

Interessant voor jou

Beeldvormende vragen Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Lees verder

Schriftelijke vragen herinrichting wijk Koningshof Pijnacker

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!