Tech­nische vragen Kadernota 2020


Indiendatum: 2 jul. 2020

Pag.6: Deze kadernota is beleidsarm. Kunt u een overzicht geven van welke financiële beslissingen worden uitgesteld tot de begroting 2021?

Pag.6: Waarom wordt het besluit uitvoeringsplan dierenwelzijn pas verwerkt bij de najaarsnota en niet nu al; is het besluit daarvoor te laat bekend?

Pag.7: Er staat: ‘Goederen en diensten. Op 5 maart maakte het CPG in de maart-prognose bekend dat voor 2021 een inflatie wordt verwacht van 1,6%. Vanwege het dreigend negatieve begrotingssaldo worden de budgetten volgend jaar beperkt geïndexeerd met 0,9%. Vanaf 2022 wordt de CPB-prognose van 1,6% in de meerjarenbegroting overgenomen. Dit lijkt een kunstmatige manier om de begroting positief te houden. Kan dat zomaar? Wat betekent het concreet voor de uitvoering (bijvoorbeeld vacatures niet invullen)?

Pag.14: Wat zijn de oorzaken dat de lasten in 2020 bij ‘programma. 4 groen en
recreatie’ minder hoog zijn geworden (positieve mutatie) en de baten juist hoger (positieve mutaties)?

Pag.18: De gemeente heeft veel geld ontvangen door verkoop van de Enecoaandelen: 85.396 miljoen euro. Bestaat er een kans dat de gemeente op termijn wordt ‘gestraft’ voor goed gedrag door deze gelden onbestemd aan de algemene reserve toe te voegen, zodra er een nieuwe verdeling van het gemeentefonds tot stand komt? Is het mogelijk dat het Rijk bijvoorbeeld ook gaat kijken naar wie het geld het hardst nodig heeft en dat eigen vermogen van gemeentes wordt betrokken bij de verdeling?

Pag.40: Bestaat de uitgevoerde vergroening van de openbare ruimte in Keijzershof enkel uit het bijplaatsen van 30 bomen en wat voorlichting? Is er meer gedaan? Is het juist dat dit werd beoogd met de vergroening openbare ruimte Keijzershof?

Pag.64-66: De voorziening beheer Dobbeplas blijft steeds gelijk tot 2024. Waarom worden daar geen onttrekkingen verwacht?

Pag.66: Hoe kan het gebeuren dat een voorziening negatief wordt (openbaar groen 2024)?

Wat zijn de extra kosten voor de gemeente als er geheel gestopt wordt met klepelen in onze gemeente en alle groen ecologisch beheerd gaat worden?

Indiendatum: 2 jul. 2020
Antwoorddatum: 2 jul. 2020

Pag.6: Deze kadernota is beleidsarm. Kunt u een overzicht geven van welke financiële beslissingen worden uitgesteld tot de begroting 2021?

Gegeven de financiële situatie van de gemeente is in de afgelopen periode terughoudend omgegaan met het aandragen van nieuw beleid met een structureel karakter. Voor de begroting 2021 zijn tot heden de volgende zaken aangemeld:

➢ De vervanging van een WeTra-voorziening op het hoofdveld van SV Nootdorp te wijzigen in kunstgras;

➢ Inzet van € 73.500 uit de stelpost uitvoeringsagenda 2018-2023 ten behoeve van de actieagenda Economische visie;

➢ Verlenging van de Rotterdam-pas vanaf 2021.

Pag.6: Waarom wordt het besluit uitvoeringsplan dierenwelzijn pas verwerkt bij de najaarsnota en niet nu al; is het besluit daarvoor te laat bekend?

Het uitvoeringsplan dierenwelzijn is op 19 mei 2020 door het college behandeld en daarna aan de raad aangeboden. Verwerking hiervan paste niet meer in de planning van de kadernota (deze was al te ver gevorderd). Daarom wordt dit meegenomen in de Najaarsnota 2020.

Pag.7: Er staat: ‘Goederen en diensten. Op 5 maart maakte het CPG in de maart-prognose bekend dat voor 2021 een inflatie wordt verwacht van 1,6%. Vanwege het dreigend negatieve begrotingssaldo worden de budgetten volgend jaar beperkt geïndexeerd met 0,9%. Vanaf 2022 wordt de CPB-prognose van 1,6% in de meerjarenbegroting overgenomen. Dit lijkt een kunstmatige manier om de begroting positief te houden. Kan dat zomaar? Wat betekent het concreet voor de uitvoering (bijvoorbeeld vacatures niet invullen)?

