Schrif­te­lijke vragen Kadernota 2021 en Jaar­re­kening 2020 Pijnacker-Nootdorp


Indiendatum: 4 jun. 2021

Vragen over Kadernota

p.14 In totaal wordt een bedrag van € 900.000 geïnvesteerd in de jaren 2022 t/m 2024. Daarnaast wordt € 178.000 ter beschikking gesteld als eenmalig budget voor de uitvoering van maatregelen verspreid over de gehele looptijd van het programma. Wat wordt er precies voor gedaan qua wateropvangmogelijkheden?

p.16 & 69 De heffing VpB aan de lastenkant staat op ‘-‘ in de tabel op p.16. De voorziening te betalen VpB in de bovenste tabel op p.69 staat ook op ‘-‘. Op p.20 staat de VpB bedragen genoemd als verwachte mutaties op de algemene reserve in 2021 en verder. Waarom zijn deze bedragen nog niet verwerkt in de kadernota? Er zit toch geen onzekerheid meer in?

p.20 Advies rotondes. Om de verkeersveiligheid op rotondes te verbeteren is € 100.000 beschikbaar gesteld voor kleinschalige maatregelen. Dit wordt gedekt uit de algemene reserve. Aan welke maatregelen moeten we dan denken?

p.20 In samenwerking met het Hoogheemraadschap van Delfland gaan wij de bewustwording van inwoners en bedrijven vergroten. Om de waterkwaliteit te verbeteren wil de gemeente de komende 4 jaar inzetten op het verwijderen van kroos en bladeren en een pilot uitvoeren om de watergang (extra) te baggeren uit waterkwaliteitsoogpunt. Ten laste van de algemene reserve wordt € 130.000 gedoteerd in de voorziening baggerwerken. Het kroos wordt veroorzaakt door eutrofiëring van het water. Wat wordt er gedaan aan de oorzaak ervan? Nu wordt er alleen inzet op de gevolgen en symptoombestrijding.

p.22 Dotatie aan de bestemmingsreserve ‘Sociaal Domein’ Voor de uitvoering van het plan “Werken, werken aan en meedoen” was een voorlopig participatiebudget beschikbaar gesteld van € 225.000. Het definitief budget bedraagt € 118.558, het resterend bedrag van € 106.442 vloeit terug naar de reserve Sociaal Domein. Hoe komt het dat er zoveel participatiebudget niet geheel benut is?

p.23 Dotering bestemmingsreserve 'Kapitaallasten Asfaltering' vanuit de algemene reserve bedraagt € 1.357.678. Waarvoor zijn deze lasten voor asfaltering precies bedoeld?

p.24 Dotatie aan voorziening 'Openbaar groen'. Vanuit de provincie is een eenmalige bijdrage verstrekt van € 70.000 voor de uitvoering van het Bosherstelplan. Wat gaat er met het geld gebeuren; welke plannen worden hiervoor gemaakt? Extra bos? (Balij?)

p.30 Er staat over omgevingsplan Tolhek (pilot): “Het ontwerp wordt vervolgens in het laatste kwartaal van dit jaar ter besluitvorming aangeboden, waarna publicatie in januari (overeenkomstig de Omgevingswet) plaats kan vinden.” De invoering van de Omgevingswet is een half jaar uitgesteld. Is dit een probleem voor de planning/uitvoering van deze pilot?

p.31 Er staat over het verdiepend onderzoek wonen en zorg: “Hierin staat opgenomen dat we een verdiepend onderzoek naar de woonbehoefte van senioren gaan uitvoeren.” Kunnen de uitkomsten van dit verdiepend onderzoek nog worden meegenomen bij het ontwerp van de seniorenwoningen in het nieuwbouwproject ‘Hart van Nootdorp’?

p.32 Hoeveel nieuwe woningen zijn voorzien in het Oranjepark en van welk woningtype? Indien het Oranjepark als locatie voor het nieuwe Cultuurhuis in Pijnacker wordt gekozen, kunnen er dan ook nog nieuwe woningen naast/op worden gebouwd? Zo ja, hoeveel en van welk type?

p.33 Er staat bij toekomstige gebiedsontwikkelingen: “De eerste gesprekken over de ontwikkeling van de woningbouwlocaties genoemd in het concept van de Omgevingsvisie zijn gestart.” Met en tussen wie vinden deze eerste gesprekken plaats?

