Tech­nische vragen Beheerplan Baggeren


Indiendatum: apr. 2020

Technische vragen Beheerplan Baggeren

1) Er staat dat bewoners van Pijnacker-Nootdorp één aanspreekpunt voor informatie over baggeren hebben. Wie is dat aanspreekpunt en hoe wordt dit aanspreekpunt aan bewoners gecommuniceerd?

2) Baggeren gebeurt in principe van 1 september tot 1 april. Wanneer wordt daar vanaf geweken?

3) In welke periode wordt het maaien gelijk met de baggerwerkzaamheden uitgevoerd? En hoe vindt de onderlinge afstemming van die werkzaamheden plaats, opdat de verstoring van de natuur niet van twee kanten (bodem en kade) tegelijk plaatsvindt of elkaar te snel opvolgt in de tijd?

4) De broedperiode is van maart t/m juni. Ook in april/mei wordt er geregeld gebaggerd met alle nadelige gevolgen voor het welzijn van veel waterdieren en hun jongen. We hebben meldingen en klachten van inwoners gekregen over waterdieren die door de baggerwerkzaamheden verminkt, gedood of ernstig verstoord worden. Kan het baggeren voortaan geheel plaatsvinden buiten de broedperiode en de periode dat watervogels jongen hebben? Zo nee, waarom niet?

5) Ook de schouw voorafgaande aan de bagger- en maaiwerkzaamheden van en naast watergangen worden niet altijd even zorgvuldig uitgevoerd. Regelmatig worden nesten en broedende vogels verstoord. Welke extra maatregelen kunnen worden getroffen om het verminken en doden van waterdieren en het verstoren van dieren tijdens de broedperiode te voorkomen? Hoe wordt geborgd dat de schouw wordt uitgevoerd door iemand die daar de juiste competenties/kwalificaties voor heeft?

6) Het is ons niet duidelijk wie eindverantwoordelijk is voor de baggerwerkzaamheden: de gemeente, die verantwoordelijk is voor de baggerwerkzaamheden in onze gemeente of het Waterschap Delfland, die de werkzaamheden voor de gemeente uitvoert. Of de uitvoerder die het Waterschap Delfland hiervoor inhuurt? M.a.w. wie kan worden aangesproken als het fout gaat?

7) A) Wie controleert of aan de gestelde voorwaarden voor de uitvoering van de

baggerwerkzaamheden wordt voldaan?

B) Hoe vaak is er in de afgelopen vier jaar een controle uitgevoerd?

C) Wat was daarvan de uitkomst?

D) Welke maatregelen kan de gemeente treffen om de uitvoering van de werkzaamheden ook daadwerkelijk volgens de afgesproken regels te laten verlopen?

E) Hoe vaak zijn werkzaamheden in de afgelopen vier jaar stilgelegd, omdat niet werd voldaan aan de gestelde voorwaarden?

8) Is alle bagger in onze gemeente onderzocht op PFAS en zo ja, kunt u aangeven waar er PFAS in onze gemeente is aangetroffen?

9) Wat zijn de nadelige gevolgen van het dumpen van bagger langs de slootkanten voor het milieu en welke gevolgen heeft de baggerstort voor de bodemkwaliteit?

10) Waar wordt de vervuilde bagger uit onze gemeente naar afgevoerd ter vernietiging en hoe en door wie wordt geborgd dat dit volgens de geldende regels gebeurt?

Indiendatum: apr. 2020
Antwoorddatum: 7 apr. 2020

Kijk hier voor de antwoorden en klik hier voor vervolgvragen en antwoorden.

Interessant voor jou

Technische vragen actie-agenda economische visie

Lees verder

Schriftelijke vragen Vluchtelingenkinderen uit Griekenland

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!