Het CPB presenteert jaarlijks in maart zijn prognose op de verwachte inflatie van het volgend jaar. De laatste jaren was het gebruikelijk dat de gemeente Pijnacker-Nootdorp deze prognose overnam. Het indexeren van budgetten blijft echter een bevoegdheid van de gemeente zelf. Gezien de druk op het begrotingssaldo is besloten een lager percentage toe te passen. Voor de uitvoering betekent dit dat er 0,7% (€ 100.000) minder aan externe budgetten wordt toegekend. Dit heeft geen relatie met het wel/niet vervullen van vacatures.

Pag.14: Wat zijn de oorzaken dat de lasten in 2020 bij ‘programma. 4 groen en recreatie’ minder hoog zijn geworden (positieve mutatie) en de baten juist hoger (positieve mutaties)?

De hogere baten worden veroorzaakt door een overschot in 2019 binnen de samenwerkingsverbanden CoP Klimaat Zuidelijke Randstad en het netwerk Schoon en gezond water. Dit budget wordt in 2020 (zowel baten als lasten) opnieuw begroot. De lagere lasten worden voornamelijk veroorzaakt door lagere kapitaallasten als gevolg van achterblijvende investeringen en een verschuiving van begrote uren onderhoud groen naar wegen (mobiliteit).

Pag.18: De gemeente heeft veel geld ontvangen door verkoop van de Enecoaandelen: 85.396 miljoen euro. Bestaat er een kans dat de gemeente op termijn wordt ‘gestraft’ voor goed gedrag door deze gelden onbestemd aan de algemene reserve toe te voegen, zodra er een nieuwe verdeling van het gemeentefonds tot stand komt? Is het mogelijk dat het Rijk bijvoorbeeld ook gaat kijken naar wie het geld het hardst nodig heeft en dat eigen vermogen van gemeentes wordt betrokken bij de verdeling?

Er is geen relatie in de verdeelsystematiek van het gemeentefonds tussen de stand van de algemene reserve en de hoogte van de algemene uitkering. Er is niet bekend of het rijk in de toekomst deze relatie gaat leggen.

Pag.40: Bestaat de uitgevoerde vergroening van de openbare ruimte in Keijzershof enkel uit het bijplaatsen van 30 bomen en wat voorlichting? Is er meer gedaan? Is het juist dat dit werd beoogd met de vergroening openbare ruimte Keijzershof?

Het vergroeningsproject is uitgevoerd in contact met de bewoners in de wijk. De bewoners hebben in het proces voorkeur uitgesproken voor vergroening door het bijplaatsen van bomen. Het toevoegen van de bomen draagt bij aan het klimaatbestendiger maken van deze buurt.

Pag.64-66: De voorziening beheer Dobbeplas blijft steeds gelijk tot 2024. Waarom worden daar geen onttrekkingen verwacht?

De kosten voor onderhoud van de Dobbeplas worden gedragen door de provincie en de gemeente in een verhouding van 80-20. In principe is dit budget volledig nodig voor het jaarlijks onderhoud. Met de provincie is afgesproken dat niet bestede middelen beschikbaar moeten blijven voor groot onderhoud in het recreatiegebied. Het bedrag in de voorziening betreft de niet bestede middelen uit 2017.

Pag.66: Hoe kan het gebeuren dat een voorziening negatief wordt (openbaar groen 2024)?

Door een technische fout in de financiële applicatie is de voorziening openbaar groen in 2024 negatief geworden. Bij de begroting 2021 wordt dit hersteld zonder gevolgen voor het begrotingssaldo.

Wat zijn de extra kosten voor de gemeente als er geheel gestopt wordt met klepelen in onze gemeente en alle groen ecologisch beheerd gaat worden?

Het ecologisch beheren van bermen is ongeveer een factor 7 duurder dan het beheer met klepelen. De meerkosten om het areaal dat nu wordt geklepeld om te zetten in ecologisch beheer wordt geraamd op € 100.000.

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Annemieke Hulsbergen

Nootdorper Annemieke Hulsbergen is raadslid van buiten de raad en zet zich in voor dierenwelzijn, een groene gemeente en duurzame energie.