Beeld­vor­mende vragen Ontwerp­be­stem­mingsplan ruimte voor ruimte


Indiendatum: 4 jan. 2023

Op 4 januari 2023 heeft de Partij voor de Dieren beeldvormende vragen gesteld over het ontwerpbestemmingsplan ruimte voor ruimte en de regeling ruimte voor ruimte zelf. Hieronder treft u de antwoorden op de gestelde vragen aan.

1. De gemeente heeft in het verleden diverse glasopstanden gekocht en gesloopt. Op basis hiervan beschikken we nog over zogenoemde ruimte voor ruimterechten waarmee de bouw van enkele compensatiewoningen mogelijk is. Voorgesteld wordt een aantal van deze deelrechten te verkopen aan de initiatiefnemers, zodat zij voldoende aan de sloopeis (5.000 m² glas en/of 1.000 m² gebouw). Kunnen de ruimterechten nader worden uitgelegd?

Antwoord De gemeente heeft in het verleden glasopstanden gekocht op bijvoorbeeld Oude Leedeweg 34, Oude Leedeweg 69, Oude Leedeweg 133 en Zuideindseweg 124. Een deel van de rechten is al gerealiseerd en een deel nog niet. De resterende rechten worden nu in delen verkocht zodat de deelnemers aan de regeling ontbrekende deelrechten kunnen verwerven en op deze manier alsnog mee kunnen doen.

2. Er wordt circa 5,7 ha. aan glasopstanden en 7.000 m² (bedrijfs)gebouwen gesloopt. Hiermee verdwijnen zeven glastuinbouwbedrijven uit het buitengebied. De compensatiewoningen worden bijna allemaal op de eigen grond teruggeplaatst. Uitzondering is een woning die op een gemeentelijke kavel in de Oude Leede wordt teruggebouwd. Waar is de gemeentelijke kavel? Kan dit op een kaartje worden aangegeven? En waarom daar en kan het niet op het eigen terrein?

Antwoord De locatie van de gemeentelijke kavel is hierboven weergegeven. Het betreft een perceel dat door de inzet van gemeentelijke rechten reeds een woonbestemming had gekregen om een compensatiewoning te realiseren. Als antwoord op de vraag waarom niet alle woningen op het eigen perceel worden gerealiseerd geven we het volgende mee. Overeenkomstig het ontwikkelprincipe Onderlint uit de gebiedsvisie Lint Oude Leede (2006), wordt een deel van het perceel open gehouden en kan een deel worden bebouwd. De compensatiewoningen moeten, aansluitend op de gebiedsvisie, achter de bestaande (bedrijfs)woning worden geplaatst. Het realiseren van vijf compensatiewoningen is technisch mogelijk, maar betekent dat de compensatiewoningen dicht tegen elkaar en de watergang komen te staan. Door vier woningen te realiseren blijft hier meer ruimte vrij. Daarbij komt dat de deelnemer aan de regeling van oordeel is dat er op zijn perceel (Onderweg 5) onvoldoende ruimte is om alle compensatiewoningen te realiseren. Dit was voor de deelnemer een harde voorwaarde voor medewerking aan een ruimte voor ruimteregeling. Het realiseren van vier woningen achter de bestaande (bedrijfs)woning is in overeenstemming met de gebiedsvisie Lint Oude Leede. De open ruimte die ontstaat draagt bij aan de ruimtelijke kwaliteitsverbetering, evenals de positionering van de compensatiewoningen.

3. Bij het inpassen van compensatiewoningen wordt rekening gehouden met bedrijven die willen blijven ondernemen in het gebied. Zij moeten dat kunnen blijven doen, zonder belemmerd te worden in hun bedrijfsvoering. Om de ruimtelijke kwaliteit te borgen is het proces ten opzichte van vorige rondes op een aantal punten aangepast. De ruimtelijke kwaliteit is juridisch beter opgenomen in zowel de overeenkomsten (door middel van de verkavelingsstudies) als ook in het (ontwerp) bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan. Op welke wijze is de ruimtelijke kwaliteit juridisch beter geborgd?

