Tech­nische vragen ontwerp­be­groting 2021 GGD & VT


Indiendatum: mei 2020

Toelichting: De gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp is gevraagd om een zienswijze te geven op de ontwerp begroting 2021 van GGD & VT Haaglanden. Onze fractie heeft de volgende technische vragen over deze begroting:

1. Overheadkosten:

a) In de risicoparagraaf (p. 29) staat “Er is een onzekerheid over de kostendekkendheid van de overhead vergoeding. Het bedrag dat in deze begroting is opgenomen als overheadtoeslag is mogelijk niet voldoende om de kosten die de Gemeente Den Haag hiervoor heeft te dekken.” De kans hierop is ingeschat op 75% en het ermee gemoeide bedrag (GGD en VT samen) op 1 miljoen euro. Stel dat dit risico inderdaad optreedt, wat is daarvan het effect op de financiële bijdrage die Pijnacker-Nootdorp voor deze gemeenschappelijke regeling moet betalen?
b) Voor het berekenen van de overhead wordt uitgegaan van een vast bedrag per fte. Geldt dit bedrag alleen voor de vaste fte’s of ook voor de (tijdelijke) flexibele fte’s die worden aangetrokken voor VT?
c) Waarom is er een verschil tussen het vaste bedrag voor overhead bij GGD medewerkers en bij VT medewerkers (respectievelijk €20.000 en €18.800)?
d) Door uit te gaan van een vast bedrag per fte ontstaat een ‘kunstmatig’ bedrag voor de overhead. In hoeverre ontstaat hierdoor in praktijk een discrepantie met de werkelijke overhead kosten?
e) In de begroting (p. 9) is te zien dat het bedrag voor de overhead in de periode 2019 t/m 2021 steeds circa 25% van de begroting bedraagt. Is dit een gangbaar percentage?

2. Directeur Publieke Gezondheid:

a) De totale begrote kosten voor de Directeur Publieke Gezondheid zijn € 842.000 (p. 22). Klopt het dat dit bedrag is opgebouwd uit €120.000 loonkosten voor de directeur zelf en €722.000 algemene organisatiekosten?
b) Kunt u toelichten welke kosten tot deze algemene organisatiekosten worden gerekend?
c) Er wordt toegelicht dat de DPG verantwoordelijk is voor twee organisaties (GGD en GHOR). De GHOR is onderdeel van de Veiligheidsregio Haaglanden. Wordt vanuit de Veiligheidsregio Haaglanden ook een deel van de DPG kosten betaald? Zo ja, wat is de kostenverdeling?

3. VT inzetpercentage Pijnacker-Nootdorp:

a) Uit de begroting blijkt dat het inzetpercentage van VT voor onze gemeente gestegen is van 2,7% (2018) naar 3,15% (2019). Kunt u deze relatieve stijging verklaren?
b) Verwacht u de komende jaren een effect (daling of stijging) van dit percentage als resultaat van de nieuwe aanpak ‘innovatieve projecten jeugdhulp’ in PijnackerNootdorp?

4. Corona effect:

In de aanbiedingsbrief van de GR staat ‘Wij gaan ervan uit dat er vanuit de Rijksoverheid financiële compensatie volgt voor de extra kosten die gemoeid zijn met de bestrijding van het COVID-19 virus.’
a) Heeft dit betrekking op de volgende zaken in de begroting: • taken Wet op de lijkbezorging 2020 • prognose infectieziektes • prognose vaccinaties.
b) Zijn er nog andere directe posten in de begroting waar de COVID-19 uitbraak invloed op heeft?
c) Is er ook invloed van de COVID-19 uitbraak op de overheadkosten?
d) Heb ik goed begrepen dat u de kans op geen (gehele) compensatie door de Rijksoverheid inschat op 25% (§2.1.2. risico B)
e) Kunt u enig idee geven van de ordegrootte aan extra kosten door de COVID-19 (bv. loopt dit in de miljoenen)?

5. In de aanbiedingsnota staat ‘De bijdrage uit de DUVO-middelen is een minimumbedrag. De centrumgemeenten Delft en Den Haag hebben een minimumbedrag toegekend. In juli 2020 is exact bekend hoe hoog de bijdrage is. Als de bijdrage uit de DUVO-middelen wordt verhoogd kunnen de kosten van de regiogemeenten dalen.’ Waarom wordt hier geen melding van gemaakt in de begroting zelf?

6. Op pagina 11 in de begroting staat ‘De uitkomsten van taakanalyses binnen de GGD op BBV overhead en stafondersteuning vertalen we in de begroting voor 2022 waar mogelijk naar meer efficiency.’ Kunt u in begrijpelijke taal uitleggen wat hiermee bedoeld wordt en hoe reëel het is dat dit tot enige kostenverlaging in 2022 leidt?

7. In de risicotabel staat bij het risico ‘inwonersontwikkeling’ dat het financieel statuut aangepast moet worden om als GGD en VT mee te kunnen groeien met de groei van het aantal inwoners in de regio. Is hier dan in het verleden helemaal geen rekening mee gehouden? Zo wel, hoe dan? Zo niet, waarom niet?

Indiendatum: mei 2020
Antwoorddatum: 19 mei 2020

Klik hier voor de antwoorden.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Annemieke Hulsbergen

Nootdorper Annemieke Hulsbergen is raadslid van buiten de raad en zet zich in voor dierenwelzijn, een groene gemeente en duurzame energie.