Tech­nische vragen actie-agenda econo­mische visie


Indiendatum: apr. 2020

Toelichting

Ter uitvoering van de in december 2019 door de raad vastgestelde economische visie heeft het college een actie agenda opgesteld (1). De fractie van de Partij voor de Dieren is een voorstander van de uitgangspunten van de nieuwe economische visie vanwege de nadruk op duurzaamheid en circulariteit en het streven naar kwaliteit boven kwantiteit. Echter zowel de aanbiedingsnota als de actie agenda hebben bij onze fractie tot een aantal vragen geleid.

Vragen:

1) In de aanbiedingsnota vermeldt u onder de paragraaf financiën: ‘Het college heeft besloten de benodigde extra financiële middelen voor de uitvoering in 2020 beschikbaar te stellen uit de stelpost uitvoeringsagenda 2018-2023.’ In de in december 2019 door de raad vastgestelde economisch visie staat ‘Op basis van de actieagenda worden gewenste budgetten in beeld gebracht. Extra benodigde middelen worden afgewogen bij de kadernota.’ Bent u van mening dat het budgetrecht van de raad hier niet (meer) van toepassing is? Indien het budgetrecht volgens u niet van toepassing is, kunt u dit toelichten? Indien het budgetrecht wel van toepassing is, waarom hebt u dit dan toch besloten?

2) De acties lijken hoofdzakelijk op de (middel)lange termijn verbetering van de lokale economie gericht te zijn. Brengen naar uw mening (enkele van) de voorgestelde acties directe verlichting voor de lokale economie, oftewel helpen ze om lokale ondernemers door deze coronacrisis heen te komen? Zo ja welke en hoe?

3) Indien het antwoord op vraag 2 ja is: Waarom zijn de landelijke economische maatregelen die worden genomen naar aanleiding van de coronacrisis onvoldoende?

4) Er bestaan verschillende definities en ideeën in de wereld over wat een circulaire economie is. Wat verstaat u in de actie agenda onder een circulaire economie?

5) Een van de beschreven acties is “Verkenning digitalisering 5G”. Bent u zich bewust van het feit dat er veel maatschappelijke weerstand is tegen het 5G netwerk, o.a. vanwege onduidelijkheid over mogelijke gezondheidsschade voor mens en dier en aantasting van privacy. Houdt u rekening met deze maatschappelijke weerstand binnen uw verkenning? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?

1 https://pijnackernootdorp.notu…

Annemieke Hulsbergen

Raadslid Partij voor de Dieren
Pijnacker-Nootdorp

Indiendatum: apr. 2020
Antwoorddatum: 30 apr. 2020

Klik hier voor de antwoorden

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Technische vragen Grondstorting Oude Polder

Lees verder

Technische vragen Beheerplan Baggeren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Annemieke Hulsbergen

Nootdorper Annemieke Hulsbergen is raadslid van buiten de raad en zet zich in voor dierenwelzijn, een groene gemeente en duurzame energie.