Tech­nische vragen IKC Huis­ves­tingsplan Pijnacker


Indiendatum: mei 2020

1. Klopt het dat het netto financieel effect van dit besluit 7,5 miljoen euro aan extra investeringskosten is?

2. In hoeverre is de gemeente wettelijk verplicht voor uitbreiding van huisvesting te zorgen ingeval er veel kinderen van buiten de gemeente naar school gaan in onze gemeente (zoals bijvoorbeeld de Casaschool die een regionale functie heeft)?

3. Begrijp ik goed dat als onderdeel van het voorgestelde participatietraject, er wel een voorontwerpbestemmingsplan gedurende 6 weken ter inzage wordt gelegd, waarop inwoners kunnen reageren richting de raad, maar dat dit voorontwerp vervolgens niet wordt vastgesteld en de mensen ook geen antwoord krijgen op hun zienswijze?

4. Participatie is lastig in deze tijd. Kunt u toelichten hoe u dit traject gaat aanpakken en wat hierbij het tijdspad is?

5. Uit het verkeerskundig onderzoek Groen van Pinksterenlaan volgt dat er 80 parkeerplaatsen nodig zijn. Kunt u al een idee geven waar die komen? Gaat dit ten koste van groen? En zo ja, waar en hoeveel?

6. Uit het verkeerskundig onderzoek Groen van Pinksterenlaan volgt dat het op termijn erg druk wordt op de Meidoornlaan. Heeft dit een negatief effect op de verkeersveiligheid? Zo ja, hoe gaat u dit oplossen? Zo nee, waarom niet?

7. Uit het verkeerskundig onderzoek Groen van Pinksterenlaan blijkt dat het aantal verkeersbewegingen in de wijk zal verdubbelen. Heeft dit een negatief effect op de verkeersveiligheid? Zo ja, hoe gaat u dit oplossen? Zo nee, waarom niet?

Deze vragen mogen donderdag a.s. tijdens de vergadering mondeling beantwoord worden, maar als de wethouder de voorkeur geeft aan schriftelijke beantwoording vinden we dat ook goed.

Indiendatum: mei 2020
Antwoorddatum: 13 mei 2020

Vraag 1: Klopt het dat het netto financieel effect van dit besluit 7,5 miljoen euro aan extra investeringskosten is?

Antwoord: De investering voor nieuwbouw aan de Groen van Prinstererlaan wordt geraamd op € 11,1 mln. Daarnaast wordt investeringsbudget beschikbaar gesteld voor de herstructurering van de kavel (€ 1,1 mln.) en voor interne kosten en procesbegeleiding (€ 0,3 mln.). De totale investering bedraagt daarmee € 12,5 mln. Wanneer uw raad instemt met het voorliggende voorstel komt een aantal geplande uitbreidingen op bestaande locaties te vervallen, deze zijn begroot op € 5,0 miljoen. Per saldo zal er dus inderdaad € 7,5 miljoen extra geïnvesteerd worden.

Vraag 2: In hoeverre is de gemeente wettelijk verplicht voor uitbreiding van huisvesting te zorgen ingeval er veel kinderen van buiten de gemeente naar school gaan in onze gemeente (zoals bijvoorbeeld de Casaschool die een regionale functie heeft)?

Antwoord: Gemeenten zijn wettelijk verplicht huisvesting te verzorgen voor scholen gehuisvest op hun grondgebied (artikel 91, eerste lid, Wet op primair onderwijs). Het is daarbij niet relevant waar de leerlingen wonen.

Vraag 3: Begrijp ik goed dat als onderdeel van het voorgestelde participatietraject, er wel een voorontwerpbestemmingsplan gedurende 6 weken ter inzage wordt gelegd, waarop inwoners kunnen reageren richting de raad, maar dat dit voorontwerp vervolgens niet wordt vastgesteld en de mensen ook geen antwoord krijgen op hun zienswijze?