p.41 ‘Doelmatig en duurzaam beheren en onderhouden van het openbaar groen Uitgevoerd beheer conform de beheerplannen Grip op Groen….'. De bestekken voor de uitvoering van het reguliere beheer en onderhoud van de openbare ruimte op basis van de vastgestelde beheerplannen zijn volgens planning aanbesteed. De uitvoering is ter hand genomen. Wanneer wordt het klepelen verder afgebouwd?

p.41 Wat houdt de integrale handhaving in groengebieden in? Er is nauwelijks toezicht, zeker niet in de Groenzoom! Kan worden aangegeven hoe vaak er toezicht wordt gehouden in de Groenzoom en wat de resultaten ervan zijn?

p.69 Waarom gebeurt er meerjarig niets met de bestemmingsreserve Beheer Dobbeplas en met de voorziening beheer Dobbeplas? En waarom zijn er zowel een bestemmingsreserve als een voorziening voor?

Vragen over Kadernota

p.25 Bij het onderwerp ‘Overeenkomst (sociaal) woningbouwprogramma Vrijenban II (108-'19)’ staat: “In het eerste kwartaal 2021 wordt duidelijk of het project wel, niet of in aangepaste vorm door zal gaan.” Echter in de Kadernota bleek dit ook na het eerste kwartaal nog niet bekend te zijn. Wat is de huidige status?

p.55 In de eerste alinea staat: “In 2020 is besloten om geen natuurvisie voor het buitengebied op te stellen, maar deze mee te nemen bij de Omgevingsvisie Pijnacker-Nootdorp. De Omgevingsvisie wordt naar verwachting in 2021 vastgesteld.” In de ontwerp omgevingsvisie is deze natuurvisie echter niet opgenomen. Gaat hij nog wel opgesteld worden en zo ja, als onderdeel waarvan en wanneer?

p.56 Er staat bij Natuurvisie Buitengebied: “Bij de voorbereiding is vastgesteld dat dit facetplan in de Omgevingsvisie moet worden geïntegreerd.” Wat is een facetplan? En is het geïntegreerd? Zo ja, hoe?

p.58 Het investeringsbudget voor ‘Klapwijk: experiment ondergrondse waterbuffer’ wordt afgesloten. Is dit experiment geslaagd en voor herhaling vatbaar?

p.76 Er staat: “Door middel van de Lokaal educatieve Agenda en de Nota Sport en Bewegen PN 2017-2020, voeren we overleg met onze partners, bevorderen we een gezonde leefstijl en stimuleren we het gebruiken van gezonde voeding.” Wat wordt in deze context verstaan onder gezonde voeding? En hoe wordt dit exact gestimuleerd?

p.77 Er staat: “In 2020 is in beginsel met de ANWB en SWOP afgesproken, dat ANWB Automaatje in het vierde kwartaal in onze gemeente van start zou gaan. Uiteindelijk heeft SWOP hiervan afgezien, omdat het momenteel teveel beslag legt op de capaciteit en inzet van de SWOP medewerkers.” Komt er een moment in de toekomst dat dit project wel opgepakt kan worden door de SWOP? Of wordt er geheel vanaf gezien door hen? In geval van het laatste, is er een andere organisatie die dit initiatief kan gaan trekken?

p.99 Er wordt verwezen naar de monitor sociaal domein. Waar kan ik die vinden?

p.121 In de onderste tabel staat bij de investeringen twee keer hetzelfde lijstje. Hierdoor worden posten zowel afgesloten als gehandhaafd. Waarschijnlijk zijn ‘containerbegrippen’ gebruikt hier, maar op deze wijze is het lastig controleren. Kunnen deze budgetten nader geduid worden?

p.128 Kan de ‘x1000’ in de bovenste tabel verwijderd worden in de versie van de jaarrekening die in juli door de raad moet worden vastgesteld?

p.174 In de tabel over het Servicebureau staat: “De gemeentelijke bijdrage over 2020 bedraagt € 149.772.” Is dat met of zonder de kosten voor het regionaal projectbureau? Indien zonder, waar vind ik die kosten?

p.174 In de tabel over de GGD staat bij ‘financieel belang’ de gemeentelijke bijdrage niet ingevuld. Kan dat worden aangevuld in de versie van de jaarrekening die in juli door de raad moet worden vastgesteld?

p.175 Waarom is bij Avalex de tabel met eigen vermogen, vreemd vermogen en solvabiliteit niet ingevuld?

p.184 De totalen in de tabel zijn niet ingevuld. Kan dat worden aangevuld in de versie van de jaarrekening die in juli door de raad moet worden vastgesteld?