Antwoord Voor iedere locatie is een verkavelingsstudie gemaakt. Deze verkavelingsstudie is privaatrechtelijk geborgd via de ruimte-voor-ruimte overeenkomst. De verkavelingsstudie is een bijlage bij deze overeenkomst en de eigenaar is verplicht de verkavelingsstudie door te leggen aan de koper van een kavel. Zo weet de koper vanaf het begin wat de mogelijkheden zijn op het perceel en welke kwaliteiten daarbij horen. Daarnaast is zijn de uitgangspunten van de verkavelingsstudie publiekrechtelijk vastgelegd via het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan. Bijvoorbeeld door de voorgevelrooilijn, de plaatsing van het bouwvlak, de eisen aan goot- en bouwhoogte, het aanlegvergunningenstelsel en het beeldkwaliteitsplan dat aan de regels is gekoppeld.

4. De nieuwe doorzichten, het terugbrengen van het oorspronkelijke landschap, een afname van vrachtwagens en de mogelijkheid om een recreatief fietspad te realiseren als alternatief voor de smalle en drukke Oude Leedeweg zijn voorbeelden waarmee de kwaliteit van het gebied wordt versterkt. Kan op een kaartje worden aangegeven waar het fietspad komt te liggen?

Antwoord Hierboven treft u een indicatief kaartje aan van het toekomstig recreatief fietspad. Op de verbeelding van het ontwerpbestemmingsplan dat ter besluitvorming voorligt, herkent u het aan de bestemming Verkeer die aan de gronden is gegeven.

5. Zijn er bij de Ruimte voor ruimte regeling ook plannen voor koppeling van de Groene Hof en Keulseweg 47?

Antwoord Nee, hiervoor zijn geen plannen.

6. Bij het opstellen van een bestemmingsplan dient de gemeente conform de Wet ruimtelijke ordening (Wro) haar publiekrechtelijke kosten te verhalen, indien dit plan voorziet in nieuwbouw. De gemeente dient haar kosten te verhalen door het vaststellen van een exploitatieplan, tenzij het verhaal van de kosten voor de grondexploitatie ‘anderszins worden verzekerd’. Het voorliggende bestemmingsplan voorziet in nieuwe ontwikkelingen. Door het sluiten van de overeenkomsten zijn de kosten echter al op andere wijze verzekerd. Op welke wijze zijn deze verzekerd?

Antwoord In de Ruimte voor Ruimte-overeenkomsten zijn afspraken gemaakt over de te verhalen kosten die de gemeente heeft gemaakt.

7. Voor de zeven locaties zijn verkavelingsstudies met beeldkwaliteitseisen opgesteld om richting te kunnen geven aan de verdere uitwerking van de plannen. De verkavelingsstudies sluiten aan op de gebiedsvisies voor Oude Leede en Katwijkerbuurt, die eerder door de gemeenteraad zijn vastgesteld. De verkavelingsstudies, zijn in deze ronde ruimte voor ruimte zowel publiekrechtelijk als privaatrechtelijk geborgd, zodat een toekomstige koper van een kavel goed op de hoogte is van wat de randvoorwaarden zijn. Wat zijn dan de randvoorwaarden (zijn dat alleen de regels, die in de bijlage staan vermeld)?

Antwoord Zie hiervoor ook de beantwoording onder vraag 3. De toekomstige koper krijgt de randvoorwaarden zowel via het privaatrechtelijk als het publiekrechtelijk spoor. Privaatrechtelijk bij de aankoop van de kavel omdat de verkoper verplicht is om de verkavelingsstudie met de eisen/randvoorwaarden te overhandigen aan de koper. Publiekrechtelijk via het bestemmingsplan (regels en verbeelding) en de beeldkwaliteitsparagraaf.

8. Door de sloop van kassen en andere opstallen is er sprake van een vermindering van het verhard oppervlak in het buitengebied. Er is daarmee meer ruimte voor infiltratie van regenwater. Is dat de enige duurzaamheidswinst, die behaald wordt?

