Slechte kwaliteit ruiterpaden Groenzoom

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

 

Aan                 :    College van B & W van de gemeente Pijnacker-Nootdorp

Datum             :    3 augustus 2017

Onderwerp     :    slechte kwaliteit ruiterpaden Groenzoom

 

Toelichting

Het recreatiegebied De Groenzoom wordt beheerd door de gemeenten Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland. De fractie van de Partij voor de Dieren heeft meldingen gekregen over de slechte staat en slecht onderhoud van de ruiterpaden in de Groenzoom. Zo is bijvoorbeeld de bodem voor veel paarden te zwaar en zijn de ruiterpaden te smal en te ongelijk, waardoor ruiters op het fietspad gaan rijden. Dit lijkt ons een onwenselijke situatie. Er zijn klachten ingediend bij de uitvoerende organisatie, maar die verwijst volgens de melders naar de gemeente.

Dit vormt de aanleiding voor het stellen van de volgende vragen:

1) Welke afspraken zijn er gemaakt met de uitvoeringsorganisatie van de Groenzoom over het beheer en onderhoud van de ruiterpaden?
2) Bent u bereid om de kwaliteit en het onderhoud van de ruiterpaden te verbeteren in overleg met ruiterclubs e.d.? Zo nee, waarom niet?
3) Op welke wijze worden ruiters geïnformeerd over de routes van de ruiterpaden in de Groenzoom en waar zij bijvoorbeeld kunnen parkeren met een trailer? Indien dit onvoldoende is, bent u bereid om de informatievoorziening te verbeteren? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?
4) Zijn er mogelijkheden voor ruiters om veilig van de ruiterpaden in de Groenzoom naar de ruiterpaden in het  Balijbos te gaan? Zo nee, bent u bereid om te bekijken hoe dit kan worden verbeterd?
5) Voor zover ons bekend is, zijn er geen waarschuwingsborden op wegen geplaatst waar een oversteek is van het ruiterpad over de weg. Bent u bereid om (eventueel in overleg met de gemeente Lansingerland) maatregelen te treffen om de verkeersveiligheid aldaar te verhogen? Zo nee, waarom niet?

Carla van Viegen

Fractievoorzitter Partij voor de Dieren

Gemeenteraad Pijnacker-Nootdorp