p.184 Er staat “Financiële risico’s zijn niet voorzien”. Stel dat er na de nulmeting in 2021 veel meer installaties vervangen blijken te moeten worden dan voorzien, is dat geen financieel risico dan? Of is dat zeer onwaarschijnlijk?

p.225 e.v. De SiSa overzichten zijn verkeerd doorgekomen en vallen deels van de pagina af. Kan dit worden verbeterd in de versie van de jaarrekening die in juli door de raad moet worden vastgesteld?

p.232 Klopt het dat de tekst achter ‘Is er reden voor extra aandacht?’ bij Archief- en informatiebeheer nog geactualiseerd moet worden naar 2020. Zo ja, kan dit worden gedaan in de versie van de jaarrekening die in juli door de raad moet worden vastgesteld?

p.232 Bij ‘huisvesting verblijfsgerechtigden’ dient “Achterstand per 1 juli van het verantwoordingsjaar” vervangen te worden door “Voorsprong per 1 juli van het verantwoordingsjaar”. Kan dit worden verbeterd in de versie van de jaarrekening die in juli door de raad moet worden vastgesteld?

Carla van Viegen
Annemieke Hulsbergen
Partij voor de Dieren
Pijnacker-Nootdorp

Indiendatum: 4 jun. 2021
Antwoorddatum: 24 jun. 2021

Kadernota 2021

1. p.14 In totaal wordt een bedrag van € 900.000 geïnvesteerd in de jaren 2022 tot en met 2024. Daarnaast wordt € 178.000 ter beschikking gesteld als eenmalig budget voor de uitvoering van maatregelen verspreid over de gehele looptijd van het programma. Wat wordt er precies voor gedaan qua wateropvangmogelijkheden?

In Tuindershof wordt in samenwerking met het Hoogheemraadschap van Delfland een gestapelde waterberging gerealiseerd om het stedelijk gebied van Pijnacker van meer waterberging te voorzien. Daarnaast worden er
maatregelen getroffen om van een aantal watergangen de doorstroming te verbeteren. In de toekomst wordt er tevens nog een aantal ondergrondse waterbuffers aangelegd.

2. p.16 & 69 De heffing VpB aan de lastenkant staat op ‘-‘ in de tabel op p. 16. De voorziening te betalen VpB in de bovenste tabel op p. 69 staat ook op ‘-‘. Op p. 20 staat de VpB bedragen genoemd als verwachte mutaties
op de algemene reserve in 2021 en verder. Waarom zijn deze bedragen nog niet verwerkt in de kadernota? Er zit toch geen onzekerheid meer in?

De tabellen op de pagina’s 16, 17 en 18 geven de verwachte lasten aan Vennootschapsbelasting over de betreffende jaren weer. In de kadernota zijn nog geen meerjarige winsten over de grondexploitaties
verwerkt waardoor ook geen lasten voor de Vennootschapsbelasting worden geraamd. Bij de Programmabegroting 2022 worden de gegevens van de actualisatie per 01/07/2021 gebruikt en worden zowel de eventueel
meerjarige winsten en de daarbij behorende VpB last begroot. De te betalen Vpb over vorige jaren is opgenomen op de balans als een ‘Nog te betalen post’ en niet meer als een voorziening. Vandaar dat de regel op
pagina 69 op 0 (nul) staat.

3. p.20 Advies rotondes Om de verkeersveiligheid op rotondes te verbeteren is € 100.000 beschikbaar gesteld voor kleinschalige maatregelen. Dit wordt gedekt uit de algemene reserve. Aan welke maatregelen moeten we dan denken?

Het betreft het verwijderen van obstakels, het aanbrengen van belijning, borden en gekleurd asfalt om de plaats op de weg duidelijker te maken, het aangegeven van één- en tweerichtingsverkeer met pijlen op de fietsoversteken en het ophogen van stoepranden om afsnijden te voorkomen.

4. p.20 In samenwerking met het Hoogheemraadschap van Delfland gaan wij de bewustwording van inwoners en bedrijven vergroten. Om de waterkwaliteit te verbeteren wil de gemeente de komende 4 jaar inzetten op het verwijderen van kroos en bladeren en een pilot uitvoeren om de watergang (extra) te baggeren uit waterkwaliteitsoogpunt. Ten laste van de algemene reserve wordt €130.000 gedoteerd in de voorziening baggerwerken. Het kroos wordt veroorzaakt door eutrofiëring van het water. Wat wordt er gedaan aan
de oorzaak ervan? Nu wordt er alleen inzet op de gevolgen en symptoombestrijding.