Antwoord: Voorgesteld wordt in afwijking van de Nota ruimtelijke ordeningsbeleid de gewenste inspraak niet via een voorontwerpbestemmingsplan vorm te geven, maar deze tijd te gebruiken voor een participatietraject waarbij naast de direct betrokkenen (scholen) ook de omgeving kan meedenken over de inrichting en bebouwing van het gebied. Resultaat van dit traject is een ontwerp dat als basis dient voor het ontwerpbestemmingsplan dat door de raad wordt vastgesteld en vrijgegeven voor zienswijzen. Dit ontwerpbestemmingsplan wordt zes weken ter inzage gelegd. Iedereen kan gedurende deze termijn zijn/haar zienswijze kenbaar maken aan de raad. Bij de vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan door de raad worden deze zienswijzen betrokken (en beantwoord).

Vraag 4: Participatie is lastig in deze tijd. Kunt u toelichten hoe u dit traject gaat aanpakken en wat hierbij het tijdspad is?

Antwoord: Normaal gesproken maken wij bij het informeren en betrekken van omwonenden en andere belanghebbenden veelal gebruik van inloopavonden. De maatregelen rondom corona maken dat we het informeren en betrekken op een andere manier vorm moeten geven. Hierbij houden we sterk rekening met de leeftijdssamenstelling van de wijk Pijnacker Noord. Gezien de hogere gemiddelde leeftijd van deze wijk, is digitaal niet altijd de beste optie. Ons uitgangspunt is dat we de participatie laagdrempelig en dicht bij de inwoners, zowel fysiek (binnen de maatregelen van het kabinet) als digitaal, vormgeven. Het tijdpad dat we daarbij voor ogen hebben staat nog niet vast. Onze inzet is om in juni/juli het overleg met omwonenden en betrokken partijen te starten.

Vraag 5: Uit het verkeerskundig onderzoek Groen van Prinstererlaan volgt dat er 80 parkeerplaatsen nodig zijn. Kunt u al een idee geven waar die komen? Gaat dit ten koste van groen? En zo ja, waar en hoeveel?

Antwoord: Het uitgangspunt is dat het parkeren op de kavel wordt opgelost. De uitwerking hiervan moet nog plaatsvinden.

Vraag 6: Uit het verkeerskundig onderzoek Groen van Prinstererlaan volgt dat het op termijn erg druk wordt op de Meidoornlaan. Heeft dit een negatief effect op de verkeersveiligheid? Zo ja, hoe gaat u dit oplossen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: In de ochtendspits zullen de intensiteiten van motorvoertuigen op de Meidoornlaan groeien. Afslaande fietsers vanaf de Meidoornlaan naar de Groen van Prinstererlaan kunnen hierdoor hinder ondervinden van rechtdoor rijdende auto’s op de Meidoornlaan. Bij de verdere uitwerking van de plannen, is verkeersveiligheid in en om de scholen een belangrijk aandachtspunt. Het veilig kunnen afslaan van fietsers naar de Groen van Prinstererlaan is onderdeel van deze uitwerking.

Vraag 7: Uit het verkeerskundig onderzoek Groen van Prinstererlaan blijkt dat het aantal verkeersbewegingen in de wijk zal verdubbelen. Heeft dit een negatief effect op de verkeersveiligheid? Zo ja, hoe gaat u dit oplossen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: We herkennen het beeld van verdubbeling niet uit het rapport. De verkeersgroei op de Meidoornlaan wordt veroorzaakt door de verhuizing van de Casaschool, kinderdagverblijf Casa en de sportzaal, wanneer deze worden ontsloten via de Meidoornlaan. De verkeersintensiteit zal in scenario 2, verkeersmodel 2030 uitkomen op ongeveer 4.100 motorvoertuigen. Dit is een toename van 28%.

Uit het onderzoek blijkt dat de toename aan verkeersbewegingen vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid acceptabel is. Vanuit het onderzoek blijkt dat er op één punt extra aandacht besteed moet worden aan de verkeersveiligheid (zie hiervoor het antwoord op vraag 6).

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Annemieke Hulsbergen

Nootdorper Annemieke Hulsbergen is raadslid van buiten de raad en zet zich in voor dierenwelzijn, een groene gemeente en duurzame energie.