Schrif­te­lijke vragen Inkoop- en aanbe­ste­dings­beleid - vervolg


Indiendatum: 13 mrt. 2022

Inleiding

Op 20 november 2021 heeft onze fractie vragen gesteld over het beleidsdocument inkoop- en aanbestedingsbeleid met kenmerk 1278891. Op 22 februari 2022 heeft uw college deze vragen beantwoord. Na bestuderen van deze antwoorden, het Actieplan MVI en het Manifest MVI heb ik nog een aantal vervolgvragen:

Vragen

1. In het Actieplan MVI staat op pagina 6 ‘Met lokaal wordt bedoeld de bedrijven die gevestigd zijn binnen de postcodes 2641, 2642 en 2643 van de gemeente Pijnacker-Nootdorp’. Waarom vallen bedrijven in Nootdorp (postcodes 2630, 2631 en 2632) en Delfgauw (postcode 2645) niet binnen de definitie van een lokaal bedrijf in dit Actieplan?

2. In het Actieplan MVI op pagina 7 staat ‘We dagen leveranciers uit om de CO2-reductie in het eigen bedrijf zo laag mogelijk te houden.’ Ik neem aan dat u iets anders bedoeld dan hier staat? Onder de aanname dat er ‘uitstoot’ moet worden gelezen in plaats van ‘reductie’, kunt u dan aangeven (liefst met een voorbeeld) hoe u toetst of leveranciers een lagere CO2 uitstoot hebben dan hun concurrenten?

3. In het Actieplan MVI (pagina 8) wordt het voorbeeld gegeven van ‘parkeerplekken met groen stukken’. Bedoeld u hiermee de open parkeertegels met gras ertussen of iets anders? In geval van de grastegels; kunt dan toelichten hoe dit bijdraagt aan ‘bescherming van de biodiversiteit’?

4. Zowel in uw beantwoording van 22 februari jl. als in het Actieplan MVI valt te lezen dat de keuzes voor bepaalde MVI thema’s zijn gemaakt op basis van een draagvlakbepaling. Onder wie en hoe is dit draagvlak bepaald?

5. Uit het Actieplan MVI wordt niet duidelijk hoe de vorderingen op het gebied van milieuvriendelijk inkopen gemeten gaan worden (in tegenstelling tot ‘lokaal MKB vriendelijk’ inkopen waar wel getallen worden genoemd). Bent u met ons van mening dat het hier behulpzaam zou zijn om kwantitatieve duurzaamheidscriteria te hanteren over bijvoorbeeld CO2-uitstoot [kg], stikstofemissie [kg], energiegebruik [J], gifgebruik (zoals PFAS, insecticide, fungicide) [kg] en/of gebruik van primaire en gerecyclede grondstoffen [kg]? Zo ja, gaat u iets dergelijks ook implementeren in uw monitoringssysteem?

6. In hoeverre spelen criteria als (positieve invloed op) biodiversiteit, dierenwelzijn, Fairtrade handel, goede arbeidsomstandigheden en goed werkgeverschap op dit moment een rol bij inkoop?

7. U geeft aan de voortgang van het Actieplan MVI jaarlijks te zullen evalueren. Tijdens deze evaluatie wordt o.a. vastgesteld in hoeverre doelstellingen en ambities zijn gehaald. Heeft de evaluatie over 2021 (gepland voor januari 2022 volgens het Actieplan MVI, pagina 12) al plaatsgevonden? Zo ja wat waren de uitkomsten?

8. Bent u bereid om vanaf inkoopjaar 2022 een jaarlijkse terugkoppeling te geven aan de raad over de uitkomsten van de jaarlijkse evaluatie (zie vraag 5) door middel van een informatienota, waarin ook wordt aangegeven in hoeverre doelstellingen en ambities zijn gehaald en welke plannen en doelen er voor het komende jaar voorzien zijn t.a.v. MVI door de gemeente Pijnacker-Nootdorp?

Annemieke Hulsbergen
Partij voor de Dieren
Pijnacker-Nootdorp

Interessant voor jou

Technische vraag Pilot omgevingsprogramma groen

Lees verder

Schriftelijke vragen roofvogelshow Koningsdag

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Annemieke Hulsbergen

Nootdorper Annemieke Hulsbergen is raadslid van buiten de raad en zet zich in voor dierenwelzijn, een groene gemeente en duurzame energie.