Om de oorzaak van overbemesting (eutrofiëring) te verminderen doet de gemeente mee aan het project Emissieloze Kas. Het doel van dit project is om alle emissies (onder andere gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen etc.) vanuit de glastuinbouw te reduceren naar nul en dat in 2027 geen afvalwater meer wordt geloosd in het oppervlaktewater. De maatregelen uit het programma Water en Klimaat (symptoombestrijding) dragen ook bij aan een oplossing op lange termijn. Doordat het kroos/bladval wordt verwijderd komen er minder meststoffen in het oppervlaktewater.

5. p.22 Dotatie aan de bestemmingsreserve ‘Sociaal Domein’ Voor de uitvoering van het plan “Werken, werken aan en meedoen” was een voorlopig participatiebudget beschikbaar gesteld van € 225.000. Het definitief budget bedraagt € 118.558, het resterend bedrag van €106.442 vloeit terug naar de reserve Sociaal Domein. Hoe komt het dat er zoveel participatiebudget niet geheel benut is?

De bij de Begroting 2021 extra beschikbaar gestelde € 225.000 is betrokken bij de plannen die voor 2021 zijn gemaakt. Deze zijn zo realistisch mogelijk opgesteld. Niet alle activiteiten zijn uitgevoerd vanwege COVID-19. Samen met de structureel beschikbare middelen en een incidentele bijdrage van €65.000 uit de arbeidsmarktregio ZHC hoeft in 2021 niet op alle beschikbare participatie middelen beslag gelegd te worden.

6. p.23 Dotering bestemmingsreserve 'Kapitaallasten Asfaltering' vanuit de algemene reserve bedraagt € 1.357.678. Waarvoor zijn deze lasten voor asfaltering precies bedoeld?

Het betreft kapitaallasten van in het verleden gerealiseerde projecten. Met de vaststelling van het Investerings- en financieringsplan 2020-2025 is besloten de afschrijvingslasten van asfaltering niet meer ten laste van het begrotingssaldo maar uit een bestemmingsreserve te dekken. Hiervoor is de bestemmingsreserve ‘Asfaltering’ ingesteld en hierin is vanuit de algemene reserve de restant boekwaarde van de activa (€ 1.357.678) gestort.

7. p.24 Dotatie aan voorziening 'Openbaar groen' Vanuit de provincie is een eenmalige bijdrage verstrekt van € 70.000 voor de uitvoering van het Bosherstelplan. Wat gaat er met het geld gebeuren; welke plannen
worden hiervoor gemaakt? Extra bos? (Balij?)

De gemeente heeft per 1 december 2020 het Wandelbos in beheer en eigendom van de provincie overgenomen. Tijdens de voorbereiding van de eigendomsoverdracht is onderzoek gedaan naar de technische kwaliteit van
het bos. Hierbij bleek dat een deel van het Wandelbos niet de beoogde diversiteit in de samenstelling van de beplanting had. Om de ecologische kwaliteit van deze bosvakken op orde te brengen is een Bosherstelplan
gemaakt. Het Bosherstelplan wordt in drie fasen in 2022, 2023 en 2024 gerealiseerd.

8. p.30 Er staat over omgevingsplan Tolhek (pilot): “Het ontwerp wordt vervolgens in het laatste kwartaal van dit jaar ter besluitvorming aangeboden, waarna publicatie in januari (overeenkomstig de Omgevingswet) plaats kan vinden.” De invoering van de Omgevingswet is een half jaar uitgesteld. Is dit een probleem voor de
planning/uitvoering van deze pilot?

Het nieuws over en de termijn van uitstel is net bekend geworden. Een nieuwe planning is nog niet opgesteld. De start van de pilot gaat zonder aanpassingen door, wat betekent dat u het concept ontwerp in juni toegezonden krijgt en het nog voor de zomer ter inzage wordt gelegd. Het uitstel van de Omgevingswet biedt de kans om meer tijd te nemen om na het concept ontwerp een ontwerp op te stellen. Wellicht dat we een deel van deze ruimte zouden willen gebruiken om het ontwerp verder te verbeteren. Hierover zullen we u op de gebruikelijke wijze informeren.

