schriftelijke vragen onderzoek dode vissen Nootdorp

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

 

Aan                 :    College van B & W van de gemeente Pijnacker-Nootdorp

Datum             :    10 juli 2017

Onderwerp     :    onderzoek dode vissen in Nootdorp

 

Vragen

1) Kent u het bericht ‘Massale vissterfte in Nootdorp?[1]
2) Wat zijn de uitkomsten van de controles en onderzoeken, die zijn uitgevoerd door de gemeente (riooloverstort) en het Waterschap Delfland?
3) Welke maatregelen worden door de gemeente en het Waterschap Delfland getroffen ingeval er sprake is van botulisme? Wordt het water bijvoorbeeld ook doorgespoeld?
4) Zijn er na de eerste meldingen in juni jl. later nog dode vissen aangetroffen? Zo ja, zijn deze onderzocht? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat was de uitkomst van dit onderzoek?
5) Wordt er in het algemeen onderzoek gedaan naar dode dieren indien er sprake is van een hoge mate van sterfte?
Wat wordt er door de gemeente gedaan of kan worden gedaan om vervuiling door riooloverstort te voorkomen?

A.H.K. van Viegen

Fractievoorzitter Partij voor de Dieren

Gemeenteraad Pijnacker-Nootdorp

[1] http://www.telstar-online.nl/nieuws/actueel/85102/massale-vissterfte-in-nootdorp?redir