Schrif­te­lijke vragen dieren­pension Oude Polder


Indiendatum: 5 mrt. 2021

Toelichting

Het provinciebestuur heeft een brief (kenmerk PZH-2021-766323663) aan B&W van de gemeente Pijnacker Nootdorp gestuurd, waarin onder meer het volgende wordt vermeld:

‘De Oude Polder is een locatie die naar aanleiding van een afspraak met Provinciale Staten is aangemerkt als een ‘politiek-bestuurlijk gevoelige locatie’. Het gaat om locaties waar in het verleden amendementen of moties over zijn ingediend. De afspraak met Provinciale Staten is dat wij hen onderhavige overleg-reactie op uw voorontwerpbestemmingsplan toesturen ter kennisname. Zo blijven zij op de hoogte van ontwikkelingen op deze locaties. Het is mogelijk dat zij het plan of de reactie erop nader willen bespreken en dit tot een latere aanvulling leidt van deze reactie. Hierna volgen de inhoudelijke opmerkingen ten aanzien van het bestemmingsplan.

Ruimtelijke kwaliteit
In het bestemmingsplan geeft u aan dat het dierenpension niet binnen het bestaand stads- en dorpsgebied gerealiseerd kan worden. Dat heeft te maken met geluidaspecten ten aanzien van dit dierenpension. De Oude Polder is echter aangeduid als een ‘Recreatiegebied’ (categorie 2gebied) op grond van de Omgevingsverordening. Dat benoemt u ook in uw bestemmingsplan. Grootschalige ontwikkelingen die leiden tot een wijziging van gebiedsidentiteit (een zogenoemde ‘transformatie’ op grond van de Omgevingsverordening) zijn binnen deze gebiedscategorie niet toegestaan (artikel 6.9 Omgevingsverordening). Het dierenpension en de bedrijfswoning hebben naar ons oordeel een te grote ruimtelijke impact om als een inpassing of aanpassing aangemerkt te kunnen worden, die wel in het gebied zou passen.

Detailhandel
Gezien de reactie onder het vorige punt, ten overvloede, een opmerking over de toegestane detailhandel in het plan. Artikel 3.1 onder e van het bestemmingsplan dient in overeenstemming gebracht te worden met artikel 6.13 lid 3b van de Omgevingsverordening. Dit artikel staat enkel gemakswinkels toe buiten de centra van dorpen en steden, met een assortiment van dagelijkse goederen.

Conclusie
Op basis van de aangeboden gegevens heb wij geconstateerd dat het plan op bovengenoemde punten onvoldoende rekening houdt met de betrokken provinciale ruimtelijke belangen en wij verzoeken u daarom het plan op deze onderdelen aan te passen.

Vragen

1) Wat is de reactie van het college op deze brief en wat gaat het college nu doen?

2) Bent u bereid om met prioriteit binnen een bepaalde termijn een andere geschikte locatie te zoeken in overleg met de eigenaren van het hondenpension? Zo nee, waarom niet? Zo ja, binnen welke termijn?

Carla van Viegen
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Gemeenteraad Pijnacker-Nootdorp

Indiendatum: 5 mrt. 2021
Antwoorddatum: 18 mrt. 2021

Klik hier voor de antwoorden.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen herstructurering leegstaande gebouwen tot betaalbare woningen voor starters

Lees verder

Vervolgvragen privacy schending persoonsgegevens GGD Haaglanden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!