Schrif­te­lijke vragen wonin­g­iso­latie en bescherming vleer­muizen, huis­mussen en gier­zwa­luwen


Indiendatum: 7 feb. 2023

Toelichting

Steeds meer inwoners laten hun woning isoleren, zeker met de stijgende energieprijzen, en dat is goed nieuws. Echter de Wet natuurbescherming (Wnb) verplicht woningeigenaren om dieren, die in de spouw of onder het dak leven, te beschermen. Daarbij is onderzoek nodig om te achterhalen welke soorten aanwezig zijn en welke maatregelen nodig zijn voor bescherming.[1] [2] Onze partij krijgt signalen dat niet iedereen hiervan op de hoogte is dan wel zich hieraan houdt.

Het is belangrijk dat woningisolatie niet ten koste gaat van dieren. Vleermuizen en vogels die in de spouwmuren nestelen moeten de kans krijgen om weg te vliegen voor de muren gevuld worden met isolatiemateriaal en hebben vervangende huisvestingsmogelijkheden en (kraam)verblijven nodig. Hier komt bij dat holenbewoners vaak dieren zijn die al onder druk staan, zoals de zeldzame meervleermuis en andere vleermuizen, gierzwaluwen en de huismussen.[3] Het is daarom ook in het belang van de biodiversiteit om deze dieren te beschermen.

Naar aanleiding van deze toelichting legt de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan u voor.

Vragen

  1. Bent u zich bewust van dit toenemende probleem op het gebied van dierenwelzijn? Zo ja, welke maatregelen treft u om dierenleed tijdens woningisolatie te voorkomen? Zo nee, bent u bereid om maatregelen te treffen en zo ja welke?
  2. Heeft u inzichtelijk wat de aantallen vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen in Pijnacker-Nootdorp zijn, in een vergelijking tussen verleden en heden? Indien ja, hoe verhoudt de populatieontwikkeling hier zich tot landelijke ontwikkelingen?
  3. Wanneer is het isoleren van een spouwmuur, die zich achter de gevel en dus inpandig bevindt, vergunningplichtig? Zijn er andere vormen van isolatie die vergunningplichtig zijn? Zo ja, welke en is het mogelijk in de vergunning een voorwaarde op te nemen die de dieren in het te isoleren object bescherming bieden?
  4. Is het college bereid om voorwaarden op te nemen bij subsidieverlening voor woningisolatie teneinde de dieren in het te isoleren object bescherming te bieden? Zo nee, waarom niet?
  5. Is het college bereid om actief informatie te verschaffen aan particuliere woningeigenaren over de gevolgen voor vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen bij woningisolatie? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?
  6. Is het college bereid om maatregelen te treffen tot het meer natuurinclusief inrichten van bruggen of viaducten, waardoor (meer)vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen meer nestelgelegenheid krijgen, dan wel andere geschikte voorzieningen, die hiertoe leiden om zo het wegvallen van schuilmogelijkheden door woningisolatie te compenseren? Zo nee, waarom niet?
  7. Welke andere maatregelen is het college bereid te gaan nemen om het leefgebied van vleermuizen, huismussen, en gierzwaluwen te verbeteren?

Carla van Viegen
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Gemeenteraad Pijnacker-Nootdorp

[1] https://www.zoogdiervereniging.nl/wnb/sloop-bouw-en-renovatie
[2] https://www.vogelbescherming.nl/bescherming/wat-wij-doen/in-de-stad/bewoners/brochure-verbouwplannen-[3] https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5229006/vleermuizen-ernstig-bedreigd-door-isolatie-spouwmuren

Interessant voor jou

Beeldvormende vragen Ontwerpbestemmingsplan ruimte voor ruimte

Lees verder

Schriftelijke vragen milieuvervuiling door riooloverstort

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!