Schriftelijke vragen onderschatte risico’s winning aardwarmte

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

 

Aan                 :    College van B & W van de gemeente Pijnacker-Nootdorp

Datum             :    14 juli 2017

Onderwerp     :    onderschatte risico’s winning aardwarmte

 

Toelichting

De fractie van de Partij voor de Dieren heeft al bij eerdere gemeentelijke besluitvorming over aardwarmte aangegeven dat de risico’s van de winning van aardwarmte (ook voor de langere termijn) nog onvoldoende bekend zijn en dat de fractie een voorbehoud maakt ten aanzien van deze onzekerheden. Uit recente berichtgeving blijkt dat het Staatstoezicht op de Mijnen heeft aangegeven dat de veiligheidsrisico's bij de winning van aardwarmte worden onderschat. Ook worden wet- en regelgeving niet goed genoeg nageleefd. Het Staatstoezicht trekt die conclusie in een rapport over de winning van aardwarmte in Nederland. Daarin staat dat de relatief nieuwe sector moeite heeft om de nodige expertise en ervaring bij elkaar te krijgen, met alle risico's van dien.

Zo zijn incidenten met aardwarmte-installaties mogelijk te wijten aan slechte materialen of onvoldoende deskundig personeel. Als voorbeeld worden de stalen buizen genoemd die bij twee projecten zijn gebruikt. Die bleken van matige kwaliteit, waardoor de wanddikte door corrosie en erosie "onverwacht snel" was afgenomen. Ook is vorig jaar een project tijdelijk stilgelegd omdat de toezichthouder geen vertrouwen had in de samenwerking van de betrokken adviseurs en aannemers.

Het Staatstoezicht adviseert het ministerie van Economische Zaken om strengere eisen op te stellen voor de sector. Dat kan door te leren van de olie- en gaswinningssector. Daar spelen dezelfde risico's.

Ook beklaagt de inspecteur dat in de beginjaren van de geothermie vergunningen zijn afgegeven voor experimenten in gebieden waar dat volgens de inspecteur niet wenselijk is. Zo kan in gebieden waar een verhoogd risico is op aardbevingen, zoals Groningen, een "aansprakelijkheidsdilemma" ontstaan.

Dit vormt de aanleiding voor het stellen van de volgende vragen:

1) Kent u het bericht ‘risico’s bij winning aardwarmte onderschat’[1]?
2) In Pijnacker wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van aardwarmte als energievoorziening. Kunt u een overzicht geven van de plekken waar in Pijnacker aardwarmte wordt toegepast en nog toegepast gaat worden?
3) De winning van aardwarmte is onderdeel van het energietransitiebeleid waar de gemeente op inzet (energieneutraal in 2050). Welke gevolgen heeft het bericht van het Staatstoezicht op de Mijnen voor het bestaande gemeentelijke beleid?
4) Hoe schat u de gevaren in van de winning van aardwarmte en de risico’s op aardbevingen in onze gemeente?
5) Welke gevaren zijn er met betrekking tot de veiligheid van de kwaliteit van ons drinkwater?
6) Is naar de bovenstaande gevaren (vraag 4 en 5) al eerder onderzoek naar gedaan en zo ja, wat zijn hiervan de uitkomsten? Zo nee, waarom niet?
7) Bent u met onze fractie van mening dat nader onderzoek naar de winning van aardwarmte en strengere controles op de uitvoering van de winning van aardwarmte nodig is?
8) Bent u bereid om bij het Rijk aan te dringen op strengere eisen en strikter toezicht en handhaving bij de uitvoering? Zo nee, waarom niet?

A.H.K. van Viegen

Fractievoorzitter Partij voor de Dieren

Gemeenteraad Pijnacker-Nootdorp

[1] http://nos.nl/artikel/2182978-risico-s-bij-winning-aardwarmte-onderschat-waarschuwt-staatstoezicht.html