9. p.31 Er staat over het verdiepend onderzoek wonen en zorg: “Hierin staat opgenomen dat we een verdiepend onderzoek naar de woonbehoefte van senioren gaan uitvoeren.” Kunnen de uitkomsten van dit verdiepend onderzoek nog worden meegenomen bij het ontwerp van de seniorenwoningen in het nieuwbouwproject ‘Hart van Nootdorp’?

Wij geven op basis van de Woonvisie input voor de programmering van onze nieuwbouwprojecten. Hierin is aandacht voor de doelgroep senioren (en starters). Door in Hart van Nootdorp voor een groot deel
levensloopbestendige appartementen toe te voegen, wordt rekening gehouden met de vraag van de doelgroep senioren. Daarnaast verwachten we in september de uitkomsten van dit verdiepende onderzoek te hebben. Hiermee rest voldoende tijd om resultaten hiervan mee te nemen.

10. p.32 Hoeveel nieuwe woningen zijn voorzien in het Oranjepark en van welk woningtype? Indien het Oranjepark als locatie voor het nieuwe Cultuurhuis in Pijnacker wordt gekozen, kunnen er dan ook nog nieuwe woningen naast/op worden gebouwd? Zo ja, hoeveel en van welk type?

Dat is nog niet bekend omdat de voorbereiding net gestart is. Indien het Oranjepark als locatie gaat dienen voor het nieuwe Sociaal Cultureel Centrum zal dit leiden tot de bouw van minder woningen. Daar staat tegenover dat op de locatie van de huidige bibliotheek aan de Julianalaan ruimte ontstaat voor een nieuwe invulling met woningbouw.

11. p.33 Er staat bij toekomstige gebiedsontwikkelingen: “De eerste gesprekken over de ontwikkeling van de woningbouwlocaties genoemd in het concept van de Omgevingsvisie zijn gestart.” Met en tussen wie vinden
deze eerste gesprekken plaats?

De gesprekken worden gevoerd op ambtelijk niveau met partijen die
belangstelling hebben voor de ontwikkeling van de verschillende gebieden. Het zijn verkennende gesprekken. Zodra we meer inzicht hebben in de volgorde van de ontwikkeling van de gebieden zullen we bij de raad terugkomen.

12. p.41 ‘Doelmatig en duurzaam beheren en onderhouden van het openbaar groen Uitgevoerd beheer conform de beheerplannen Grip op Groen…. De bestekken voor de uitvoering van het reguliere beheer en onderhoud van de openbare ruimte op basis van het vastgestelde beheerplannen zijn volgens planning aanbesteed. De uitvoering is ter hand genomen. Wanneer wordt het klepelen verder afgebouwd?

De gemeente wil in de toekomst het klepelen tot het minimum beperken. Het huidige maaibeleid wordt meegenomen bij de actualisatie van het Programma Groen. In 2022 wordt dit aan de raad aangeboden ter
vaststelling.

13. p.41 Wat houdt de integrale handhaving in groengebieden in? Er is nauwelijks toezicht, zeker niet in de Groenzoom! Kan worden aangegeven hoe vaak er toezicht wordt gehouden in de Groenzoom en wat de resultaten ervan zijn?

Met integrale handhaving wordt bedoeld dat er in de groen- en recreatiegebieden door de gemeente nauw wordt samengewerkt met de beheerders van die gebieden. In de Groenzoom heeft de beheerder een fulltime gastheer die zorgt voor informeel toezicht. De formele handhaving wordt verzorgd door de gemeentelijke BOA’s van Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland, elk voor het grondgebied van de eigen gemeente. Er is hierover periodieke afstemming tussen de beide gemeenten en de beheerder. In het Balij- en Bieslandsebos wordt het groene toezicht verzorgd door de boswachters van Staatsbosbeheer.

14. p.69 Waarom gebeurt er meerjarig niets met de bestemmingsreserve Beheer Dobbeplas en met de voorziening beheer Dobbeplas? En waarom zijn er zowel een bestemmingsreserve als een voorziening voor?