Antwoord Nee, het beëindigen van de bedrijven en het slopen van de opstallen (kassen, gebouwen, andere bouwwerken en verhardingen) heeft ook op andere punten voordelen vanuit het oogpunt van duurzaamheid:
- Het aantal transportbewegingen neemt af, evenals het aantal grote vrachtwagens;
- Het risico op watervervuiling door het gebruik van bestrijdingsmiddelen neemt af;
- Het wordt donkerder in het gebied door het verwijderen van de kassen;
- Door het definitief verdwijnen van bedrijvigheid vindt minder uitstoot plaats van stikstof en CO2.
Er is meer ruimte voor flora en fauna en kansen voor biodiversiteit.

9. Voor elk van de locaties is veelvuldig gesproken met de initiatiefnemer over de mogelijkheden en de randvoorwaarden voor de boogde ontwikkeling. De initiatiefnemers hebben het participatietraject zelf vormgegeven. Hierdoor zijn de direct omwonenden van elke ontwikkeling geïnformeerd. Op welke wijze is dit vorm gegeven? En wat wordt verstaan onder ‘direct omwonenden’?

Antwoord In het raadsvoorstel is aangegeven dat de initiatiefnemers de omwonenden informeren over de voorgenomen ontwikkeling. De vormgeving daarvan is aan de initiatiefnemers. Iedereen doet dat anders. Zo heeft één van de initiatiefnemers in november 2022 al een avond georganiseerd voor omwonenden. Daar was de projectleider van de gemeente bij aanwezig. Voor zover ons bekend zijn alle direct omwonenden van de ontwikkelingen door de initiatiefnemers geïnformeerd. Uiteraard zal in het kader van het ontwerpbestemmingsplan door de gemeente op de gebruikelijke wijze worden gecommuniceerd over de voorgenomen ontwikkelingen.

10. Welke eisen stelt de provincie aan de ruimtelijke kwaliteit bij het voorliggende voorstel en wordt hieraan voldaan?

Antwoord De provincie heeft in de provinciale omgevingsverordening een paragraaf over ruimtelijke kwaliteit opgenomen. Voor de voorliggende ontwikkelingen zijn aspecten als, passend binnen de bestaande gebiedsidentiteit en rekening houdend met de relevante richtpunten voor ruimtelijke kwaliteit zoals vermeld op de bij de verordening horende kaart, van belang. Bij het opstellen van de verkavelingsstudies zijn deze richtpunten dan ook meegenomen. Daarnaast hebben we ambtelijk overleg gehad met de provincie. Tijdens dit overleg is aangegeven dat tegen de voorliggende ontwikkelingen geen bezwaar bestaat.

11. Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing. Wat houdt dit precies in?

Antwoord Dit is de zogenaamde antidubbeltel-bepaling die in de meeste bestemmingsplannen voor het buitengebied is opgenomen. Deze is bijvoorbeeld belangrijk bij de beoordeling van een bedrijfswoning. Wanneer bij gronden al eens een bedrijfswoning is gebouwd, dan mogen deze gronden niet nogmaals worden meegeteld. Daarmee wordt voorkomen dat er steeds nieuwe bedrijfswoningen worden gerealiseerd bij dezelfde gronden

12. We begrijpen niet waarom er een toelichting is op de parkeernormen. Het gaat toch om de bouw van slechts een paar compensatiewoningen? Waarom is dat?

Antwoord In elk bestemmingsplan wordt een toelichting gegeven over hoe we in het bestemmingsplan omgaan met het parkeren en de parkeernorm. Dit ongeacht het aantal woningen.

13. Op welke wijze is geborgd dat de grond die vrijkomt in de RvR regeling en dus groen wordt, ook in de toekomst groen blijft en niet alsnog weer bebouwd gaat worden (zoals eerder bij de Keulseweg is gebeurd met de RvR regeling en caravanstalling)?

Antwoord De gronden krijgen een bestemming Agrarisch-Weide waar geen bebouwing op mogelijk is.

Indiendatum: 4 jan. 2023
Antwoorddatum: 11 jan. 2023

De antwoorden staan bij de vragen.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen herinrichting wijk Koningshof Pijnacker

Lees verder

Schriftelijke vragen woningisolatie en bescherming vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!