De bestemmingsreserve is ingesteld bij de opheffing van het recreatieschap Dobbeplas en bevat het resterende vermogen van het schap bij de opheffing per 1-1-2017. In het liquidatieplan voor het recreatieschap is afgesproken
dat de middelen beschikbaar gehouden worden voor groot onderhoud en voor de kwaliteitsverbetering van (de voorzieningen) in het Dobbeplasgebied. Onlangs is een start gemaakt met het opstellen van een Ontwikkelplan, waarin voorstellen worden uitgewerkt om de kwaliteit van het Dobbeplasgebied en het Balij- en Bieslandsebos te verbeteren. De middelen in de reserve zullen worden gebruikt voor de (mede)financiering van de maatregelen.
Na de opheffing van het recreatieschap Dobbeplas is de gemeente als rechtsopvolger van het schap verantwoordelijk geworden voor het beheer. Voor de beheerkosten is overeengekomen dat de provincie minimaal tot en met 2025 zou blijven bijdragen in de beheerkosten (met als uitgangspunt een bijdrage van 80% van het kostenniveau van 2017). De gemeente ontvangt deze bijdrage in de vorm van een boekjaarsubsidie. Mocht er in
een jaar meer of minder aan beheerkosten worden uitgegeven (bijvoorbeeld omdat er meer of minder groot onderhoud worden uitgevoerd dan het jaarlijkse gemiddelde) wordt dit verrekend met de voorziening beheer
Dobbeplas. Hiervoor is vanaf 2017 een voorziening ingesteld. In de boekjaren 2017, 2018 en 2019 was sprake van minder groot onderhoud dan gemiddeld en is een bedrag aan de voorziening toegevoegd. In het boekjaar 2020 is een inhaalslag aan groot onderhoud gerealiseerd, waardoor er in 2021 een onttrekking uit de voorziening zal worden gedaan.

Jaarstukken 2020

1. p.25 Bij het onderwerp ‘Overeenkomst (sociaal) woningbouwprogramma Vrijenban II (108-'19)’ staat: “In het eerste kwartaal 2021 wordt duidelijk of het project wel, niet of in aangepaste vorm door zal gaan.” Echter in de Kadernota bleek dit ook na het eerste kwartaal nog niet bekend te zijn. Wat is de huidige status?

De gemeente en de ontwikkelaar hebben overeenstemming bereikt over het te realiseren programma van 40 woningen, waarvan 12 sociaal. In juni 2021 wordt gestart met het opstellen van het bestemmingsplan. Het
voorontwerpbestemmingsplan zal naar verwachting in september of oktober 2021 aan de raad worden aangeboden.

2. p.55 In de eerste alinea staat: “In 2020 is besloten om geen natuurvisie voor het buitengebied op te stellen, maar deze mee te nemen bij de Omgevingsvisie Pijnacker-Nootdorp. De Omgevingsvisie wordt naar verwachting in 2021 vastgesteld.” In de ontwerp omgevingsvisie is deze natuurvisie echter niet opgenomen. Gaat hij nog wel opgesteld worden en zo ja als onderdeel waarvan en wanneer?

De visie op natuur, inclusief het buitengebied, is integraal onderdeel van de ontwerp Omgevingsvisie Pijnacker-Nootdorp 2050. De Omgevingsvisie wordt uitgewerkt in omgevingsprogramma’s. Over de structuur hiervan is bij de vaststelling van de Omgevingsvisie meer duidelijk. Natuur, (ecologische) verbindingen en de groene openbare ruimte krijgen zeker een plek in deze structuur.

3. p.56 Er staat bij Natuurvisie Buitengebied: “Bij de voorbereiding is vastgesteld dat dit facetplan in de Omgevingsvisie moet worden geïntegreerd.” Wat is een facetplan? En is het geïntegreerd? Zo ja, hoe?

Met een facetplan wordt bedoeld een beleidsplan voor een specifiek thema, in dit geval een natuurvisie voor het buitengebied. Dit is inderdaad geïntegreerd in de ontwerp Omgevingsvisie Pijnacker-Nootdorp 2050. De Omgevingsvisie staat voor een samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving, waar natuur een belangrijk onderdeel van is. Natuur krijgt op veel plekken aandacht in de Omgevingsvisie. De visie op en ambitie voor natuur blijkt onder andere uit Ontwikkelingslijn 1 (pagina 18 e.v.). Een van de ambities hierin is “een gezond ecosysteem met een hoge biodiversiteit”.

4. p.58 Het investeringsbudget voor ‘Klapwijk: experiment ondergrondse waterbuffer’ wordt afgesloten. Is dit experiment geslaagd en voor herhaling vatbaar?

Het voorbereidingskrediet “experiment ondergrondse waterbuffer” wordt afgesloten. De aanleg van de ondergrondse waterbuffer zal plaatsvinden in 2022. Op dit moment wordt er een monitoringsprogramma opgesteld.

5. p.76 Er staat: “Door middel van de Lokaal educatieve Agenda en de Nota Sport en Bewegen PN 2017-2020, voeren we overleg met onze partners, bevorderen we een gezonde leefstijl en stimuleren we het gebruiken van gezonde voeding.” Wat wordt in deze context verstaan onder gezonde voeding? En hoe wordt dit exact gestimuleerd?

Bij een gezond voedingspatroon eten we niet te veel of te weinig en eten we vooral plantaardige en weinig dierlijke producten. Een gezond menu is rijk aan groente, fruit, peulvruchten, noten, vis, volkorenproducten, bevat voldoende magere melkproducten, en is arm aan rood- en bewerkt vlees, alcoholische en suikerhoudende dranken, zout en verzadigde vetzuren (Gezondheidsraad: Richtlijnen Goede Voeding 2015; Voedingscentrum: Schijf van Vijf). Dit komt overeen met de richtlijnen van het voedingscentrum: https://www.voedingscentrum.nl... Alle adviezen van diëtisten/voedingsdeskundigen zijn gebaseerd op deze richtlijnen. We stimuleren een gezond voedingspatroon via de volgende, in het Lokaal Preventieakkoord, opgenomen interventies:
• Gezonde school en gezonde kinderopvang. Gezonde scholen ontvangen groente- en fruitcheques waarmee ze periodiek groente en fruit kunnen bestellen als traktatie.
• De JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) aanpak. Met deze aanpak willen wij ervoor zorgen dat de leefomgeving waarin kinderen en jongeren zich bevinden (thuis, buurt, school, vrije tijd, sport, werk, media) gezonder wordt.
• Een nader te bepalen begeleidingsprogramma voor kinderen naar gezond gewicht.
• Voel Je Goed! Een interventie die zich richt op laaggeletterden die willen werken aan een gezonder gewicht. Voel je goed! bestaat uit eet- en beweegadviezen van een diëtist en groepslessen gezondheidsvaardigheden.
• Team Fit voor een gezonde sportomgeving door het aanbod in sportkantines gezonder te maken.
• Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) in samenwerking met huisartsen, diëtisten en DSW. Deelnemers aan de GLI krijgen advies over en begeleiding bij: gezonde voeding en gezond bewegen. Het Lokaal Preventieakkoord wordt binnenkort ter informatie naar de raad gestuurd.

6. p.77 Er staat: “In 2020 is in beginsel met de ANWB en SWOP afgesproken, dat ANWB Automaatje in het vierde kwartaal in onze gemeente van start zou gaan. Uiteindelijk heeft SWOP hiervan afgezien, omdat het momenteel teveel beslag legt op de capaciteit en inzet van de SWOP medewerkers.” Komt er een moment in de toekomst dat dit project wel opgepakt kan worden door de SWOP? Of wordt er geheel vanaf gezien door hen? In geval van het laatste, is er een andere organisatie die dit initiatief kan gaan trekken?

SWOP biedt al jaren vervoersdiensten aan waarmee ze tegemoet komen aan de behoeften van onze inwoners op dit vlak. Inwoners kunnen gebruik maken van de vervoersdienst voor vervoer naar activiteiten en voor vervoer naar medische bestemmingen. Vanuit onze inwoners is er veel behoefte aan de geboden dienst. Naar aanleiding van de mogelijkheid van Automaatje bood de samenwerking met de ANWB kansen voor het versterken en verbreden van deze vervoersdiensten. Op basis van nadere afstemming met de ANWB heeft de SWOP geconcludeerd dat het uitvoeren van Automaatje samenhangt met strenge voorwaarden waaronder het feit dat er een hogere capaciteit en meer inzet gevraagd wordt op verschillende vlakken. De samenwerking met de ANWB bleek voor de SWOP weinig meerwaarde te bieden ten opzichte van de vervoersdiensten die zij al bieden. Om deze reden en vanwege het feit dat Automaatje niet budgetneutraal ingevoerd kon worden bij de SWOP is ervoor gekozen hier geen verdere samenwerking mee aan te gaan.

7. p.99 Er wordt verwezen naar de monitor sociaal domein. Waar kan ik die vinden?

De monitor Sociaal Domein is nog niet klaar. Evenals vorig jaar wordt de monitor medio juni, separaat aangeleverd. Voor de oordeelvorming over de Jaarrekening 2020 en de Kadernota 2021 is de monitor wel beschikbaar.

8. p.121 In de onderste tabel staat bij de investeringen twee keer hetzelfde lijstje. Hierdoor worden posten zowel afgesloten als gehandhaafd. Waarschijnlijk zijn ‘containerbegrippen’ gebruikt hier, maar op deze wijze is het lastig controleren. Kunnen deze budgetten nader geduid worden?

De investeringen die de bedrijfsvoering betreffen worden in deze categorieën opgesplitst om detaillering te voorkomen. Denk hierbij aan investeringen voor diverse modules/softwarepakketten, elektrische voertuigen en de aanschaf van meubels en luchtfilters in het gemeentekantoor.

9. p.128 Kan de ‘x1000’ in de bovenste tabel verwijderd worden in de versie
van de jaarrekening die in juli door de raad moet worden vastgesteld?

De ‘x1.000’ wordt verwijderd uit de tabel.

10. p.174 In de tabel over het Servicebureau staat: “De gemeentelijke bijdrage over 2020 bedraagt € 149.772.” Is dat met of zonder de kosten voor het regionaal projectbureau? Indien zonder, waar vind ik die kosten?

Het bedrag in de tabel over het Servicebureau is zonder de kosten van de regionale projectbegroting. De regionale projectbegroting is geen onderdeel van de gemeenschappelijke regeling. Het Servicebureau voert daarvan wel de administratie. De kosten behorend bij de regionale projectbegroting bedroegen € 74.681, waren conform begroting en staan in het taakveld Samenkracht en burgerparticipatie in het programma 6 Collectieve voorzieningen.

11. p.174 In de tabel over de GGD staat bij ‘financieel belang’ de gemeentelijke bijdrage niet ingevuld. Kan dat worden aangevuld in de versie van de jaarrekening die in juli door de raad moet worden vastgesteld?

De gemeentelijke bijdrage is € 918.000 en wordt opgenomen in de tabel van de GGD.

12. p.175 Waarom is bij Avalex de tabel met eigen vermogen, vreemd vermogen en solvabiliteit niet ingevuld?

De tabel van verbonden partij Avalex wordt aangevuld.

13. p.184 De totalen in de tabel zijn niet ingevuld. Kan dat worden aangevuld in de versie van de jaarrekening die in juli door de raad moet worden vastgesteld?

De totalen in de tabel worden toegevoegd.

14. p.184 Er staat “Financiële risico’s zijn niet voorzien”. Stel dat er na de nulmeting in 2021 veel meer installaties vervangen blijken te moeten worden dan voorzien, is dat geen financieel risico dan? Of is dat zeer onwaarschijnlijk?

Nee dit is geen financieel risico. Het gezamenlijk gemalenbeheer (NAD gemeenschappelijke regeling) onderhoud de gemalen. Indien gemalen vervangen moeten worden zijn de investeringen daarvoor opgenomen in het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). Dit wordt door de eigen organisatie uitgevoerd. Het financiële risico is onwaarschijnlijk.

15. p.225 e.v. De SiSa overzichten zijn verkeerd doorgekomen en vallen deels van de pagina af. Kan dit worden verbeterd in de versie van de jaarrekening die in juli door de raad moet worden vastgesteld?

De Sisa overzichten worden verkleind, zodat er geen informatie (deels) van de pagina af valt in het boekwerk.

16. p.232 Klopt het dat de tekst achter ‘Is er reden voor extra aandacht?’ bij Archief- en informatiebeheer nog geactualiseerd moet worden naar 2020. Zo ja, kan dit worden gedaan in de versie van de jaarrekening die in juli door de raad moet worden vastgesteld?

Ja, dat klopt. De tekst wordt aangepast.

17. p.232 Bij ‘huisvesting verblijfsgerechtigden’ dient “Achterstand per 1 juli van het verantwoordingsjaar” vervangen te worden door “Voorsprong per 1 juli van het verantwoordingsjaar”. Kan dit worden verbeterd in de versie van de jaarrekening die in juli door de raad moet worden vastgesteld?

Ja, dat klopt. De tekst wordt aangepast. Eveneens wordt ‘voorsprong per 31 december’ veranderd in ‘achterstand per 31 december’.


Interessant voor jou

Beeldvormende vragen Weidevogelkerngebied Zuidpolder van Delfgauw

Lees verder

Schriftelijke vragen Verspillingsvrije week

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken personen

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!

Annemieke Hulsbergen

Nootdorper Annemieke Hulsbergen is raadslid van buiten de raad en zet zich in voor dierenwelzijn, een groene gemeente en duurzame energie.